Bijtelling auto in coronatijd

1 december 2020

Geen gebruik is ook gebruik.

Vanwege de coronacrisis werken veel werknemers en ondernemers vanuit huis of tijdelijk helemaal niet. De auto van de zaak wordt minder of zelfs voor een langere periode niet gebruikt. Heeft de wijziging in gebruik nog invloed op de bijtelling?

Thuiswerken

Voor werknemers met een personenauto van de zaak geldt de bekende bijtelling voor het privégebruik van de auto tot het loon. Dit geldt ook voor u als dga. Ondernemers moeten een bedrag bij hun winst tellen. Maar wat nu als vanwege de coronacrisis thuis wordt gewerkt of tijdelijk helemaal niet wordt gewerkt en de auto van de zaak niet of nauwelijks zakelijk gebruikt wordt? Heeft dat nog invloed op de bijtelling?

Bijtelling

De bijtelling tot het loon of de winst is van toepassing als aan 2 voorwaarden wordt voldaan:

  1. De auto staat u of uw werknemer ter beschikking mede voor privé gebruik. Als het u bijvoorbeeld verboden is om privé met de auto te rijden en daarop wordt gecontroleerd dan geldt de bijtelling niet (verklaring geen privé gebruik).
  2. Er wordt meer dan 500 kilometer per jaar privé met de auto gereden. Als u een sluitende kilometeradministratie kunt overleggen waaruit blijkt dat er in een kalenderjaar met de auto niet meer dan 500 kilometer privé is gereden dan voorkomt u ook een bijtelling.

Ter beschikking staan

Ook als u geen gebruik maakt van de auto staat de auto u toch ter beschikking. Ook al rijdt u een bepaalde periode geen enkele kilometer met de auto, zakelijk noch privé, dan nog staat de auto u ter beschikking en moet u bijtellen als u met de auto op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé met de auto rijdt. Het is dus niet zo dat u voor de periode dat de auto niet is gebruikt geen bijtelling hoeft toe te passen.

Achter slot en grendel

Als de auto tijdelijk niet gebruikt wordt door uw werknemer in de thuiswerkperiode kunt u de bijtelling bij de werknemer voorkomen door de auto tijdelijk niet ter beschikking te stellen. U kunt dit realiseren door de werknemer de papieren en de sleutels bij u in te laten leveren. Als de auto tijdens deze periode door een andere werknemer wordt gebruikt, moet u de bijtelling uiteraard bij deze andere werknemer toepassen.

Geen hogere bijtelling

Een hogere bijtelling omdat de auto van de zaak tijdelijk alleen privé gebruikt wordt, is niet aan de orde. De bijtelling is immers verschuldigd vanwege het privégebruik en wordt niet beïnvloed door meer of minder zakelijk gebruik van de auto van de zaak. Dit is alleen anders bij excessief privégebruik, dan kan de inspecteur de bijtelling wel verhogen.

En bij u als dga en ondernemer?

Ook voor u als dga en ondernemer kan de situatie zich voordoen dat u de auto van de zaak tijdelijk niet gebruikt. Het zal dan lastig zijn om aan te tonen dat de auto niet aan u ter beschikking staat. Uit de rechtspraak blijkt dat ook al staat uw auto van de zaak achter een hek geparkeerd en worden de sleutels van de auto en het hek bewaard in een sleutelkluis op kantoor, dat de auto dan toch aan u ter beschikking staat, omdat u als dga / ondernemer eenvoudig toegang heeft tot de sleutels van de auto en het hek.

Als u meerdere auto’s op naam van uw BV of in uw onderneming heeft rondrijden, dan is het zelfs mogelijk dat u voor meer dan één auto een bijtelling krijgt. Zelfs als u ook nog privé over een auto beschikt. Een voorbeeld hiervan treft u aan in een recente rechtszaak voor Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2020:991).

 De Zaak

Op enig moment stelt de Belastingdienst een boekenonderzoek in. Tijdens dit onderzoek worden er veel onvolkomenheden ontdekt. Verder blijken er twee voertuigen op naam van de BV te staan, een VW Transporter en een VW Caddy. Tijdens het inleidende gesprek voorafgaand aan het boekenonderzoek heeft de eigenaar verklaart dat hij beide voertuigen gebruikt. Voor de auto’s wordt echter geen kilometeradministratie bijgehouden. Zodoende wordt er door de inspecteur van uitgegaan dat de ondernemer een fiscale inkomensbijtelling voor beide auto’s in aanmerking moet nemen. Dit betekent een looncorrectie van maar liefst € 15.841 per jaar. Daarover zal dus volgens de inspecteur nog loonheffing moeten worden betaald. De ondernemer is het hiermee oneens. Hij betoogt dat de auto’s niet aan hem ter beschikking zijn gesteld. Bovendien beschikt hij over een prima privéauto, dus waarom zou hij privé in de bestelauto’s van de zaak rijden? Het hof gaat niet mee in deze redenering. Uit de verklaring van de dga tijdens het inleidende gesprek, alsmede bevindingen tijdens het onderzoek, is duidelijk af te leiden dat de auto’s wel degelijk aan hem ter beschikking stonden. De eigenaar kon zelf bepalen of en op welke wijze hij de auto’s gebruikte.

De uitspraak

Volgens het Hof is het aan de eigenaar om aan te tonen dat er op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé is gereden met de bestelauto’s. Omdat er geen sluitende kilometeradministratie is bijgehouden, wordt dat enorm lastig. Ook was er tussen de BV en de dga geen verbod op privégebruik overeengekomen, noch werden de sleutels van de auto’s buiten werktijd dusdanig bewaard dat de dga geen gebruik van de auto’s kon maken. De auto’s stonden dus aan de dga ter beschikking en hij kon niet aantonen dat hij hiervan privé slechts minimaal gebruik heeft gemaakt. De correcties zijn zodoende terecht. De BV moet loonheffing afdragen over een bijtelling privégebruik voor beide bestelauto’s.

Deugdelijke onderbouwing

Deze uitspraak maakt duidelijk dat de Belastingdienst controleert. Een deugdelijke onderbouwing bij het niet privé gebruiken van een (bestel)auto van de zaak is enorm belangrijk. Het bezit en het enkele argument richting de Belastingdienst van een meer geschikte privéauto is echt onvoldoende. Zorg voor een sluitende kilometeradministratie of een reeel verbod op privégebruik. Bij een verbod is het van belang dat dit goed wordt vastgelegd en gecontroleerd, wil dit effectief zijn.

Dienstbetrekking of niet?

Voor het antwoord op deze vragen is het voor werknemers van belang of er al dan niet nog sprake is van een dienstbetrekking. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid is dit nog steeds het geval en dus blijft de bijtelling van toepassing. Dit is ook het geval als de werknemer vanwege zijn arbeidsongeschiktheid niet met de auto mag of kan rijden. De auto staat namelijk nog steeds ter beschikking en kan dus ook privé gebruikt worden, bijv. door zijn partner. Of dit ook echt gebeurt, is niet van belang.

Loopbaanonderbreking.

Ook bij een onderbreking van de loopbaan is het van belang of de dienstbetrekking blijft bestaan en of de auto ter beschikking blijft staan. Dus ook de werknemer die enige maanden naar het buitenland wordt uitgezonden of tijdelijk gebruikmaakt van onbetaald verlof, moet nog steeds de bijtelling betalen.

Blijvende arbeidsongeschiktheid.

Een werknemer die blijvend arbeidsongeschikt is, maar nog enige tijd de auto van de zaak mag gebruiken, is na het moment van uit dienst treden geen bijtelling meer verschuldigd. Wel wordt vanaf dat moment iedere privékilometer tegen de werkelijke waarde belast als loon in natura. Wat deze waarde is, is per auto verschillend en hangt onder meer af van het merk en het bouwjaar van de auto. Op internet is op diverse websites hierover meer te vinden, zoals op die van de ANWB. Als werkgever moet u er rekening mee houden dat het voordeel wordt belast als loon uit vroegere dienstbetrekking en dat u de groene tabel moet toepassen.

Gering inkomen.

Tijdens bijv. onbetaald verlof kan het voorkomen dat de in te houden loonheffing meer bedraagt dan de werknemer netto overhoudt. In dat geval ontstaat er een schuld voor de werknemer aan u. U kunt deze later verrekenen, waarbij het rentevoordeel weer belast inkomen voor de werknemer is. Verhaalt u de belasting niet op uw werknemer, dan is de niet-verhaalde belasting weer belast en moet u dit weer bruteren.

Tip. Dit betekent dat u het inkomen eenmalig zodanig moet verhogen dat hieruit de verschuldigde belasting kan worden betaald. Verder moet u als werkgever ook premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet afdragen.

Excessief privégebruik?

Houd er ook rekening mee dat een werknemer tijdens een loopbaanonderbreking of tijdens arbeidsongeschiktheid de auto wellicht meer privé gebruikt. Is het privégebruik dusdanig dat de gewone bijtelling niet toereikend is, dan kan de inspecteur de bijtelling op een hoger percentage vaststellen. De bewijslast hiervoor ligt bij de inspecteur.

Bijtelling tijdelijk voorkomen?

Bij tijdelijk niet-zakelijk gebruik kunt u de bijtelling bij de werknemer voorkomen door de auto tijdelijk niet ter beschikking te stellen, bijv. wanneer de werknemer de auto wegens ziekte toch niet kan of mag gebruiken en de werknemer privé ook al over een tweede auto beschikt. U kunt dit realiseren door de werknemer de papieren en de sleutels bij u in te laten leveren, zodat de auto niet meer privé gebruikt kan worden.

Let op. Houd er wel rekening mee dat wanneer de auto tijdens deze periode door een andere werknemer wordt gebruikt, u de bijtelling dan wel bij deze andere werknemer moet toepassen.

En voor u als ondernemer?

Ook voor u als ondernemer kan de situatie zich voordoen dat u de auto van de zaak tijdelijk niet gebruikt, bijv. wanneer u tijdelijk arbeidsongeschikt bent. In deze gevallen is de bijtelling ook over de periode waarin u de auto niet gebruikt, niet te voorkomen.

Tip. Dit is alleen anders als u de auto leaset en u de leaseperiode tijdelijk kunt onderbreken. In de meeste gevallen is dit echter niet mogelijk en zal de leasemaatschappij u aan uw leasecontract houden. De situatie wordt anders wanneer u, bijv. vanwege blijvende arbeidsongeschiktheid, uw bedrijf moet staken. Zolang u uw onderneming nog uitoefent, krijgt u met de bijtelling te maken en pas na staking van uw onderneming vervalt deze, omdat u de auto weer inlevert bij de leasemaatschappij of deze privé gaat leasen, ofwel omdat u de auto na beëindiging van uw onderneming verkoopt of naar privé overbrengt. In de laatste gevallen moet u er rekening mee houden dat een eventuele boekwinst tot de belastbare stakingswinst behoort en een eventueel boekverlies de stakingswinst drukt.

Gevolgen coronacrisis?

Vanwege de coronacrisis werken veel werknemers en ondernemers vanuit huis of tijdelijk helemaal niet.

Let op. Het voorgaande geldt dan onverkort. Blijft de auto ter beschikking staan, dan blijft ook de bijtelling gelden. Een hogere bijtelling, omdat deze tijdelijk alleen privé gebruikt wordt, is echter niet aan de orde. De bijtelling is immers verschuldigd vanwege het privégebruik en wordt niet beïnvloed door meer of minder zakelijk gebruik van de auto.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws