Box 3, een update

15 maart 2022

Vragen, vragen en nog meer vragen.

Ruim 8 miljoen mensen kunnen vanaf 1 maart weer aangifte inkomstenbelasting doen over 2021. Hoe moet u de aangifte invullen wetende dat de vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met Europees Recht? En moet u de voorlopige aanslagen wel betalen als daar box 3-heffing in is opgenomen? Hoever is de overheid met maatregelen om u te compenseren voor de onterechte box 3-heffing? Kortom vragen, vragen, vragen en dus tijd voor een update.

Hoe zit het ook al weer?

De Hoge Raad heeft bepaald dat de Belastingdienst over de jaren 2017, 2018 en daarna moet uitgaan van het werkelijke rendement op inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De berekening van dat werkelijke rendement is nog niet in de belastingaangifte 2021 doorgevoerd. In de software van de aangifte 2021 wordt nog gerekend met forfaitair rendementen. Dat kan bij mensen met inkomen uit vermogen in box 3 tot vragen leiden. Immers u heeft mogelijk recht op een lager box 3 inkomen en toch moet u de aangifte indienen rekening houdende met het hogere box 3 inkomen.

Trage politiek

De Belastingdienst begrijpt dat u graag zo snel mogelijk hoort of en hoeveel geld u terugkrijgt of moet betalen, maar is hierin afhankelijk van politieke besluitvorming. Het kabinet wil hier zorgvuldig naar kijken en komt in de voorjaarsnota vóór 1 juni met een besluit. Althans dat is de planning.

Definitieve aanslagen 2020 en eerder

Wat we nu weten is dat de uitspraak van de Hoge Raad gevolgen heeft voor alle aanslagen die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden ([1]). Hieronder vallen aanslagen die vanaf 24 december 2021 zijn opgelegd of nog moeten worden opgelegd en alle aanslagen waartegen bezwaar is gemaakt. Dit gaat alleen over aanslagen waarin inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) is verwerkt. De Belastingdienst werkt aan een oplossing voor het herstel van deze aanslagen. U hoeft zelf geen actie te ondernemen aldus de Belastingdienst. Ons advies is om toch bezwaar te maken tegen de aanslagen. Het is een relatief kleine moeite om bezwaar te maken. Uw rechten liggen daarmee zeker vast en u kunt uitstel van betaling aanvragen voor het bestreden bedrag. En als u het niet eens bent met het rechtsherstel wat door de Belastingdienst wordt beloofd, heeft u in ieder geval bezwaar gemaakt om vervolgens de procedure voort te kunnen zetten.

Definitieve aanslagen waar tegen geen bezwaar is gemaakt

Voor de mensen die over de jaren 2017 tot en met 2020 géén bezwaar hebben gemaakt tegen hun (inmiddels onherroepelijke) aanslag inkomstenbelasting wordt door het kabinet bekeken of ook zij rechtsherstel moeten krijgen. Wettelijk gezien is de bezwaartermijn voor deze aanslagen verstreken. De Belastingdienst kan het bezwaar dan ook op formele gronden afwijzen. Op dit moment bezwaar maken tegen vaststaande aanslagen heeft dan ook niet veel zin. De Belastingdienst vraagt u dan ook om op dit moment nog niets te doen, omdat de medewerkers uw telefoontje of bezwaar nog niet kunnen beantwoorden of behandelen. Eerst is besluitvorming in het kabinet nodig. Overigens voor uw geruststelling: u kunt nog een verzoek indienen tot herziening van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting binnen 5 jaar na het verstrijken van het belastingjaar. Dat betekent dat u tot en met 31 december 2022 de tijd heeft voor een verzoek herziening van de aanslag inkomstenbelasting 2017.

Antwoorden Belastingdienst

De Belastingdienst heeft recent in antwoorden op veelgestelde vragen over de box 3 toegelicht wat de uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing voor de belastingaangifte betekent.

Vragen en antwoorden

Ik heb inkomen uit vermogen in box 3. Wat kan ik het beste doen met mijn belastingaangifte?

Doe gewoon belastingaangifte zoals u altijd doet en geef hierbij uw totale inkomen uit vermogen in box 3 op. Deze gegevens heeft de Belastingdienst nodig om de definitieve aanslag, in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad, te kunnen berekenen.

In twee situaties kan het nog niet-aangepaste aangifteprogramma specifieke gevolgen hebben voor uw aangifte.

  • Belastingplichtigen met een fiscale partner kunnen achteraf bezien geen optimale verdeling van het gezamenlijke inkomen uit vermogen in box 3 hebben gekozen.
  • Belastingplichtigen die door toepassing van de uitspraak een lager niet-aftrekbaar drempelbedrag voor zorgkosten en giften hebben, komen achteraf bezien misschien wél in aanmerking voor aftrek.

De Belastingdienst onderzoekt wat de gevolgen voor deze groepen zijn en houdt daar rekening mee in de definitieve aanslag.

Wanneer krijg ik bericht over mijn definitieve aanslag?

Het kabinet komt in de voorjaarsnota vóór 1 juni met een besluit. Doordat pas later duidelijk wordt hoe de uitspraak van de Hoge Raad wordt uitgevoerd, zullen de definitieve aanslagen bij mensen met inkomen uit vermogen in box 3 waarschijnlijk later dan de normale datum van 1 juli worden verstuurd. Zij krijgen bericht van de Belastingdienst.

Ik heb geen inkomen uit box 3. Wat moet ik doen?

Hebt u geen inkomen uit sparen of beleggen in box 3, bent u alleen en komt uw vermogen niet boven de vermogensgrens van € 50.000 of hebt u samen met uw fiscale partner niet meer vermogen dan € 100.000? Dan blijft u onder de grens voor de vermogensrendementsheffing en zijn er geen gevolgen voor uw belastingaangifte.

Ik heb een te betalen voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3. Wordt die ook aangepast?

In de voorlopige aanslag 2022 is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Hierdoor kan uw voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3 onjuist zijn. Nadat u aangifte inkomstenbelasting 2022 hebt gedaan, verwerkt de Belastingdienst de uitspraak van de Hoge Raad in uw definitieve aanslag.

Omdat het belangrijk is dat u de aanslag desgewenst gespreid over het jaar kunt blijven betalen, heeft de Belastingdienst de voorlopige aanslag toch opgelegd. Als u de voorlopige aanslag 2022 (gedeeltelijk) niet betaalt, betaalt u een hoger bedrag bij definitieve aanslag. Besluit u niet te betalen? De Belastingdienst biedt iedereen met een te betalen voorlopige aanslag een tijdelijke invorderingspauze voor de eerste betaaltermijn. Dat betekent dat de Belastingdienst u geen betalingsherinneringen en aanmaningen stuurt wanneer u deze termijn niet betaalt. Tijdens deze pauze bekijken we of er in uw voorlopige aanslag sprake is van box 3-inkomen. Als u geen inkomen uit vermogen in box 3 hebt, stopt de invorderingspauze. U ontvangt bericht over de te betalen termijnen en moet de termijnbedragen weer betalen. Hebt u een voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3? Dan blijft de invorderingspauze gelden. Kijk op Belastingdienst.nl/box3 voor meer informatie.

Ik heb in verband met corona bijzonder uitstel betaling aangevraagd voor belastingaanslagen. Vallen de voorlopige aanslagen 2022 ook onder het bijzonder uitstel?

Bij ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis valt de voorlopige aanslag 2022 inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting volledig onder het bijzonder uitstel van betaling, meldt de Belastingdienst. Het bijzonder uitstel van betaling loopt af op 1 april 2022. Het was nog niet duidelijk wat dit betekent voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 en de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022. Vallen die niet, voor een deel, of volledig onder het bijzonder uitstel van betaling? Het kabinet heeft nu besloten dat deze voorlopige aanslagen volledig onder het bijzonder uitstel van betaling vallen. Dit betekent dat de termijnen in april tot en met december 2022 van een voorlopige aanslag over 2022 niet hoeven te worden betaald. U betaalt het hele bedrag van zo’n voorlopige aanslag via de betalingsregeling voor de belastingschuld die tijdens het bijzonder uitstel is opgebouwd. Deze betalingsregeling start op 1 oktober 2022 en duurt 60 maanden.

[1] Een belastingaanslag staat onherroepelijk vast als 6 weken zijn verstreken na de dagtekening van de aanslag.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws