De vergeten pensioenuitkeringen

13 mei 2019

Ook stil zitten leidt tot belaste pensioenuitkering.

Tot 2017 waren er 150.000 directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die een pensioen in hun eigen BV hadden opgebouwd. Sinds 2017 bestaat de mogelijkheid om het pensioen af te kopen of om te zetten in een zogeheten oudedagsverplichting (ODV). Uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat ongeveer 30% van de DGA’s inmiddels hun pensioen in eigen beheer hebben afgekocht en ongeveer 25% het pensioen hebben omgezet in een ODV. Dat betekent dat eind 2018 nog bijna 70.000 DGA’s resteren met een pensioen in eigen beheer. Het pensioen in eigen beheer moet hoe dan ook worden uitgekeerd. Worden de uitkeringen niet gestart of wordt een uitkering vergeten dan moet deze uitkering worden ingehaald. Dat bleek uit een recent arrest van de Hoge Raad.

De casus
Een DGA heeft in 1993 pensioen aan zichzelf toegezegd. De uitvoering van de pensioenregeling is vastgelegd in een pensioenbrief en ondergebracht in zijn eigen BV waarvan hij alle aandelen in bezit heeft. Het gaat om een zogenaamd “pensioen in eigen beheer”.

Op 1 mei 2013 heeft de DGA zijn pensioenleeftijd bereikt en heeft hij een pensioen opgebouwd van € 57.327,- bruto per jaar. De DGA heeft het pensioen in 2013 niet uitgekeerd. Ook heeft de DGA geen verzoek ingediend bij de inspecteur m.b.t. het prijsgeven van pensioenrechten i.v.m. mogelijke onderdekking.

De DGA heeft over 2013 een aangifte IB/PVV gedaan met een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 8.661,-. Hij heeft dit bedrag zo bepaald, omdat er slechts een beperkt kapitaal beschikbaar was in de BV om pensioen uit te keren.

De inspecteur heeft het belastbaar inkomen uit werk en woning gecorrigeerd met een bedrag van € 38.218,- i.v.m. het bereiken van de pensioenleeftijd in 2013. Dit bedrag is onderbouwd als 8/12 van het opgebouwde bedrag van € 57.327,-. Het pensioen had immers op 1 mei 2013 moeten ingaan.

 Uitspraak Rechtbank en Hof
De DGA heeft deze naheffing aangevochten bij de Rechtbank en het Hof. De Rechtbank stelt zich op het standpunt, dat de DGA door niet zijn pensioen in te laten gaan, zijn pensioenaanspraken heeft prijsgegeven. Omdat pensioenaanspraken volgens de wet worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking, worden de uitkeringen hoe dan ook belast en is de naheffing terecht opgelegd. De DGA gaat in hoger beroep naar het Hof. Het Hof komt tot het oordeel dat er sprake is van prijsgeven van pensioenaanspraken die ineens in 2013 belast zouden moeten worden.

Uitspraak Hoge Raad
De DGA gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelt, in tegenstelling tot het Hof, dat er geen sprake is van het prijsgeven van pensioenrechten. Daarvoor is zijns inziens een actieve handeling noodzakelijk. Deze handeling heeft niet plaats gevonden. De Hoge Raad oordeelt dan ook, dat de pensioentermijnen in 2013 vorderbaar en inbaar zijn en dat de door de inspecteur opgelegde naheffing dus terecht is geweest.

 Uitspraak Hoge Raad (nog) wel van belang?
Zoals in de inleiding is opgemerkt mogen DGA’s sinds 2017 pensioen in eigen beheer ook omzetten in een oudedagsverplichting ODV. De termijn voor het omzetten van het pensioen in een ODV loopt overigens af op 31 december 2019. Voor alle DGA’s die niet afkopen of het pensioen omzetten in een ODV blijft het pensioen in eigen beheer dus gewoon staan met alle verplichtingen die daaruit voortvloeien, zoals ook onder andere de uitspraak van de Hoge Raad in deze casus. Deze uitspraak blijft dus voor een deel van de DGA’s nog steeds van belang.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws