De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting gaat wijzigen

3 juni 2021

Voorkom nog verliesverdamping

Rechtspersonen die in Nederland een onderneming uitoefenen, en andere ‘open’ fondsen en vennootschappen, betalen vennootschapsbelasting over hun winst. De winst is belast voorzover de opbrengsten minus de kosten in enig jaar de verliezen uit het verleden overtreffen. Verliezen geleden in de jaren tot en met 2020 zijn niet onbeperkt in de toekomst verrekenbaar. Na verloop van 9 jaar vervalt de mogelijkheid om een verlies te verrekenen. De verliezen uit 2019 en 2020 vervallen zelfs al na 6 jaar. Wordt een verlies niet op tijd verrekend dan treedt verliesverdamping op.

Wijziging met ingang van 2022

In de vennootschapsbelasting wijzigt per 1 januari 2022 de termijn van de voorwaartse verliesverrekening. Op basis van het overgangsrecht zal voor alle nog voorwaarts verrekenbare verliezen per 1 januari 2022 het nieuwe regime gaan gelden. Dat betekent dat voor alle nog verrekenbare verliezen uit 2013 en volgende jaren het nieuwe regime zal gelden.

Vanaf 1 januari 2022 geldt het volgende:

 • de voorwaartse (carry forward) verrekeningstermijn van negen en zes jaar vervalt;
 • vanwege het vervallen van de bovengenoemde termijn, zijn verliezen met ingang van 2022 dus onbeperkt in tijd voorwaarts verrekenbaar;
 • verliezen zijn slechts voor 50% verrekenbaar voor zover de belastbare winst de 1 miljoen euro overstijgt. Hieruit volgt dat als de belastbare winst 1 miljoen euro of lager is, de belastingplichtige in de vennootschapsbelasting verliezen altijd volledig kan verrekenen met de winsten in de toekomst.

Een verlies mag, voordat het met toekomstige winst wordt verrekend, eerst verrekend worden met de (eventuele) winst van het voorafgaande jaar. Dat systeem wijzigt niet. De termijn voor deze achterwaartse verrekening (carry back) blijft één jaar.

Overgangsrecht en verliesverdamping

Volgens het overgangsrecht is het nieuwe regime voor de verliescompensatie ook van toepassing op alle nog niet verrekende verliezen op 1-1-2022. Het gaat dan om de verliezen uit 2013 en volgende jaren. Het verlies 2011 verdampt(e) per einde 2020 en het verlies 2012 verdampt dus eind 2021.

Voorkomen verliesverdamping

Dreigen verliezen van vóór 2013 te verdampen dan zijn er mogelijkheden om verdamping van het verlies te voorkomen. De meest voorkomende mogelijkheid is de overdracht van bedrijfsmiddelen waarin overwaarde (stille reserve) aanwezig is, denk aan een pand of machines, aan een andere rechtspersoon. Dit kan een nieuw op te richten rechtspersoon of een bestaande rechtspersoon zijn. Voorwaarde is wel dat de overdragende en ontvangende rechtspersoon niet zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Niet iedere onderneming heeft vaste activa met een (behoorlijke) overwaarde op de balans. Het is dan goed om te kijken op welke wijze dan – ter voorkoming van verliesverdamping – tijdig ‘winst’ kan worden gecreëerd. Wij noemen enkele andere mogelijkheden:

 • Stelselwijziging van waardering, bijvoorbeeld van voorraden;
 • Schulden die niet meer betaald zullen worden vrij laten vallen;
 • Realisatie van goodwill door verkoop van de onderneming aan een andere rechtspersoon of aan privé;
 • Het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting als binnen de ‘besmette’ termijn van 6 jaar met stille reserves is geschoven;
 • De uitkeringen van een stamrecht of lijfrente (eerder) vaststellen;
 • Rentedragende schulden aan de aandeelhouder omzetten in eigen vermogen (informeel kapitaal);
 • Het verminderen of laten vrijvallen van voorzieningen en fiscale reserves waarvoor de noodzaak ontbreekt;
 • Het activeren van kosten of van immateriële activa door eigen innovatie.

Mogelijke impact jaarrekening

Als de voorgestelde nieuwe regels in werking treden in 2022, dienen deze in aanmerking te worden genomen bij de analyse of er al dan niet een latente belastingvordering gevormd kan worden voor de nog te verrekenen verliezen. Onbeperkte voorwaartse verliesverrekening zou in beginsel kunnen betekenen dat ondernemingen meer ruimte hebben om hun verliezen te kunnen compenseren en daarmee (potentieel) een (hogere) latente belastingvordering kunnen opnemen. Het opnemen van een latente belastingvordering leidt tot een verbetering van het eigen vermogen van de onderneming. Met de introductie van een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening wordt de lange termijn winstverwachting van ondernemingen steeds relevanter. Hoe verder een onderneming in de toekomst zal moeten kijken, hoe uitdagender het wordt om voldoende bewijs te kunnen leveren dat een betrouwbare inschatting van de toekomstige winstverwachting mogelijk is.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws