Een onjuiste factuur gestuurd of ontvangen

15 mei 2017

Wat moet u doen?

De aanwezigheid van een factuur is een belangrijke voorwaarde om BTW over een inkoop terug te vorderen bij de Belastingdienst. Tenminste als het een juiste factuur betreft. De hoofdregel is namelijk dat bij een onjuiste factuur de BTW teruggave door de Belastingdienst geweigerd kan worden. Dit, terwijl de leverancier die deze factuur heeft opgesteld, hoe dan ook de BTW wel moet afdragen.

De factuur en de teruggave van BTW

Als een factuur niet aan de wettelijke vereisten voldoet, bestaat geen recht op aftrek van voorbelasting. De wettelijke factuureisen staan uitgebreid beschreven op de website van de Belastingdienst. U vindt ze door hier te klikken. Merkt u als afnemer dat de factuur onjuist is, vraag dan altijd aan de opsteller / leverancier een juiste factuur. Doet u dat niet dan kan de Belastingdienst de aftrek van de BTW bij u weigeren.

Verschuldigd BTW

Mocht een BTW-ondernemer ten onrechte of te veel BTW hebben gefactureerd, dan is hij die BTW op grond van de wet op de omzetbelasting toch verschuldigd op het tijdstip waarop hij de factuur uitreikt. Hierbij moet u denken aan de toepassing van het verkeerde tarief, een levering en/of dienst die is vrijgesteld, een levering of dienst waarbij de BTW-heffing is verlegd naar de afnemer van de prestatie.

Foute factuur altijd herstellen

In de eerste plaats kan de opsteller van de factuur deze terugnemen, al dan niet tegen uitreiking van een nieuwe factuur die wel voldoet aan de wettelijke vereisten. Gelijktijdig met de nieuwe factuur kunt u er voor kiezen om de nieuwe factuur aan te vullen met een daadwerkelijk aan de ontvanger van de oorspronkelijke factuur uit te reiken creditfactuur die de onjuiste factuur als het ware herroept. Beide facturen samen worden dan als een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur beschouwd. Een andere optie is de originele factuur laten retourneren en deze in de administratie bewaren als zijnde ongeldige factuur. Het is niet toegestaan om een (verbeterde) factuur te sturen met hetzelfde factuurnummer.

Op het uitreiken van een onjuiste verkoopfactuur staat een boete van (maximaal) € 5.278. Deze boete geldt per gebrek per factuur.

De volgende stap is het tijdig en volledig uitschakelen van het gevaar voor verlies van belastinginkomsten bij de Belastingdienst. 

Bewijslast

De opsteller van de factuur moet kunnen aantonen dat de ontvanger van de factuur de ten onrechte of teveel gefactureerde BTW niet in aftrek heeft kunnen brengen. De bewijslast ligt dus bij de opsteller. De opsteller kan de volgende bewijzen aanleveren:

  • de opsteller heeft de originele factuur door terugname nietig verklaart en de afnemer kan dus geen gebruik maken van het aftrekrecht omdat deze niet meer de originele factuur bezit; of
  • wanneer de factuur wel is gebruikt voor het uitoefenen van het aftrekrecht, dat de opsteller van de factuur een creditfactuur voor de onjuiste factuur en vervolgens nieuwe factuur heeft uitgereikt aan de ontvanger; of
  • de afnemer is een particulier of verricht alleen van BTW vrijgestelde prestaties en heeft dus toch geen recht op aftrek van BTW; of
  • aantonen dat, wanneer de factuur wel is gebruikt voor het uitoefenen van het aftrekrecht, de ontvanger van de factuur de ten onrechte of te veel gefactureerde BTW zelf op aangifte weer heeft voldaan.

Als sprake is van een aan een ondernemer gerichte valse factuur zal de opsteller van die factuur in het algemeen niet kunnen aantonen dat het gevaar voor verlies van belastinginkomsten tijdig en volledig is uitgeschakeld. In een dergelijke situatie is nu eenmaal niet uit te sluiten dat de opsteller van de factuur met behulp van de valse factuur langs een omweg betaling beoogt te krijgen voor een prestatie die werd verricht voor een afnemer die geen aftrekrecht heeft. Voor zover de ontvanger van de factuur de ten onrechte afgetrokken BTW niet heeft terugbetaald, is in zoverre niet voldaan aan de voorwaarde dat het gevaar voor verlies van belastinginkomsten is uitgeschakeld. In een dergelijk geval kan slechts voor het bedrag van de terugbetaalde BTW teruggaaf worden verleend.

 Termijn van de herziening

De wettelijke termijnen van bezwaar en beroep gelden ook voor verzoeken gericht tegen de verschuldigdheid van de ten onrechte of te veel gefactureerde BTW. Als het bezwaarschrift niet ontvankelijk is vanwege termijnoverschrijding en beroep ook niet mogelijk is, maar dit verzoek wel is ontvangen binnen een termijn van vijf jaren na het jaar waarin de ten onrechte of te veel BTW in rekening werd gebracht, dan zal de bevoegde inspecteur het verzoek ambtshalve in behandeling nemen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws