Einde bijzonder uitstel van belastingbetaling

25 augustus 2020

Welke opties heeft u?

De Belastingdienst heeft brieven verstuurd aan belastingplichtigen die in verband met de coronacrisis 3 maanden bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd voor belastingaanslagen en waarvan de periode van uitstel inmiddels is verlopen. In de brief worden de mogelijkheden opgesomd wat u kunt doen bij het einde van de termijn van bijzonder uitstel van betaling. Verderop in dit artikel zetten we de gevolgen van het einde van het uitstel voor u op een rijtje.

Bijzonder uitstel betaling belastingen

In verband met de coronacrisis heeft de overheid de mogelijkheid gegeven om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting en heeft de overheid een 10-tal andere belastingen en heffingen versoepeld. Op verzoek krijgt u 3 maanden bijzonder uitstel van betaling. Heeft u bijzonder uitstel aangevraagd voor één aanslag, bijvoorbeeld de aanslag inkomstenbelasting, dan geldt het bijzonder uitstel van betaling automatisch ook voor alle (andere) belastingaanslagen die u daarna binnen de 3-maandstermijn ontvangt. Het versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Voor de aanslagen met dagtekening in maart, april of mei zijn de 3 maanden uitstel inmiddels verlopen of eindigt het uitstel per 1 september.

Voorbeeld

Op 12 april vraagt u om bijzonder uitstel van betaling voor een aanslag inkomstenbelasting. U krijgt dan 3 maanden uitstel, tot 12 juli. Krijgt u op 2 juni een naheffingsaanslag loonheffingen, dan loopt het bijzonder uitstel voor deze naheffingsaanslag ook tot 12 juli.

Let op: vraagt u uitstel aan voor bijvoorbeeld een aanslag omzetbelasting of loonheffingen voor een vennootschap onder firma (v.o.f.) of een maatschap? Dan geldt dat verzoek alleen voor de aanslagen van de v.o.f. of maatschap. Wilt u ook bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de aanslagen inkomstenbelasting/zorgverzekeringswet of vennootschapsbelasting van de vennoten of maten? Dan doet u een apart verzoek voor iedere vennoot of maat.

Mogelijkheden na afloop bijzonder uitstel

Na afloop van het bijzonder uitstel van 3 maanden heeft u de volgende opties:

  • Geen verlenging van het bijzonder uitstel aanvragen, aanslagen betalen of wachten op een betalingsregeling.
  • Verlenging van het bijzonder uitstel.

We lichten de opties hierna toe.

Bijzonder uitstel wordt niet verlengd

Zodra uw bijzonder uitstel afloopt en u verlengd het uitstel niet, hebt u geen uitstel meer voor betalingsverplichtingen die ontstaan na de periode van 3 maanden waarvoor het uitstel gold. Doet u na deze periode bijvoorbeeld aangifte btw of loonheffingen, dan betaalt u het bedrag, zoals gebruikelijk, vóór het eind van de maand.

Is uw bijzonder uitstel afgelopen? En hebt u in juli 2020 aangifte btw of loonheffingen gedaan, maar hebt u niet vóór of op 31 juli 2020 betaald? Zorg dan dat u zo snel mogelijk alsnog betaalt. Bijvoorbeeld, u hebt op 23 april bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, kreeg 3 maanden uitstel tot 23 juli en vraagt niet om verlenging van het bijzonder uitstel dan moet u alle betalingsverplichtingen die ontstaan op of na 23 juli tijdig nakomen.

Openstaande belastingschuld betalen

Als de liquiditeiten het toelaten, kunt u ervoor kiezen om de openstaande belastingaanslag(en) waarvoor u uitstel heeft gehad direct geheel of alvast een deel te betalen. U betaalt het bedrag of een deel van het bedrag op rekeningnummer NL86 INGB 0002 4455 88 van de Belastingdienst en vermeldt daarbij het betalingskenmerk van de betreffende aanslag. Bent u het betalingskenmerk van een aanslag kwijt? Dan kunt u dat via belastingdienst.nl/betalingskenmerk opzoeken. Het betaalde bedrag wordt afgeboekt van uw belastingschuld. Deze betalingen kunt u blijven doen tot het moment dat u een betalingsvoorstel van de Belastingdienst ontvangt.

Voorstel betalingsregeling afwachten

De belastingaanslagen waarvoor u bijzonder uitstel hebt gekregen, waarvan de 3-maandstermijn is verstreken en die u nog niet hebt betaald, hoeft u niet direct te betalen. De komende weken ontvangt u van de Belastingdienst een brief met een betalingsvoorstel. Hebt u belastingschulden met een betaaldatum vóór maart 2020? Dan hoeft u deze ook nog niet te betalen. Ook daarvoor ontvangt u een betalingsvoorstel.

Verlenging van bijzonder uitstel van betaling
Als u eerder 3 maanden bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd en behoefte heeft aan verlenging van het uitstel, dan kan dit onder voorwaarden worden aangevraagd. Deze voorwaarden zijn:

  • De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
  • De betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
  • Er is telkens regulier aangifte gedaan.
  • Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde-deskundige vereist.
  • De ondernemer moet verklaren geen bonussen te zullen uitkeren aan directieleden en geen dividend of eigen aandelen te zullen inkopen in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Omvang openstaande belastingschuld op het moment dat het eerste uitstel werd aangevraagd, was minder dan € 20.000 

In het verzoek om verlenging moet u aannemelijk maken dat u aan de (hierboven vermelde) voorwaarden voldoet, dat uw betalingsproblemen er (nog steeds) zijn en dat ze hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn veroorzaakt. Het is dus niet zo dat uw problemen alléén door de coronacrisis mogen komen, maar andere redenen mogen dus alleen bijkomstig zijn. U kunt dit aannemelijk maken bijvoorbeeld aan de hand van omzetcijfers en liquiditeitsprognose.

De openstaande belastingschuld op het moment dat het eerste uitstel werd aangevraagd, was meer dan € 20.000.

In het verzoek tot verlenging van het uitstel van betaling moet naast de eerder hierboven genoemde voorwaarden ook een derde-deskundige verklaring worden opgenomen. In deze verklaring moet het volgende zijn opgenomen:

  • Een verklaring dat aannemelijk is dat sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna (met deze korte termijn bedoelt de overheid met name aan te sluiten bij de periode waarin de actuele coronabeperkingen van het kabinet ten aanzien van uw onderneming gelden).
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
  • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is.

Wie komt in aanmerking als derde-deskundige? 

De verklaring van de derde hoeft geen assuranceverklaring te zijn. De NBA heeft in overleg met de Belastingdienst een modelverklaring opgesteld. De verklaring hoeft niet, maar mag wel door een externe accountant worden opgesteld. Het mag ook gaan om een externe consultant, een externe financier of een brancheorganisatie. Wel is het vanzelfsprekend aan de ontvanger om te beoordelen of de verklaring van voldoende kwaliteit is.

Na indienen van het verzoek om verlenging

De Belastingdienst stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Hierin beslist te Belastingdienst of tegemoet wordt gekomen aan verlenging van het uitstel.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws