Financiële steun voor studerend kind

6 februari 2017

Studie = schuld

Studeren is duur en niet iedere ouder vindt het een prettig idee, dat zijn of haar kind onder het nieuwe leenstelsel een studieschuld opbouwt bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Ouders kunnen een financiële bijdrage leveren aan de studie van hun kind.

Algemeen
De studiefinanciering is tegenwoordig voor het grootste deel omgezet in een leenstelsel. Daarbij gelden voor kinderen die een hbo of universitaire studie doen andere regels dan voor mbo-studenten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.duo.nl. Ervan uitgaande dat het kind binnen de maximale termijn zijn/haar diploma haalt, blijven de lening en het collegegeldkrediet aan het einde van de studie over als schuld aan het DUO.

Rentedragende lening
Over de opgenomen lening wordt rente berekend. Deze rente bedraagt voor 2017 0%. Na afloop van de studie moet de lening worden terugbetaald. Op dat moment wordt de rente vastgesteld voor een periode van 5 jaar. De terugbetalingsperiode begint op 1 januari volgend op de einddatum van je studiefinanciering. Deze periode begint met een zogenaamde aanloopfase van twee jaar: je hoeft nog niet terug te betalen, maar het mag wel. Na de aanloopfase start de aflosfase van maximaal vijftien jaar, waarin de schuld moet worden terugbetaald. Heeft het kind uitsluitend studiefinanciering gehad onder het nieuwe (leen)stelsel? Dan krijgt het kind 35 jaar de tijd om de studieschuld af te lossen.

Tip: de studieschuld is voor het meerderjarige kind een aftrekpost in box 3 voor zover de schuld meer bedraagt dan € 3.000.

Hoe kunnen ouders bijspringen?
Er zijn verschillende manieren waarop een ouder kan bijspringen in de studiekosten van het kind. Wij behandelen achtereenvolgens:
–           Schenkingen aan het kind
–           Schenken van lijfrente-uitkeringen
–           Kind op de payroll van het bedrijf

Schenking ouders – kinderen
Jaarlijks (behalve in het jaar waarin de eenmalige verhoogde vrijstelling wordt benut) kunnen ouders aan hun kind belastingvrij een bedrag schenken; in 2017 is dat € 5.320.

Let op: Ouders (ook gescheiden ouders) die samen een bedrag belastingvrij willen schenken aan hun kind, kunnen samen niet meer schenken dan de vrijstelling die voor het kind geldt. De schenkingen worden samengeteld en daarop wordt de vrijstelling toegepast.

Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar kan in 2017 eenmalig een belastingvrij bedrag van € 25.526 geschonken worden. Dit wordt ook wel de eenmalig verhoogde vrijstelling genoemd. Dit bedrag wordt jaarlijkse geïndexeerd.

Volgt het kind een dure studie of beroepsopleiding, dan kan het kind eenmalig gebruik maken van een verhoogde schenkingsvrijstelling. In 2017 bedraagt deze vrijstelling       € 53.176.

Aan deze vrijstelling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De studie of opleiding kost tenminste € 20.000 per jaar (exclusief levensonderhoud).
  • De schenking is vastgelegd in een notariële akte waarin staat:

◦ voor welke studie of opleiding de schenking is bedoeld en het bedrag van de verwachte kosten van de studie of opleiding;
◦ een ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt als het bedrag niet binnen twee jaar na het jaar van de schenking is besteed aan de vermelde studie of opleiding;
◦ de ouders en het kind moeten schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de ouders is betaald en door het kind is gebruikt voor de opleiding of studie;
◦ de schenking kan niet worden aangewend voor de aflossing van schulden die zijn aangegaan voor de financiering van de dure studie of opleiding.

Tip: grootouders kunnen hun studerende kleinkinderen ook helpen met een schenking die valt binnen de algemene vrijstelling van € 2.129 per persoon

Let op: voor kinderen met het recht op studiefinanciering geldt dat aftrek van scholingsuitgaven vanaf het studiejaar 2015/2016 niet meer is toegestaan, ook al maakt het kind geen gebruik van de studiefinanciering.

Overdracht lijfrente-uitkeringen (vóór 1992)
Heeft u als ouder (of als grootouder) koopsompolissen (éénmalige premie) die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en lijfrentepolissen (meerdere premies) die zijn afgesloten vóór 16 oktober 1990? Dan kunt u er voor kiezen de uitkeringen uit deze ‘oud-regimepolissen’ fiscaal gunstig te schenken.

Let op: als u de lijfrentetermijnen wilt schenken, dan moet u het in uw oud-regimepolis opgebouwde bedrag niet overbrengen naar een bancaire lijfrente!

Hoe werkt het?
Schenk niet de polis zelf, maar zet deze eerst om in een periodieke uitkering. Na expiratie van de polis koopt u een lijfrente van bijvoorbeeld vijf jaar.

Vervolgens wijst u eerst uzelf aan als begunstigde. Wijzig de begunstiging vervolgens na aankoop van de lijfrente herroepelijk. Schrijf de verzekeraar dat u de lijfrentetermijn(en) tijdelijk aan een ander wenst te geven of regel dit al direct bij de aankoop van de lijfrente-uitkeringen. Dit is vrij van schenkbelasting. Stem dit af met uw verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon. Zij zijn op de hoogte van deze fiscaal gunstige planningsmogelijkheid.

De (klein)kinderen ontvangen vervolgens rechtstreeks de uitkeringen van de verzekeringsmaatschappij. Omdat de kinderen meestal een laag inkomen hebben (bijbaantje) vallen zij met hun inkomen in de laagste tariefschijven voor de inkomstenbelasting. En omdat de kinderen hun heffingskortingen nog niet (volledig) benutten is een deel van de uitkering ook nog eens per saldo onbelast.

Uw studerend kind bij u op de payroll
Wellicht is het mogelijk om uw studerend kind parttime bij u op de loonlijst van uw bedrijf te zetten. Wat zijn daarvan de voordelen? Zet u uw kind parttime op de payroll, dan betaalt hij of zij over de eerste ruim € 6.000 geen belasting. Dit komt omdat er recht bestaat op de algemene heffingskorting en arbeidskorting. De inkomsten zijn dus wel belast, maar omdat hierop de heffingskortingen in aftrek komen, is de heffing per saldo nihil. De loonkosten zijn voor het bedrijf aftrekbaar. Het kind kan met de netto inkomsten de studiekosten zelf betalen.

Tip: uw bedrijf kan aan het kind, onder de werkkostenregeling, tot een bedrag van 1,2% van de loonkosten belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen betalen.

Lang-studeerders of geen recht op studiefinanciering
Als een kind geen recht (meer) heeft op studiefinanciering, kan het kind zelf de werkelijke studiekosten van het inkomen aftrekken. Deze aftrek staat open voor kosten die gemaakt worden voor een studie waardoor het kind in de toekomst inkomen gaat genieten. De kosten zijn in het jaar van betaling aftrekbaar. Denk aan: collegegeld, computerkosten, examengeld, studieboeken. Om recht te hebben op de aftrek, moet het kind dan wel zelf de kosten betalen (de kosten moeten drukken). Ook in deze situatie kunnen ouders bijspringen, door een lening aan het kind te geven. Hiervoor is het raadzaam een leningsovereenkomst op te stellen en rente en aflossing af te spreken.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws