Fiscaal onbelaste jubileumuitkering

3 maart 2023

Ook voor de dga.

Wat is er mooier dan een werknemer die al vele jaren bij u in dienst is extra te belonen? Precies, met een fiscaal onbelaste beloning. Toch kan niet bij ieder jubileum een fiscaal onbelaste uitkering worden verstrekt. Hierna leest u de voorwaarden voor een fiscaal onbelaste uitkering bij een diensttijdjubileum.

Wanneer is sprake van een diensttijdvrijstelling en is de uitkering onbelast?

Als uw werknemer 25 jaar in dienst is, mag u dat belonen met een onbelaste vergoeding van

één maandsalaris. Deze onbelaste vergoeding mag u nog eens uitkeren na het bereiken van het 40- jarig jubileum. De uitkering bedraagt maximaal het loon over één maand.

Tip: Ook de dga heeft recht op deze vrijstelling. De diensttijdvrijstelling geldt voor eenieder die aangemerkt wordt als werknemer onder de Wet op de Loonbelasting. Onder deze categorie valt ook de eigenaar van een bedrijf die in dienst is van zijn/haar BV, de dga. Ook de dga kan ‘zichzelf’ dus fiscaal onbelast beloning voor 25 en 40 jaar trouwe dienst.

Diensttijd

De jubileumuitkering mag pas worden uitbetaald na het bereiken van het jubileum. De uitkering mag dus niet worden uitbetaald in de maand waarin de werknemer zijn jubileum gaat behalen, maar pas een maand later. De termijn is strikt. De diensttijd hoeft evenwel niet aaneengesloten te worden vervuld, maar moet in totaliteit wel 25 of 40 jaar beslaan. Als uw werknemer bijv. tien jaar bij u heeft gewerkt en twee jaar ergens anders, dan is de vrijstelling pas na het verstrijken van 15 jaar na zijn terugkeer van toepassing.

Hoe wordt de diensttijd berekend?

Dat zijn in eerste instantie de dienstjaren waarin de werknemer bij u in dienst is. Heeft u de rechtsvorm van uw onderneming gewijzigd? Dan mogen de jaren voor de wijziging alleen meetellen als er sprake is van een verplicht voortgezette dienstbetrekking. Heeft u in uw branche te maken met seizoensgebonden werkloosheid? Dan kunnen deze periodes van werkloosheid meetellen als diensttijd indien uw werknemer niet bij een andere werkgever in dienst is geweest.

U mag als werkgever ook rekening houden met dienstjaren van de werknemer doorgebracht bij een eerdere werkgever van de werknemer. Dat kan als dat maatschappelijk gebruikelijk is. U behoort bijvoorbeeld tot hetzelfde concern of hebt dezelfde cao. Er zijn werkgevers die de diensttijd berekenen door uit te gaan van de dienstjaren die de pensioenuitvoerder in aanmerking neemt. Dit volgt de Belastingdienst als u hierbij een bestendige gedragslijn hebt, de werknemer de vrijstelling nog niet eerder genoot en u dit desgevraagd aannemelijk maakt.

Eenmalige uitkering

De uitkering is eenmalig. Het is dus niet toegestaan om bijv. de jubileumuitkering op te knippen in vijf jaarlijkse uitkeringen. De uitkering hoeft echter niet direct na het behalen van het jubileum uit te worden betaald, dat mag ook op een later moment mits de uitkering eenmalig is en in het kader van het jubileum wordt verstrekt. Ook is het toegestaan om de jubileumuitkering in te halen bij het behalen van het 40-jarig jubileum als u geen uitkering heeft toegekend bij het 25-jarig jubileum. Bij het tweede jubileum mag de vrijstelling dan dubbel worden benut.

Berekening maandsalaris

Wat mag u meetellen bij het berekenen van het maandsalaris? Uitgangspunt voor de jubileumuitkering is het fiscale loon over één maand zoals opgenomen in kolom 14 van de loonstaat. Het maandelijkse loon van uw werknemer mag worden verhoogd met bijv.:

  • het werknemersaandeel in de pensioenpremie;
  • bijtellingen voor loon in natura, zoals lunches, maar ook de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak;
  • 1/12 deel van het vakantiegeld;
  • 1/12 deel van het jaarbedrag van vaste en gegarandeerde bijzondere beloningen.

Bij de bepaling van het maandloon mogen niet worden meegenomen:

  • bijzondere beloningen die niet vast en gegarandeerd zijn, zoals variabele bonussen en tantièmes; aanspraken die tot het loon behoren, bijv. verlofuren;
  • keuzeloon volgens een cafetariaregeling.

Uitkeringen bij andere diensttijdjubilea

Het is niet ongebruikelijk dat werkgevers ook andere tijdstippen aanmerken als ‘jubileumviering’ voor de werknemer, bijvoorbeeld bij een diensttijd van 5, 10, 12,5, 15 of 20 jaar. Uitkeringen gedaan tijdens deze jubileumvieringen zijn in beginsel fiscaal gewoon belast als loon. Tenzij de werkgever de uitkering ‘aanwijst’ als eindheffingsloon en de werkgever nog vrije ruimte heeft in de werkkostenregeling (WKR). De vrije ruimte van de werkkostenregeling is voor alleen 2023 extra verhoogd naar 3,00% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 (2022: 1,7%). Voor het meerdere boven een loonsom van € 400.000 blijft het percentage van 1,18% ongewijzigd.

Let op: Deze diensttijduitkering moet dan wel aan de gebruikelijkheidstoets voldoen. Vergoedingen tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk.

Voorbeeld eindheffingsloon WKR

De werknemer is in 2023 12,5 jaar in dienst en ontvangt een diensttijduitkering van € 1.500. Dat is een half maandsalaris. De werkgever wil dit onbelast uitkeren aan de werknemer. Kan dat?

Bij een diensttijd van 12,5 jaar is de diensttijdvrijstelling niet van toepassing. U controleert of de diensttijduitkering voldoet aan de gebruikelijkheidstoets. De werknemer ontvangt naast de diensttijduitkering in 2023 geen andere vergoedingen en verstrekkingen. De uitkering aan deze werknemer blijft onder de € 2.400. De werkgever kan de diensttijduitkering daarom aanwijzen als eindheffingsloon en onbelast aan de werknemer verstrekken. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80 procent eindheffing verschuldigd.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws