Fishing expedition fiscus

23 september 2019

Vissen is niet toegestaan als niet bekend is of de te vangen vis er ook werkelijk zit.

De Belastingdienst heeft onlangs flink achter het net gevist met opvragen van gegevens bij een belastingplichtige.

Informatiebeschikking

Als een belastingplichtige niet voldoet aan zijn verplichting om de Belastingdienst informatie te verstrekken (inlichtingenplicht of administratieplicht), dan kan de inspecteur een zogenaamde informatiebeschikking uitreiken. Zoals bij de meeste ondernemers bekend is, heeft de Belastingdienst – als ze u eenmaal op de korrel hebben – een enorme informatiehonger. De Belastingdienst mag u ook van alles en nog wat vragen, zolang het maar voor de belastingheffing van belang zou kunnen zijn. Soms gaat de informatiebehoefte te ver en kunt u de vragen van de Belastingdienst aan de rechter voorleggen.

Teruggefloten

Onlangs is de Belastingdienst teruggefloten door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De Belastingdienst had een informatiebeschikking afgegeven aan een dga van een bedrijvengroep die zich bezighoudt met fiscale en juridische dienstverlening. De inspecteur vroeg naar stukken waarvan bij de inspecteur niet bekend was of ze bestaan. Het Hof vond dit verzoek om informatie te ver gaan en daarom is sprake van een (ongeoorloofde) fishing expedition.

Zaak

Als onderdeel van een boekenonderzoek vroeg de Belastingdienst veel informatie op bij de dga. Die stelde echter geen verdere medewerking aan het boekenonderzoek te verlenen, zolang niet vooraf een garantie zou worden gegeven dat de verstrekte informatie niet voor eventuele strafmaatregelen zou worden gebruikt. De fiscus gaf die garantie echter niet en legde verschillende informatiebeschikkingen op.

Informatie van belang voor belastingheffing?

De dga procedeert daartegen. Bij het hof brengt hij een flink aantal bezwaren in, waarbij onder andere aan de orde komt of de gevraagde informatie (over de aankoop van twee panden) van belang is voor de belastingheffing. De dga stelt zich op het standpunt dat sprake is van een fishing expedition, omdat de inspecteur zijn verzoek om de in de informatiebeschikkingen gevraagde gegevens onvoldoende heeft onderbouwd. Er bestaan volgens de dga geen concrete aanknopingspunten voor het vermoeden dat hij niet aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan, zodat alle door de inspecteur gestelde vragen als onderdeel van een fishing expedition moeten worden gekenmerkt.

Stukken waarvan niet bekend is of ze bestaan

Het Hof geeft de dga daarin gelijk. Naar het oordeel van het Hof heeft de inspecteur met de door hem gegeven toelichting niet aannemelijk gemaakt dat de vragen kunnen worden gehandhaafd, mede omdat hij onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welke nadere informatie hij van de dga verlangt omtrent de aan- en verkoop van de woningen en waarvoor hij die informatie wenst te gebruiken. De inspecteur heeft verklaard te beschikken over bescheiden met betrekking tot de desbetreffende aan- en verkoop, maar niet te kunnen vaststellen of dat alle bescheiden zijn. De inspecteur vraagt dus om de overlegging van in algemene termen aangeduide bescheiden, waarvan niet bekend is of ze bestaan.

Te weinig concreet

De toelichting dat hij ‘de fiscale positie van belanghebbende’ wenst te beoordelen en ‘de wijze waarop de woningen zijn gefinancierd’ acht het Hof te weinig concreet. De opvatting van de inspecteur dat informatie moet worden verstrekt als niet valt uit te sluiten dat er een heffingsbelang is, vindt geen steun in het recht. Daarvoor is nodig dat de inspecteur zich, gelet op de hem ter beschikking staande gegevens, in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat de door hem gevraagde gegevens, inlichtingen, boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers van belang kunnen zijn voor de belastingheffing ten aanzien van de dga.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws