Geen vrijstelling in box 3 voor aandeel in de VvE

1 juli 2019

Verplicht sparen zonder vrijstelling.

In Nederland zijn veel appartementen verenigd in de vorm van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Op 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om jaarlijks een vast bedrag te reserveren voor groot onderhoud, door storting in een reservefonds. Het reservefonds is dus in feite een gezamenlijke spaarpot van alle appartementseigenaren. Het aandeel is belast met vermogensrendementsheffing in box 3. Het kabinet heeft – in antwoord op Kamervragen – meegedeeld het niet wenselijk te vinden om een vrijstelling in box 3 in te voeren voor het vermogen in een VvE.

Reservering = wettelijk verplicht sparen

Op grond van de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaren is een VvE verplicht jaarlijks een bedrag te reserveren van 0,5% van de herbouwwaarde, of een lager bedrag gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De huiseigenaren zijn dus wettelijk verplicht om jaarlijks een bedrag in de VvE te sparen, in een reservefonds ter dekking van de kosten van groot onderhoud. Voor de huiseigenaar is het lidmaatschapsrecht van een VvE een vermogensrecht dat tot de grondslag van box 3 behoort: hij is vermogensrendementsheffing verschuldigd over zijn aandeel in het VvE-reservefonds. Die heffing klemt omdat de huiseigenaar niet vrijelijk kan beschikken over dat spaarbedrag.

Aandeel in de VvE is geen onderdeel eigen woning

Het aandeel in het VvE-vermogen is geen onderdeel van de eigenwoning in box 1, het maakt deel uit van het VvE-lidmaatschapsrecht en valt derhalve in box 3. De belastingrechter heeft dat standpunt bevestigd. Daarmee is een gelijke behandeling tot stand gebracht met huiseigenaren die geen lid zijn van een VvE en die zelf reserveren voor toekomstige onderhoudskosten. Dergelijke reserves behoren eveneens tot het box 3-vermogen.

Negatieve waarde aandeel VvE

Als een VvE een lening heeft afgesloten voor de onderhoudskosten komt het aandeel in die schuld in mindering op het box 3 vermogen. In het eigenwoningbesluit van juni 2010 wordt goedgekeurd dat zo’n aandeel in de schuld bij de huiseigenaar – onder voorwaarden – als een eigenwoningschuld in box 1 kan worden aangemerkt. Dat betekent nog niet dat de rente ook aftrekbaar is. In de eerste plaats zal de lening van de VvE sinds 2013 aan de aflossingseis moeten voldoen. In de tweede plaats zal het aflossingsschema van de schuld van de VvE in te passen moeten zijn in het individuele renteaftrekverleden van de appartementseigenaar. Uit nadere bestudering van voornoemde goedkeuring is gebleken dat deze – mede gezien de gewijzigde regelgeving met ingang van 1 januari 2013 – niet onverkort kan blijven bestaan en dient te worden herzien. Dit heeft voor appartementseigenaren die op het moment van de herziening gebruikmaken van de huidige goedkeuring geen gevolgen gedurende de resterende looptijd van de VvE-lening. Bij de definitieve vormgeving zullen de uitkomsten van de momenteel lopende evaluatie van de eigenwoningregeling worden meegenomen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws