Geld opnemen uit uw B.V.

17 juli 2017

In rekening courant of als lening?

Bent u eigenaar van een B.V. en betaalt u persoonlijke rekeningen wel eens met geld van die B.V.? Of betaalt u wel eens zakelijke kosten met uw privé betaalrekening of creditcard? Dan worden deze transacties tussen u en de B.V. in rekening courant geboekt. Heeft u geld nodig voor een nieuw huis of voor een nieuwe auto en leent u het geld van uw B.V. dan zal sprake zijn van een lening.

Rekening-courant en de DGA, altijd alert blijven

Een hoge rekening-courantschuld is niet wenselijk, zowel fiscaal als naar uw bank. Ook bij een faillissement kan een rekening-courantschuld ervoor zorgen dat uw privévermogen wordt aangesproken bij een faillissement van uw B.V.. Als de B.V. haar verplichtingen niet kan nakomen door uw rekening-courantopnamen, dan kan dit een onrechtmatige daad tot gevolg hebben. Hierdoor is de bestuurder aansprakelijk voor schulden bij een faillissement van de B.V.

Verschil tussen lening en rekening-courant

Een rekening-courant met uw B.V. is dus iets anders dan een lening van uw B.V.. Een rekening-courant is feitelijk een aparte rekening van de B.V.. U kunt het vergelijken met een rekening bij de bank waarop u tijdelijk in de min (‘rood’) staat. Vaak wanneer uw salaris weer is gestort op die bankrekening wordt het saldo weer positief. Een rekening-courant bij uw B.V. werkt feitelijk hetzelfde. Althans dat is de theorie. In de praktijk komt het zelden voor dat een rekening courant door boekingen over en weer tussen u en de B.V. weer positief wordt. Als u geld leent uit uw B.V. voor consumptieve zaken, dan kan dit voor de Belastingdienst een reden zijn om te veronderstellen dat sprake is van een uitdeling of genoten salaris. Dit komt sneller in beeld als er geen zekerheid wordt geboden en/of de schuld onvoldoende is vastgelegd, resp. als hetgeen is vastgelegd niet wordt nagekomen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn mits u met uw B.V. maar zakelijk handelt, vergelijkbaar met de afspraken die u maakt met uw bank. Hierna volgen een paar tips om uw rekening courant schuld bij uw B.V. ‘onder controle’ te houden.

Kleine bedragen in rekening courant

Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt. Bedragen die op deze rekening worden geboekt, worden doorlopend met elkaar verrekend. Deze kleine bedragen worden alleen even voorgeschoten. Dit kan over en weer plaatsvinden. Daarom is een rekening-courant geen lening met rente. Bij bedragen tot in totaal           € 17.500 op jaarbasis hoeft geen rente te worden berekend. Dit wordt goedgekeurd door de Belastingdienst onder de voorwaarde dat de schuld niet wordt opgenomen in box 3. Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500, moet er over het hele bedrag rente worden berekend.

Voorbeeld

Op 1 januari bedraagt het saldo op de rekening-courant € 15.000. In april neemt u         € 5.000 op voor een vakantie. De B.V. schiet de kosten voor. Hierdoor loopt het saldo op tot € 20.000. Met uw vakantiegeld in mei lost u deze € 5.000 weer af. Het saldo op 31 december is dus € 15.000. Zowel op de beginbalans als op de eindbalans bedraagt het saldo minder dan € 17.500. Maar omdat het saldo in april opliep tot € 20.000, was het saldo niet het hele jaar lager dan € 17.500. Daarom moet u over het hele jaar rente berekenen.

Let op: deze regeling voor bedragen onder de € 17.500 geldt niet als er sprake is van een lening.

Privé investeringen of oplopende rekening courant = lening

Een rekening courant kan op enig moment een zodanige omvang krijgen in hoogte dat de rekening courant ‘van kleur verandert’ en feitelijk een (al dan niet langlopende) lening wordt. Dan moet de lening voldoen aan zakelijke voorwaarden. Dit zijn voorwaarden die de B.V. ook zou stellen aan een derde, die overigens in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Bijvoorbeeld een vergelijkbaar inkomen en vermogen. Ook voor grotere investeringen in privé mag u uw B.V. best gebruiken als financier mits de lening maar voldoet aan de vereiste zakelijkheid. Wij adviseren u om de voorwaarden waaronder u van de B.V. leent vast te leggen in een lening overeenkomst. Dan kan er later geen misverstand over ontstaan.

Overeenkomst met zakelijke voorwaarden

De voorwaarden van de lening tussen u en de B.V. moeten zakelijk zijn. Dat zijn dezelfde voorwaarden die uw B.V. zou stellen aan een lening tussen de B.V. en een derde die overigens in vergelijkbare omstandigheden als u verkeert. Normaliter worden de volgende afspraken vastgelegd in een lening overeenkomst:

  • de looptijd van de lening;
  • de (jaarlijkse) aflossingsverplichting;
  • de rente die is verschuldigd over het uitstaande bedrag;
  • de zekerheden die gesteld moeten worden voor het geval de lening niet terugbetaald wordt. Deze zekerheden moeten reëel zijn en dus is het vaststellen van de juiste vermogenspositie in privé van groot belang;
  • de momenten waarop de lening opeisbaar is voor de B.V.

Let op: papier is geduldig. Voor al deze voorwaarden geldt dat ze hoe dan ook zakelijk en reëel moeten zijn anders wordt de lening als onzakelijk aangemerkt en dat heeft fiscale gevolgen.

Gevolgen onzakelijk handelen

Als de lening onzakelijk is, kan de volledige lening aangemerkt worden als inkomsten voor u in privé. In het meest gunstige geval worden deze inkomsten belast in box 2 (dividend) tegen 25% inkomstenbelasting. Onzakelijk handelen kan ook gevolgen hebben als uw B.V. ook een pensioen-, stamrecht- of lijfrenteregeling uitvoert. In dat geval kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat u deze regeling(en) heeft afgekocht door de gelden van de B.V. via een onzakelijke lening naar u toe te trekken. In dat geval zijn de fiscale gevolgen veel groter. De commerciële waarde van het pensioen, het stamrecht of de lijfrente wordt dan belast bij u in privé in box 1 tegen het normale progressieve tarief wat kan oplopen naar een heffing van 52%. Daarnaast wordt de belastingheffing verhoogd met nog eens 20% revisierente.

Belastingdienst

Als u te maken krijgt met de stelling van de Belastingdienst dat er sprake is van een uitdeling, kunt u een aantal stellingen betrekken:

  • U lost de rekening courant af bijvoorbeeld met een dividenduitkering. Er moet wel brutering plaatsvinden, voor een schuld van € 100.000 moet een dividend van ruim € 133.000 worden uitgekeerd. De B.V. heeft hiervoor in contanten dus € 33.000 nodig. Een deel wordt bij de dividenduitkering door de B.V. voldaan en een deel moet door u in privé worden betaald. In totaal is de heffing 25%;
  • U regelt het alsnog goed en verstrekt vanuit privé voldoende zekerheden en gaat over tot jaarlijkse aflossing;
  • U probeert een deel van de schuld wel als zakelijk te laten staan.

Let op: een dividenduitkering is alleen mogelijk als de B.V. over positief vermogen beschikt. Om dit vermogen te bepalen, moet u uitgaan van de commerciële waarde, dat geldt ook voor de pensioen-, stamrecht- en lijfrenteverplichtingen, deze is meestal hoger dan de (fiscale) waarde die op de balans staat. U moet ook rekening houden met de uitkeringstoets (kan de B.V. geld als dividend uitkeren zonder de B.V. in gevaar te brengen, deze eis moet u sinds 2012 toepassen).

Conclusie rekening-courant en lening

Neem altijd tijdig contact op met uw belastingadviseur om te beoordelen of u aan alle voorwaarden en formaliteiten voldoet. Dit kan ongewenste gevolgen voorkomen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws