image

Privé zaken

Wij hechten heel veel waarde aan het persoonlijke belang van jou als ondernemer.
image

Privé zaken

Een ondernemer gaat ondernemen om er zelf beter en gelukkiger van te worden. Dat betekent dat het fiscale, financiële en juridische plaatje niet alleen zakelijk moet kloppen maar zeker ook privé. In iedere fase van het ondernemerschap kan het dan ook zijn dat een of meerdere van de navolgende zaken aan bod komen. Het is van belang dat dit tijdig onderkend wordt en op de juiste wijze en in de juiste mate aandacht krijgt.

Vaak komen dit soort zaken op de laatste plaats terwijl ze van wezenlijk belang zijn. Het goed regelen van deze zaken geeft rust en vormt, net zo goed als de bedrijfsmatige aangelegenheden, een belangrijk onderdeel van verantwoord ondernemerschap. Wij helpen je graag bij het vinden van een passende invulling op basis van je wensen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

Relatie

Het is van groot belang om bij het formaliseren van een relatie door middel van een contractuele verbintenis, net zo goed als bij iedere andere verbintenis, goed stil te staan bij de juridische, financiële en fiscale gevolgen daarvan. De relatie moet niet alleen emotioneel een goed gevoel geven maar ook rationeel. En zoals bij iedere overeenkomst geldt dat het ook hier van belang is om goed te weten hoe dingen geregeld zijn wanneer de relatie niet goed afloopt.

Hoe leg je een relatie met je partner vast en heeft je partner een verbinding met je bedrijf of juist helemaal niet? Uiteraard kan een notaris je hierin begeleiding bieden. Sterker nog, een notaris is beslist noodzakelijk om een en ander goed vast te laten leggen.
Echter, een notaris spreekt meestal niet de taal van de ondernemer maar blijft vaak hangen in juridisch jargon. Wij spreken jouw taal wel en kunnen zaken vaak eenvoudiger en duidelijker presenteren en de financiële gevolgen van de ene of de andere keuze inzichtelijk maken. Zodra wij samen met jou duidelijkheid hebben over de door gewenste rol van jouw partner ten opzichte van je bedrijf, kan de notaris aan de slag om alles goed vast te leggen.

Pensioen

Het is van belang om als ondernemer tijdig te beginnen met pensioenopbouw. Daarbij niet op de traditionele manier denkend in de verhouding werkgever-werknemer maar door pensioen te zien als een oudedagsvoorziening, die uit allerlei componenten kan bestaan. Een pensioen dat op de fiscaal meest gunstige wijze wordt ingevuld, met een goede verhouding tussen risico en rendement.
Zo kan pensioen bestaan uit de investering in een bedrijfspand, een beleggingsportefeuille in privé of in je eigen B.V. Of een pensioenverzekering uit een vorig dienstverband, een lijfrente, stamrecht of pensioen in eigen B.V. Een vakantiewoning, de waarde(ontwikkeling) van je bedrijf. Misschien ook nog AOW wanneer die dan nog bestaat. Allemaal componenten waarmee je in de toekomst in je levensonderhoud kunt voorzien.

Wij zorgen er continu voor dat je voortdurend de ideale weg bewandelt om op lange termijn zoveel mogelijk netto over te houden van wat je bruto verdient. Met alle inzichten en instrumenten die daarbij ingezet kunnen worden.

Financiële planning

Dit onderwerp sluit eigenlijk heel goed aan op het voorgaande. Eigenlijk is dit ook hetgeen we nagenoeg dagelijks doen. Voortdurend met de toekomst van de ondernemer bezig zijn en dus niet zoals heel veel anderen alleen maar boekjes maken over het verleden en met de rug naar de toekomst staan. Wij kijken naar de fiscaal optimale invulling van heden en toekomst. Door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de bestaande wetgeving biedt en te anticiperen op wat komen gaat. En dit alles binnen de context die jij zelf wenselijk acht. Rekening houdend met jouw wensen ten aanzien van leefstijl, tijdstip van pensionering, verwachte inkomensbehoefte door de jaren heen, visie op risico en rendement, vermogensontwikkeling, etc.

Daarbij kijken we uiteraard niet alleen naar het gebruikelijke verloop der dingen maar besteden we ook aandacht aan situaties van rampspoed. Dat er voldoende voorzieningen zijn bij een slechte periode van het bedrijf en bij ziekte of onverhoopt overlijden. Maar we zorgen er ook voor dat er voortdurend vermogen wordt veiliggesteld, indien mogelijk. Zodat er niet meer risico wordt gelopen dan strikt noodzakelijk. Financiële planning is een continu proces, dat ingebakken zit in onze manier van denken en werken. Zodra we een nieuwe klant verwelkomen, maken we een nulmeting, verrichten we achterstallig onderhoud en rolt deze klant automatisch dit proces in. We zouden op deze manier ook graag met jou aan de slag gaan.

Arbeidsongeschiktheid

Ondernemen is risico lopen. Echter niet blindelings, uiteraard probeer je de risico’s zo veel als mogelijk te beperken. En daar waar ze niet te beperken zijn, probeer je voorzieningen te treffen. En dan nog kun je nooit ondernemen zonder risico.
Een risico dat je kunt verzekeren, is dat van arbeidsongeschiktheid. Het risico van arbeidsongeschiktheid is niet te dragen als jonge, net gestarte ondernemer. Het is dan ook verstandig om dat risico te verzekeren. Daarbij moet je zorgen dat je met goede partijen zaken doet en duidelijk hebt wat je in die levensfase nodig zou hebben. Niet meer en niet minder. Het is een noodvoorziening en er hangt een prijskaartje aan.

Het is belangrijk is dat je deze voorziening hebt, zeker wanneer je ook nog een gezin hebt. Je hebt dan de verantwoordelijkheid voor je gezin en voor jezelf goede voorzieningen te treffen in geval van calamiteiten. Wanneer je in een latere fase van je leven (meer) vermogen hebt dat bij rampspoed als financiële buffer kan worden ingezet, kun je deze voorziening eventueel afbouwen of stopzetten.

Nalatenschapsplanning

Het is van belang dat er een nalatenschapsplanning wordt opgesteld om jouw vermogen uiteindelijk op een fiscaalvriendelijke manier over te hevelen naar een volgende generatie. Een testament alleen is niet voldoende. Uiteraard is het wel van belang dat je testamenten voldoende flexibiliteit en keuzemogelijkheden bieden om in geval van overlijden tot een fiscaal optimale invulling van zaken te kunnen komen.

Met het testament alleen ben je er echter nog niet. Misschien is het verstandig om gedurende een reeks van jaren schenkingen te doen aan je kinderen. In geld, goederen of op papier. Misschien is het verstandig om bepaalde vermogensbestanddelen op hun naam te zetten. Of om ze te laten participeren in je bedrijf, zodat je later je onderneming fiscaalvriendelijk kunt naar hen kunt overhevelen. Geef dit onderwerp tijdig aandacht zodat er op tijd kan worden gehandeld om tot een optimale fiscale invulling te komen. We hebben alle deskundigheid in huis om je hierbij te begeleiden.

Overlijden

Ondernemen is risico lopen. Echter niet blindelings, uiteraard probeer je de risico’s zo veel als mogelijk te beperken. En daar waar ze niet te beperken zijn, probeer je voorzieningen te treffen. En dan nog kun je nooit ondernemen zonder risico. Daar waar risico’s betrekkelijk eenvoudig en betaalbaar zijn uit te sluiten moet dat echter niet worden nagelaten. Een risico wat je kunt verzekeren, is dat van overlijden. Het risico van overlijden is niet zelfstandig te dragen, zeker wanneer je een jonge ondernemer bent en net gestart. Het is dan ook verstandig om dat risico te verzekeren. Daarbij moet je zorgen dat je met goede partijen zaken doet en ook tot een goede invulling komt van wat voor jou in de betreffende levensfase nodig is. Niet meer en niet minder. Het is een noodvoorziening en er hangt een prijskaartje aan.

Goed is goed. Belangrijk is dat je een voorziening hebt. Zeker wanneer je ook nog een gezin hebt. Je hebt dan de verantwoordelijkheid voor je gezin en jezelf goede voorzieningen te regelen in geval van calamiteiten. Wanneer je in een latere fase van je leven (meer) vermogen hebt dat bij rampspoed als financiële buffer kan worden ingezet kun je deze voorziening eventueel afbouwen of stopzetten.

Testament

Wanneer je bezittingen hebt en je wilt dat die in geval van je overlijden op de juiste wijze worden verdeeld tussen de mensen die jou dierbaar zijn, kun je dat regelen in een testament. Zeker wanneer je een partner en/of kinderen hebt is het van belang om dit goed te regelen. Bij minderjarige kinderen is het bovendien van belang dat je duidelijk aangeeft wie in geval van jouw overlijden de zorg voor jouw kinderen overneemt en hoe jij wilt dat je kinderen worden opgevoed. Daarnaast zal ook hun vermogen financieel goed beheerd moeten worden.

Op latere leeftijd, bij wellicht meer vermogen en volwassen kinderen dient, naast uiteraard de juiste verdeling van bezittingen, nadrukkelijk te worden gekeken naar de fiscale aantrekkelijkheid van het testament. Om te voorkomen dat de fiscus een te groot aandeel krijgt.
Kortom, een testament is belangrijk. Zeker bij een ondernemer. Heb je eenmaal een testament actualiseer het dan om de 4 of 5 jaar, zodat het voortdurend blijft afgestemd op de zich voortdurend wijzigende regelgeving en omstandigheden. Uiteraard kan een notaris je hierin ook begeleiding bieden. Sterker nog, een notaris is beslist noodzakelijk om een en ander uiteindelijk goed vast te leggen. Echter, een notaris spreekt meestal niet de taal van de ondernemer maar blijft vaak hangen in juridisch jargon. Wij spreken die taal wel en kunnen zaken vaak eenvoudiger en duidelijker presenteren en kunnen ook meteen de financiële gevolgen van een keuze inzichtelijk maken. Zodra wij samen met jou op deze manier duidelijkheid hebben hoe jij wilt dat er na jouw overlijden wordt gehandeld, kan de notaris aan de slag.

Levenstestamenten

Een levenstestament is niet meer dan een machtig waarbij je iemand de bevoegdheid geeft om de zaken te regelen die geregeld moeten worden, wanneer jij daar door omstandigheden niet toe in staat bent. Dat kan op juridisch, medisch en andere gebieden. In een levenstestament geef je het kader aan waarbinnen gehandeld mag worden, door wie en hoe. Naast het gewone testament is voor een ondernemer ook dit document van groot belang.

Echtscheiding

Echtscheidingen zijn aan de orde van de dag. Echtscheidingsadvocaten en andere bemiddelaars zijn om die reden in de loop der tijd als paddenstoelen uit de grond geschoten. Onze ervaring is echter dat, ondanks de financiële en emotionele impact van een echtscheiding, betrokken deskundigen de afwikkeling van een echtscheiding eerder doen escaleren dan op een constructieve manier tot een goed einde brengen. Te snel wordt gesproken in termen van rechten en verplichtingen. Of worden formeel-juridische brieven over en weer geschreven met een toonzetting waarbij je nekharen overeind gaan staan. Slechts zelden wordt gekeken naar wat partijen willen en wensen en wat de realiteit daarvan is. En of er misschien mogelijkheden zijn waarbij er voor beiden een aanvaardbare uitkomst gecreëerd kan worden. Uiteraard met het nodige geven en nemen. En dat pas daarna een en ander juridisch en fiscaal geoptimaliseerd wordt ingevuld en vastgelegd.

Daarnaast blijkt meestal dat juristen niet de taal van een MKB-ondernemer spreken en al helemaal niet thuis zijn in de wereld van financiën. Het lezen van een jaarrekening, het beoordelen van de relevantie van balansposten, het waarderen van een onderneming of onderdelen daarvan zijn meestal zaken waar zij geen kaas van hebben gegeten. Binnen de spanningen die er in het kader van een echtscheiding eigenlijk altijd onvermijdelijk heersen, is het dan ook haast niet te voorkomen dat de verhouding escaleert en men voor de rechter eindigt. Gevolg daarvan is dat dit veel tijd, geld, energie en emotie kost, waarbij men uiteindelijk door de rechter dan toch nog tot een compromis wordt gedwongen.
Een compromis dat beter eerder, zonder onnodige beschadigingen van de relatie en zonder verlies van kostbare jaren waarin men weer een nieuwe toekomst op had kunnen bouwen, gerealiseerd had kunnen worden.
Wij zijn er dan ook nadrukkelijk voorstander van om eerst met partijen in alle rust te bespreken en te verkennen wat wensen en oplossingsrichtingen zijn. Om stap voor stap te bekijken waar de uiteindelijke uitkomst ligt en om dan vervolgens met een advocaat en eventueel notaris tot afwikkeling van zaken te komen. Op een constructieve manier, met regelmatig tot 10 tellen en met geven en nemen tot een optimale en voor beide partijen acceptabele oplossing komen. Dat is ons inziens de uitdaging. Wij zijn je hierbij graag van dienst.

Beleggen

Beleggen kan op veel manieren. Bij de huidige lage rentestand wordt men min of meer gedwongen om te gaan beleggen. Beleggen dien je breed te zien. Naast beleggen in aandelen en obligaties kun je immers ook beleggen door te investeren in een bedrijfspand, al dan niet voor eigen gebruik, of in een vakantiewoning. In klompen goud of in een verzameling exclusieve horloges. Als het maar iets is waar je zelf een realistische kijk op hebt en een goed gevoel bij hebt.
De ervaring leert dat veel ondernemers geld verdienen in de risicosfeer. Hard en gefocust werken, met kennis van de markt en het bedrijf, winst maken, proberen netto zo veel als mogelijk daarvan over te houden en vervolgens veilig stellen in de holding of privé. Vervolgens geven ze dat zuurverdiende geld in handen van werknemers bij banken, die zelf nooit een onderneming gerund hebben en die zelf vaak privé niet eens beleggen. Zij beleggen het geld vervolgens in bedrijven, constructies of fondsen zonder enig zicht of gevoel daarbij. En dan maar hopen dat het goed komt. Sommige ondernemers gaat het daarbij goed af. Zij houden vinger aan de pols en communiceren regelmatig met hun beleggingsadviseur. Sommigen hebben echter pech. Helaas leert de ervaring dat de weg naar beneden altijd dieper en sneller is dan de weg naar boven.

Het bovenstaande is geen reden om niet te beleggen maar is wel een waarschuwing. Zorg dat je je bewust bent van de risico’s, kijk of je er niet onrustig van wordt. Naast de hectiek van je bedrijf en wellicht je gezin heb je er dan dus nog een derde hectiek bij. Houd vinger aan de pols. Kies voor het juiste risicoprofiel en zorg dat je voortdurend begrijpt wat er gebeurt.
Wanneer je er echter geen affiniteit mee hebt en er geen goed gevoel bij hebt, doe het dan vooral niet. Kies dan een invulling die je beter past.

Beleggen kent ook haar fiscale aspecten. Moet je beleggen in de B.V. of juist in privé. Of in de vorm van een fonds voor gemene rekening om geld van Box III naar Box II over te hevelen? Of ga je participeren in een vastgoed-cv, een windmolen- of zonnepanelenproject met fiscale faciliteiten? Leen je geld van je B.V. en ga je dat dan beleggen in Box III? Of koop je een vakantiewoning in binnen- of buitenland die je verhuurt vanuit privé of vanuit de B.V.? Wat betekent dat voor binnen- en buitenlandse inkomsten-, vennootschaps- en erfbelasting? Kunnen zich misschien zelfs dubbele heffingen voordoen? Allemaal opties en overwegingen die ook vanuit fiscale optiek aandacht verdienen. Wij helpen je graag om hierin een weg te vinden die bij jou past.

Heb je een vraag over het bovenstaande?