Invoering UBO-register een feit

1 september 2020

Wat moet u regelen?

Volgens Europese richtlijnen moet Nederland een centraal register invoeren met informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO’s) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Op basis van Europese regelgeving die tot doel heeft om witwaspraktijken, belastingontduiking, financiering van terroristische activiteiten en andere malafide praktijken te voorkomen en te bestrijden, is Nederland verplicht om een zogenoemd ‘UBO-register’ in te stellen. Het UBO-register zou eigenlijk begin januari al worden ingevoerd. Dat werd vlak voor Kerst echter uitgesteld nadat er veel onrust was ontstaan over de privacy van UBO’s. Na enkele wijzigingen wordt het register toch ingevoerd met ingang van 27 september a.s.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’. Daarmee wordt een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon!) bedoeld die eigenaar is van – of zeggenschap heeft over – een onderneming in de vorm van een rechtspersoon, vennootschap of andere rechtsvorm en die de uiteindelijk economisch belanghebbende van de onderneming is.

Wie is UBO?

Als UBO wordt een natuurlijk persoon die direct of indirect een financieel belang heeft in de onderneming van meer dan 25% of die op welke wijze dan ook de feitelijke zeggenschap heeft in de onderneming aangemerkt. Zijn het aandelenkapitaal en de stemrechten versnipperd waardoor er niemand als UBO kan worden aangemerkt, dan worden personen die als bestuurders (directeuren) in het Handelsregister zijn ingeschreven, aangemerkt als UBO. Deze personen worden ook wel ‘pseudo-UBO’ genoemd. Een pseudo-UBO komt alleen in beeld als er geen echte UBO kan worden aangewezen.

Inschrijving in UBO-register

Inschrijving in het UBO-register wordt verplicht voor elke onderneming in Nederland, ongeacht in welke rechtsvorm de onderneming wordt gedreven. Daartoe worden rechtspersonen, zoals een NV of BV, gerekend, maar het geldt ook voor andere rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en coöperaties. Voor stichtingen zonder onderneming met een ideëel doel geldt dat indien in een jaar meer dan 25% van het voor uitkering vatbare vermogen aan een begunstigde wordt uitgekeerd, deze persoon als UBO moet worden geregistreerd.

Niet alleen rechtspersonen.

Ook personenvennootschappen, zoals een maatschap, vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap, worden verplicht om de gegevens van hun onderneming in het UBO-register in te schrijven. In het wetsvoorstel wordt niets gezegd over het Fonds voor Gemene Rekening (FGR), maar de verwachting is dat het register ook gaat gelden voor trusts waarin ook de UBO’s van een FGR moeten worden vermeld.

Uitzonderingen

De verplichte UBO-registratie geldt o.a. niet voor eenmanszaken, rechtspersonen in oprichting, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid zonder onderneming en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Bij een eenmanszaak blijkt al uit de inschrijving in het Handelsregister voor welke natuurlijke persoon de onderneming wordt gevoerd. Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben (‘branch offices’) hebben geen registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet UBO’s inschrijven in het land van oprichting.

27 september a.s.

De nieuwe regels van de verplichte UBO-registratie treden per 27 september 2020 in werking. Voor nieuwe ondernemingen die vanaf deze datum in het Handelsregister worden ingeschreven, geldt dat deze meteen ook hun UBO-registratie op orde moeten hebben. Bestaande ondernemingen hebben daarvoor achttien maanden de tijd. Daarvoor geldt dat de UBO-registratie uiterlijk per 27 maart 2022 in orde moet zijn. Inschrijven kan vanaf 27 september via www.kvk.nl/inschrijven. Heeft u meerdere organisaties? Dan moet u per organisatie de UBO’s registreren. Door de Kamer van Koophandel zullen voor de inschrijving in het UBO-register geen kosten in rekening worden gebracht.

Welke gegevens inschrijven?

De volgende gegevens van de UBO moeten worden ingeschreven:

  1. de volledige naam en voornamen;
  2. de geboortemaand en het geboortejaar;
  3. de nationaliteit;
  4. de woonstaat (EU-lidstaat waar de UBO woont);
  5. de aard en omvang van het gehouden economisch- en/of zeggenschapsbelang;
  6. het BSN of een vergelijkbaar buitenlands fiscaal identiteitsnummer;
  7. de geboortedatum en geboorteplaats;
  8. het woonadres;
  9. het nummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Inzage

De persoonlijke gegevens van de UBO, zoals hiervoor vermeld van sub 1 tot en met 5, zijn voor iedereen in te zien. Dit is vergelijkbaar met de huidige inzage in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De gegevens, zoals vermeld van sub 6 tot en met 9, zijn slechts door bevoegde instanties op te vragen. Voor elke inzage in het UBO-register gaat de Kamer van Koophandel € 2,50 in rekening brengen. Daarvoor moet eerst door middel van een online registratie een account worden verkregen. Voor de betreffende UBO of onderneming is het niet mogelijk om na te gaan wie gegevens van de UBO heeft opgevraagd. Wel wordt er aangegeven hoe vaak er gegevens zijn ingezien of opgevraagd.

Eigen verantwoordelijkheid

Elke onderneming is zelf verantwoordelijk om alle UBO-gegevens correct en volledig in te schrijven. Deze taak mag niet worden uitbesteed aan een derde (bijv. een accountant of notaris). Het niet voldoen aan de verplichting tot UBO-registratie wordt beschouwd als een economisch delict. Dat kan reden zijn voor het opleggen van bestuurlijke boetes.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws