image

Bedrijfsbeëindiging

Je hebt besloten dat je gaat stoppen met je bedrijf. Dat kan om tal van redenen, van gebrek aan toekomstperspectief, leeftijd tot gezondheidsproblemen of het simpelweg ontbreken van een opvolger. Maar wat de reden ook is; je bedrijf gaat worden beëindigd.
image

Bedrijfsbeëindiging

Vanuit een ideaal oogpunt verkoop jouw bedrijf aan de hoogste bieder maar de realiteit is nog wel eens anders. Sommige bedrijven zijn nu eenmaal niet te verkopen of het ontbreekt aan tijd om tot een optimale verkoop te komen. Dan is bedrijfsbeëindiging een laatste optie. Voor bijna elk bedrijf is het wenselijk of noodzakelijk om de bedrijfsbeëindiging tot een zachte landing te brengen. Het is dan ook zaak om alles goed in beeld te brengen en af te ronden, met zorg voor je personeel, klanten, relaties maar vooral ook voor jezelf!

We denken dan aan fiscaalvriendelijk afbouwen en financieel en juridisch alles tot in de puntjes te regelen, zoals huurovereenkomsten, leasecontracten, ontslag van personeel, jouw financiële toekomst, etc. Het is goed om vroegtijdig aandacht te hebben voor deze zaken. Deze vraagstukken verdienen je aandacht en een goede timing! Dit alles werkt mee aan een goede afronding van jouw bedrijf en het zo veel als mogelijk veiligstellen van je financiële toekomst. Wij helpen je graag om hier een optimale weg in te vinden.

Financiële planning

Bij de afbouw van je bedrijf is het van belang dat je toekomstige vermogens- en inkomenspositie zo veel als mogelijk worden beschermd. Dat je met hetgeen je in de loop der tijd gespaard hebt, de voorzieningen die je hebt getroffen en de opbrengst die je onderneming bij afbouw nog genereert voldoende middelen hebt om in voldoende mate in je levensonderhoud te voorzien. Daarbij is het zaak dat je positie op fiscaal optimale wijze wordt ingevuld. Van geld dat naar de fiscus gaat kun je immers geen boterhammen kopen.

We inventariseren wat je nu aan potjes hebt. Zoals pensioenen, verzekeringspolissen en spaarpotten uit eerdere dienstverbanden of andere in privé ooit gecreëerde spaarpotjes, al dan niet bij een bank, verzekeraar of andere financiële instantie. En we bekijken hoe deze voorzieningen fiscaal optimaal in een financieel toekomstplaatje kunnen worden ingepast.

Uiteindelijk is het doel van een financiële planning om te weten waar je privé financieel staat, wat de ontwikkeling in die financiële positie is of kan zijn en wat je wensen zijn ten aanzien van jouw financiële positie in de toekomst. Daarnaast dien je het geld dat met de onderneming in de risicosfeer is verdiend op een fiscaalvriendelijke manier buiten de risicosfeer te laten renderen. En met dit geld vervolgens een zo hoog mogelijk netto rendement te maken met een zo gering mogelijk risico. Fiscaal en financieel slim bezig zijn dus.

Nalatenschapsplanning

Staat "alles goed verzorgd achterlaten voor je nabestaanden" hoog op je lijstje? Wil je liever dat jouw vermogen naar je kinderen gaat dan naar de fiscus? Dan is het verstandig in deze fase ook goed na te denken over nalatenschapsplanning! Door je nalatenschap goed te regelen, laat je jouw dierbaren zonder zorgen achter en voorkom je onnodige misverstanden en conflicten. Ook hierbij dient een en ander fiscaal tactisch in goede banen te worden geleid. Het betreft immers de overheveling van vermogen waarover al eens eerder belasting is betaald. Het is dan ook zaak om de fiscale pijn voor de nabestaanden tot een minimum te beperken.

Dit kan o.a. door fiscaal flexibele testamenten op te maken, bepaalde vermogensbestanddelen reeds tijdens leven fiscaal vriendelijk over te hevelen en een schenkingsplan op te maken. Of door een (aanvullende) overlijdensrisicoverzekering af te sluiten om de erfgenamen in staat te stellen aan alle fiscale claims te kunnen voldoen, die op de nalatenschap drukken. Zeker wanneer een of meer van de kinderen de onderneming over wil(len) nemen is het van groot belang om je tijdig te richten op de fiscaal aantrekkelijke faciliteiten, die daarvoor in het leven zijn geroepen.

Besef dat het goed regelen van dit soort zaken van groot belang is, vooral als ondernemer. Bij het overlijden van een directeur-aandeelhouder doen zich anders immers gelijktijdig een aantal stevige belastingheffingen voor. Vennootschapsbelasting van 20% a 25% over de vrijgevallen pensioen-, lijfrente- en stamrechtvoorzieningen, Box II-heffing van 25% over de waarde van de aandelen en 20% erfbelasting eveneens over de waarde van de aandelen. Je begrijpt dat dit fors in de papieren kan lopen. Het is van groot belang dit tijdig te onderkennen, maatregelen te treffen en de fiscale pijn voor je erfgenamen zo veel als mogelijk te verzachten.

We helpen je graag hierbij, terwijl we uiteraard rekening houden met jouw specifieke wensen en eisen.

Een zachte landing

Bij de afbouw van je ondernemingsactiviteiten dienen allerlei zaken een zachte landing te krijgen. Zoals het afscheid van personeel met geen of weinig kleerscheuren. Met het te gelde maken van allerlei bedrijfsmiddelen. Met het eventueel verhuren van het bedrijfspand. Met het in het vat gieten van in het verleden gecreëerde financiële voorzieningen. In eigen beheer of extern bij een verzekeraar of bank. Met het afwikkelen van de fiscale oudedagsreserve bij ondernemers die een eenmanszaak of v.o.f. hebben. En dit alles op een fiscaal en financieel vriendelijke manier.

Wij helpen je graag bij het tijdig in gang zetten en het realiseren van deze zachte landing.

Heb je een vraag over het bovenstaande?