image

Je onderneming verkopen

Je hebt de knoop definitief doorgehakt. Je verkoopt je onderneming.
image

Je onderneming verkopen

Dat kan om verschillende redenen; misschien uit eigen wil of juist gedwongen door omstandigheden. Waarom je ook verkoopt, je krijgt sowieso met emoties te maken. Daarnaast wil je er zeker van zijn dat alles wat jij zakelijk hebt opgebouwd in de juiste handen terechtkomt. Je wilt dat jouw droom succesvol wordt voortgezet, waardoor je er altijd met trots en plezier op kunt terugkijken. En je wilt zeker weten dat jouw financiële belangen maximaal veiliggesteld worden en dat jouw medewerkers, leveranciers en afnemers goed kunnen samenwerken met de nieuwe eigenaar.

Bij de verkoop van je onderneming krijg je te maken met zaken waar je misschien niet eerder mee te maken hebt gehad. Zoals de vraag of jij, je partner en je gezin goed verzorgd achterblijven na de verkoop? En welke fiscale, financiële en juridische consequenties de verkoop heeft?

Vragen die grote invloed kunnen hebben op je toekomst, zowel zakelijk als privé. Laat je daarom goed informeren en begeleiden!

Verkooprijp maken

Als je jouw bedrijf wil verkopen nu of in de toekomst, moet het op alle onderdelen verkooprijp worden gemaakt. Zowel operationeel, organisatorisch als ook fiscaal, financieel, administratief en juridisch. Opschonen, strak trekken, oppoetsen en dan in de etalage zetten. Deze maatregelen moeten tijdig in gang worden gezet. Los van alle overige acties die moeten worden ondernomen, is het fiscaaltechnisch zo dat wanneer de ondernemingsstructuur geherstructureerd moet worden voorafgaand aan de verkoop, er meestal beroep moet worden gedaan op fiscale faciliteiten om ongewenste fiscale afrekeningen te voorkomen. Aan die fiscale faciliteiten zijn vaak termijnen verbonden waarbinnen geen handelingen mogen worden verricht met de aandelen en/of de onderneming (activa/passiva). Deze termijnen zijn vaak drie jaar of langer. Ook bij een fiscaalvriendelijke bedrijfsopvolging binnen de familie doet zich deze problematiek voor. Dus, tijdig beginnen!

Due diligence

Een potentiële koper zal, meestal na ondertekening van de intentieovereenkomst waarin de afspraken op hoofdlijnen worden vastgelegd, altijd een nader onderzoek willen (laten) verrichten. Een zogenaamde due diligence. Soms wordt een due diligence verricht op de volledige onderneming met al haar componenten, soms betreft het slechts een deelonderzoek. Zo kan worden beoordeeld of de zaken zoals ze gepresenteerd zijn in werkelijkheid daarmee in overeenstemming zijn. Er zal gekeken worden naar operationele, technische en logistieke zaken maar ook naar personeelsgegevens (arbeidsvoorwaarden en overeenkomsten), automatisering, administratieve, fiscale, financiële en juridische aangelegenheden.

Om goed voorbereid te zijn, is het verstandig om deze naderende due diligence alvast voor te bereiden, zodat alle dossiers er spik en span uit zien en snel en volledig gepresenteerd kunnen worden. Dit versterkt de indruk bij een eventuele koper dat hij/zij met een professioneel en betrouwbaar bedrijf te maken heeft.

Waardering en memorandum

BIj de verkoop van je bedrijf dient er over van alles en nog wat nagedacht te worden en dienen allerlei acties in gang gezet te worden. Wie zijn strategisch de meest interessante kopers? Voor wie heeft de onderneming de meeste toegevoegde waarde? Wie kan de koopsom betalen? Wat is de waarde van het bedrijf? Hoe dient het bedrijf gepresenteerd te worden? Waar ligt haar kracht, haar toekomst, haar waarde? Het kan zijn dat er een verkoopmemorandum moet worden opgemaakt en/of een waardebepaling met een deugdelijke financiële onderbouwing. Vanaf het eerste tot en met het laatste moment moeten in ieder geval tijdig de juiste stappen worden gezet. Wij zijn je daarbij graag van dienst. Daar waar nodig in samenwerking met op onderdelen gespecialiseerde deskundigen.

Financiële planning

Bij verkoop van je bedrijf is het van belang dat je vermogens- en inkomenspositie zodanig ingericht kan worden dat vanuit de verkoopopbrengst in de toekomst een fiscaal optimaal besteedbaar inkomen kan worden gegenereerd. Daarbij uiteraard rekening houdend met het vermogen en de voorzieningen die je inmiddels al hebt hebt opgebouwd en de specifieke eisen en wensen die je ten aanzien van je toekomst hebt.

We inventariseren wat je nu aan potjes hebt. Zoals pensioenen, verzekeringspolissen en spaarpotten uit eerdere dienstverbanden of andere in privé ooit gecreëerde spaarpotjes, al dan niet bij een bank, verzekeraar of andere financiële instantie. En we bekijken hoe deze voorzieningen fiscaal optimaal in een financieel toekomstplaatje kunnen worden ingepast. Uiteindelijk draait het immers niet alleen om het financiële succes en de toekomst van de onderneming maar vooral ook van dat van de ondernemer. Het kan zijn dat uit de financiële planning blijkt dat er misschien al zo’n stevige financiële basis ligt dat bepaalde verzekeringen kunnen worden stopgezet. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico verzekeringen.

Uiteindelijk is het doel van een financiële planning om te weten waar je privé financieel staat, wat de ontwikkeling in die financiële positie is of kan zijn en wat je wensen zijn ten aanzien van jouw financiële positie in de toekomst. Daarnaast gaat het erom het geld dat met de onderneming in de risicosfeer is verdiend op een fiscaalvriendelijke manier buiten de risicosfeer te brengen. En om met dit geld vervolgens een zo hoog mogelijk netto rendement te maken met een zo gering mogelijk risico. Fiscaal en financieel slim bezig zijn dus.

Nalatenschapsplanning

Staat "alles goed verzorgd achterlaten voor je nabestaanden" hoog op je lijstje? Wil je liever dat jouw vermogen naar je kinderen gaat dan naar de fiscus? Dan is het een overweging om in deze "eind"fase van je ondernemerschap ook goed na te denken over nalatenschapsplanning. Door je nalatenschap goed te regelen, laat je jouw dierbaren zonder zorgen achter en voorkom je onnodige misverstanden en conflicten. Ook hierbij dient een en ander fiscaal tactisch in goede banen te worden geleid. Het betreft immers de overheveling van vermogen waarover al eens eerder belasting is betaald. Het is dan ook zaak om de fiscale pijn voor de nabestaanden tot een minimum te bepalen. Door fiscaal flexibele testamenten op te maken, bepaalde vermogensbestanddelen reeds tijdens leven fiscaal vriendelijk over te hevelen, een schenkingsplan op te maken, etc. Of door een (aanvullende) overlijdensrisicoverzekering af te sluiten die de erfgenamen in staat stelt aan alle fiscale claims te voldoen, die op de nalatenschap drukken. Willen een of meer van je kinderen de onderneming overnemen? Informeer je dan tijdig over de fiscaal aantrekkelijke faciliteiten, die daarvoor in het leven zijn geroepen.

Besef dat het goed regelen van dit soort zaken van groot belang is, vooral als ondernemer. Bij het overlijden van een directeur-aandeelhouder doen zich anders immers gelijktijdig een aantal stevige belastingheffingen voor. Vennootschapsbelasting van 20% a 25% over de vrijgevallen pensioen-, lijfrente- en stamrechtvoorzieningen, Box II-heffing van 25% over de waarde van de aandelen en 20% erfbelasting eveneens over de waarde van de aandelen. Je zult begrijpen dat dit stevig in de papieren kan lopen. Het is van groot belang dit tijdig te onderkennen, maatregelen te treffen en de fiscale pijn voor je erfgenamen zo veel als mogelijk te verzachten. We helpen je graag bij al je vragen, uiteraard rekening houdend met jouw wensen en eisen.

Heb je een vraag over het bovenstaande?