image

Vruchten plukken

Heb je er ooit wel eens over nagedacht om gewoon eens de vruchten te plukken van jouw bedrijf?
image

Vruchten plukken

Dat kan op verschillende manieren. Misschien is jouw bedrijf op het punt dat je de vruchten kunt plukken van wat je hebt opgebouwd. Meer financiële rust en ruimte, zowel zakelijk als privé. Misschien ook minder noodzaak tot verdere groei. Misschien denk je juist aan investeren in goede processen, procedures, systemen en automatisering, waardoor je mogelijk dezelfde omzet kunt behalen met minder kosten, risico’s en zorgen. Om vervolgens de 'vruchten' van je bedrijf in te zetten om zakelijke en privé schulden af te bouwen. Of met bescheiden risico's te beleggen, zodat je een basis kunt leggen voor een mooie oudedagsvoorziening of om er gewoon leuke dingen van te doen. We willen graag met je sparren over wat de mogelijkheden zijn, financieel en fiscaal, om je wensen werkelijkheid te maken zonder dat je je inkomens- en vermogenspositie in gevaar brengt.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de tijd rijp is voor de verkoop van jouw bedrijf. Misschien verkeert je bedrijf in een andere levensfase dan jij zelf. Waardoor h als ondernemer. Waardoor het misschien het optimale moment is om er afscheid van te nemen, nog voordat je eigenlijk van plan was te stoppen. Het is dan belangrijk om daarbij kritisch en zakelijk naar jouw bedrijf te kijken. Niet als jouw kindje of droom maar meer als een belegging die zijn optimum heeft bereikt. Daarbij moet uiteraard ook goed worden gekeken naar je toekomstplannen en je financiële planning. Praat daarom eens vrijblijvend met ons om samen te bekijken wat wenselijk en wat mogelijk is.

Consolideren en stabiliseren

Je besluit om je onderneming (vooralsnog) niet te verkopen maar je wilt ook niet een nieuwe ronde van zware investeringen en financieringen. Met alle risico’s vandien. Je weet dat dit misschien niet de meest ideale koers voor jouw onderneming is maar misschien wel de meest optimale voor jou zelf. Met de wetenschap dat de onderneming op het huidige niveau blijft hangen of misschien zelfs in winstgevendheid en waardeontwikkeling afkalft, kunnen er 1001 redenen zijn waarom dit desondanks voor jou een goede keuze kan zijn. Een betere balans tussen privé en zakelijk. Liever jaarlijks ondernemen met een aanvaardbaar rendement en risico dan verkopen, beleggen en een slechter rendement behalen. Misschien is het resultaat minder dan voorheen maar wel stabieler en met minder inspanning te realiseren. Maar het is ook niet ondenkbeeldig dat door bijvoorbeeld kritisch te kijken naar de samenstelling en de kwaliteit van het klantenbestand, door stroomlijning van processen en procedures, door verdergaande automatisering en door een meer efficiënte invulling van huisvesting en organisatie zodanige voordelen zijn te behalen zodat zonder of met een meer bescheiden groei dezelfde of betere resultaten te behalen zijn. Zonder ingrijpende investeringen, maar door nog eens kritisch naar je bedrijf te kijken en creatieve dingen te bedenken. Wij zijn jou daarbij graag van dienst.

Verkoopklaar maken

Wellicht vind je het wenselijk om je in deze fase te richten op een mogelijke bedrijfsopvolging. Binnen de familie of erbuiten. Heb je alle gevolgen daarvan goed in beeld? Financieel, fiscaal, juridisch. Wat dient het bedrijf tenminste op te brengen om een financieel veilige toekomst te hebben? Wat is het bedrijf tenminste waard? Is het bedrijf verkoopklaar? Staat alles strak op de rails? Operationeel, organisatorisch, logistiek maar ook administratief, fiscaal, juridisch en financierings technisch? Is de ondernemingsstructuur zodanig dat een eventuele verkoop fiscaalvriendelijk kan plaatsvinden? Complexe materie waarbij je deskundige en creatieve hulp goed kunt gebruiken. Het is prettig dan een sparringpartner aan je zijde te hebben, die kennis van zaken en ervaring heeft. Die je helpt bij het maken van de juiste keuzes. Om in dit proces op alle fronten maximale vrijheid van handelen te hebben en daarmee optimale uitkomsten te realiseren.

Financiële planning

Bij vruchten plukken is het van belang dat je vermogens- en inkomenspositie zodanig zijn ingericht dat daaruit een fiscaal optimaal besteedbaar inkomen kan worden gegenereerd. Daarbij uiteraard rekening houdend met de specifieke eisen en wensen die je ten aanzien van je toekomst hebt. Hierbij uitgaand van structurele consolidatie en stabilisatie van jouw onderneming of verkoop daarvan.

We inventariseren wat je nu aan potjes hebt. Zoals pensioenen, verzekeringspolissen en spaarpotten uit eerdere dienstverbanden of andere in privé ooit gecreëerde spaarpotjes, al dan niet bij een bank, verzekeraar of andere financiële instantie. Uiteindelijk draait het immers niet alleen om het financiële succes en de toekomst van de onderneming maar vooral ook van dat van de ondernemer.

Na de inventarisatie van wat er al allemaal aan potjes en voorzieningen bestaat, kunnen we vervolgens van jaar tot jaar bekijken wat de ontwikkeling is van jouw huidige inkomens- en vermogenspositie en wat dat kan betekenen voor je toekomstige inkomens- en vermogenspositie. Dit uiteraard altijd in relatie tot het rendement en de waarde(ontwikkeling) van je onderneming. Dat is immers de belangrijkste inkomensbron. En van die bron mogen weliswaar de vruchten worden geplukt maar deze bron mag in beginsel niet worden aangetast. Of het blijkt juist zinvol en wenselijk te zijn om je onderneming te verkopen. In dat geval zal de gerealiseerde waarde, al dan niet in de vorm van een beleggingsportefeuille, gekoesterd moeten worden. Het kan zijn dat uit de financiële planning blijkt dat er misschien al zo’n stevige financiële basis ligt dat bepaalde verzekeringen kunnen worden stopgezet, zoals arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico verzekeringen.

Uiteindelijk is het doel van een financiële planning om te weten waar je privé financieel staat, wat de ontwikkeling in die financiële positie is en wat je wensen zijn ten aanzien van jouw financiële positie in de toekomst. Daarnaast gaat het erom het geld dat met de onderneming in de risicosfeer is/wordt verdiend op een fiscaalvriendelijke manier buiten de risicosfeer te brengen. En om met dit geld vervolgens een zo hoog mogelijk netto rendement te maken met een zo gering mogelijk risico. Fiscaal en financieel slim bezig zijn dus.

Nalatenschapsplanning

Staat "alles goed verzorgd achterlaten voor je nabestaanden" hoog op je lijstje? Dan is het verstandig in deze fase ook al na te gaan denken over nalatenschapsplanning. Door je nalatenschap goed te regelen, laat je jouw dierbaren zonder zorgen achter en voorkom je onnodige misverstanden en conflicten. Ook hierbij dient een en ander fiscaal tactisch in goede banen te worden geleid. Het betreft immers de overheveling van vermogen waarover al eens eerder belasting is betaald. Het is dan ook zaak om de fiscale pijn voor de nabestaanden tot een minimum te bepalen. Dit kan door fiscaal flexibele testamenten op te maken, bepaalde vermogensbestanddelen reeds tijdens leven fiscaal vriendelijk over te hevelen, een schenkingsplan op te maken, etc. Of door een (aanvullende) overlijdensrisicoverzekering af te sluiten om de erfgenamen in staat te stellen aan alle fiscale claims te voldoen, die op de nalatenschap drukken. We helpen je graag daarbij, terwijl we uiteraard ook rekening houden met jouw specifieke wensen en eisen, zoals voogdij of bewindvoering bij minderjarige kinderen.

Besef dat het goed regelen van dit soort zaken van groot belang is, met name bij een ondernemer. Bij het overlijden van een directeur-aandeelhouder doen zich anders immers gelijktijdig een aantal stevige belastingheffingen voor. Vennootschapsbelasting van 20% a 25% over de vrijgevallen pensioen-, lijfrente- en stamrechtvoorzieningen, Box II-heffing van 25% over de waarde van de aandelen en 20% erfbelasting eveneens over de waarde van de aandelen. Je zult begrijpen dat dit fors in de papieren kan lopen. Het is van groot belang dit tijdig te onderkennen, maatregelen te treffen en de fiscale pijn voor je erfgenamen zo veel als mogelijk te verzachten.

Heb je een vraag over het bovenstaande?