Jubelton pas exit in 2024

21 januari 2022

Antwoorden op vragen uit de praktijk.

In de laatste weken van 2021 werd duidelijk dat de nieuwe regering de ruime schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wil afschaffen. De maximale vrijstelling bedraagt voor 2022 € 106.671,-. Deze week werd duidelijk dat de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning – ook wel de jubelton genoemd – door uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst pas in 2024 wordt afgeschaft. Dat schrijft de nieuwe minister van Financiën Kaag aan de Tweede Kamer.

Eerder afschaffen technisch niet mogelijk

Het was de bedoeling dat de vrijstelling al eerder zou worden afgeschaft, maar volgens een toelichting is dat technisch niet uitvoerbaar voor de Belastingdienst. ‘Deze verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is onderdeel van de aangifte schenkbelasting. Bij het afschaffen van deze schenkingsvrijstelling moet het onderdeel uit de aangifte worden verwijderd. Dit vraagt aanpassingen in de aangifte zelf en in de achterliggende systemen voor de verwerking van de gegevens uit de aangifte. Deze aanpassingen vragen tijd en capaciteit van de Belastingdienst. In 2022 is de beschikbare capaciteit nodig voor afronding van de overgang naar het nieuwe systeem voor de schenk- en erfbelasting. Capaciteit voor het verwijderen van de schenkingsvrijstelling is beschikbaar vanaf 2023. Dit maakt verwijdering mogelijk per 1 januari 2024’, zo antwoordt Kaag op Kamervragen.

Vragen en antwoorden

We krijgen veel vragen over deze mogelijkheid van belastingvrij schenken. We hebben de vragen en onze antwoorden maar eens op een rijtje gezet.

 1. Wie mag belastingvrij schenken voor de eigen woning van een ander?

De ontvanger van de schenking betaalt de schenkbelasting. Het maakt niet uit wie er schenkt om gebruik te mogen maken van de vrijstelling. Hoewel in de praktijk de meeste jubeltonnetjes worden geschonken door (groot)ouders aan (klein)kinderen is een familieband geen eis voor de vrijstelling. De schenker hoeft dus geen familielid te zijn.

 1. Gelden er voorwaarden aan de ontvanger om in aanmerking te komen voor de vrijstelling?

De ontvanger moet op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

 1. Mijn kind is ouder dan 40 jaar en kan dus geen gebruik meer maken van de vrijstelling. Haar partner is nog geen 40 jaar. Kan ik dan toch belastingvrij de jubelton aan mijn kind schenken?

Ja dat kan. Als de ontvanger de leeftijd van 40 jaar is gepasseerd, maar hij of zij een huwelijkspartner of geregistreerd partner heeft die nog geen 40 jaar is, is het mogelijk om de jubelton belastingvrij te schenken aan de ontvanger. De ontvanger kan de vrijstelling van de partner ‘lenen’, tenminste als deze partner niet zelf al eens gebruik heeft gemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling. In de aangifte schenkbelasting kan dit worden aangegeven. Ook als de ontvanger samenwoont met een persoon die voor de schenkbelasting als partner wordt gezien en die persoon voldoet nog wel aan de leeftijdscriteria, is het mogelijk te schenken met gebruikmaking van de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning.

 1. Kan een ontvanger die in het buitenland woont gebruik maken van de vrijstelling

De ontvanger van de schenking betaalt de schenkbelasting. Ook als de ontvanger in het buitenland woont is deze in Nederland schenkbelasting verschuldigd over een ontvangen schenking. Een in het buitenland wonende ontvanger die aan de voorwaarden voldoet kan een beroep doen op de vrijstellingen. Wel geldt daarbij als voorwaarde dat de ontvanger woont (de woning staat) in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten. Een overzicht van de landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft vindt u op www.rijksoverheid.nl. Check ook of het land waar de ontvanger woont nog belasting heft over de schenking.

 1. Moet de ontvanger de schenking gebruiken voor aankoop van de eigen woning?

De vrijstelling kan benut worden als de schenking wordt gebruikt voor de volgende opties:
■ de aankoop van een eigen woning (hoofdverblijf) en/of
■ de aflossing van de eigenwoningschuld en/of
■ de afkoop van het recht van erfpacht voor de eigen woning en/of
■ de aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning en/of
■ het onderhoud of verbetering van de eigen woning

Let wel op dat u als ontvanger van een schenking deze ook moet besteden voor een woning die (mede) op uw naam staat of komt te staan, of voor de aflossing van uw eigen eigenwoningschuld.

 1. Moet het volledige bedrag door de ontvanger worden besteed aan de onder 5 genoemde opties?

Wie de jubelton van zijn of haar ouders krijgt, mag een bedrag ter grootte van € 27.231,- vrij besteden. Bij een schenking ontvangen van anderen dan de ouders kan een bedrag ter grootte van € 2.274,- vrij worden besteed. Gaat het om een gespreide schenking (zie hierna), dan geldt de vrije besteding volgens de Belastingdienst alléén in het eerste jaar. Het is dan ook aan te raden in het eerste jaar tenminste het bedrag van de vrije besteding te schenken.

 1. De ontvanger wil de schenking gebruiken voor aflossing van de eigenwoningschuld. Ter voorkoming van boeterente bij vervroegde aflossing wil de ontvanger de aflossing spreiden over 3 jaren. Moet ik als schenker het bedrag toch in één keer schenken of mag dat ook gespreid over 3 jaren?

De schenking voor de eigen woning (of aflossing van de eigenwoningschuld) mag gespreid worden geschonken over maximaal drie aaneengesloten belastingjaren. Op het moment van alle schenking(en) moet de ontvanger wel voldoen aan de leeftijdseis. Op het moment van de tweede of laatste schenking mag de ontvanger dus nog niet de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt.

 1. Ik heb mijn kind in 2015 een bedrag geschonken ter grootte van de destijds geldende éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. Kan ik in 2022 nog belastingvrij een bedrag schenken voor de eigen woning zodanig dat de geschonken bedragen samen gelijk zijn aan de hoge vrijstelling voor de eigen woning?

Als hoofdregel geldt dat dit niet kan. Alleen als de schenking van de gewone éénmalig verhoogde vrijstelling vóór 2010 heeft plaatsgevonden, is er mogelijk nog ruimte.

 1. De schenker heeft in het verleden een lening verstrekt aan de ontvanger voor de aankoop van de woning. Kan de schenking ook gebruikt worden om die lening af te lossen?

De aflossingseis geldt voor iedere lening die fiscaal kwalificeert als ‘eigenwoningschuld’. Wie de lening heeft verstrekt is niet relevant. Ook is niet relevant of er formeel hypotheek is gevestigd. De schenker kan een bedrag overmaken naar de ontvanger en de ontvanger kan vervolgens de lening aflossen. Is er al een lening tussen de schenker en de ontvanger? Dan kan de schenking ook worden vormgegeven door een (geheel of gedeeltelijke) kwijtschelding van die verstrekte lening.

 1. Is het mogelijk om naast de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning nog een aanvullende schenking te doen van de gewone jaarlijkse vrijstelling?

Als u de schenkingen in hetzelfde jaar wilt doen dan kan geen gebruik gemaakt worden van de gewone jaarlijkse vrijstelling. In het jaar waarin de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor het eerst (deels) wordt benut, komt deze in plaats van de gewone jaarlijkse vrijstelling. U kunt ze dat jaar dus niet beide gebruiken. Maar bij aanvullende schenkingen voor de eigen woning in de volgende twee jaren kan dat wel (€ 5.677,– voor schenkingen aan kinderen en € 2.274,– euro voor schenkingen aan anderen, bedragen 2022).

 1. Kan de schenking eigen woning ook op papier worden geschonken?

Het is niet mogelijk deze schenking alleen op papier te doen. De schenker moet het geld dus daadwerkelijk overmaken en de ontvanger moet de besteding ervan met schriftelijk bewijs aantonen. In het geval sprake is van een schenking door de kwijtschelding van een lening hoeft dat uiteraard alleen op papier vastgelegd te worden.

 1. De ontvanger gaat een woning verbouwen in fasen. Totaal duurt de verbouwing 3 jaar. Moet er dan telkens een bedragje worden overgemaakt zodra er weer een factuur van de verbouwing binnen is?

Dat kan, maar het hoeft niet. Een bedrag ineens schenken mag dus ook. Vindt de eerste schenking plaats in 2022, dan moet de schenking uiterlijk in 2024 volledig zijn besteed aan de eigen woning (met uitzondering van het vrij te besteden deel). Dat moet de ontvanger achteraf ook kunnen aantonen.

 1. Moet je voor de schenking naar de notaris?

Nee, een notariële akte is voor schenking in verband met de eigen woning niet verplicht. Wel moeten er tussen de schenker en ontvanger bepaalde afspraken worden gemaakt. Zo moet de schenker met de ontvanger afspreken dat de schenking voor de woning of aflossing van de eigenwoningschuld wordt gebruikt. Beiden zijn verplicht schriftelijke bewijzen van de schenking te bewaren en de ontvanger moet kunnen aantonen waarvoor het geld is gebruikt. Ook moet de ontvanger aangifte schenkbelasting doen. Ons advies is: leg de schenking altijd schriftelijk vast. Zeker als aan de schenking een zogehete ‘uitsluitingsclausule’ (ook wel privéclausule genoemd) wordt gekoppeld. Gaat het om een gespreide schenking, dan moet er voor elk jaar een aparte overeenkomst worden opgesteld.

 1. Als een schenker binnen 180 dagen na een schenking overlijdt, belast de fiscus deze schenking met erfbelasting onder aftrek van de reeds betaalde schenkbelasting. Geldt dat ook voor de schenking van de jubelton?

In deze vraag wordt gedoeld op de zogenaamde ‘180-dagenregeling’. Deze regeling houdt in dat bij overlijden van een schenker binnen 180 dagen na de schenking, de schenking geacht tot de erfenis te behoren en wordt het geschonken vermogen alsnog belast met erfbelasting. De reeds betaalde schenkbelasting mag hierop in mindering worden gebracht. Als bij de schenking een beroep is gedaan op de vrijstelling dan wordt er geen schenkbelasting betaald. Als de schenker vervolgens binnen 180 dagen na de schenking overlijdt dan zou alsnog over de schenking erfbelasting moeten worden betaald. De erfbelasting kent namelijk geen vrijstelling in verband met de eigen woning. Dit vindt de wetgever onwenselijk en heeft dan ook voor de erfbelasting een uitzondering opgenomen op de ‘180-dagenregeling’ voor schenkingen die zijn gedaan met een beroep op de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. U hoeft dus niet bang te zijn voor heffing van erfbelasting over de schenking voor de eigen woning.

 1. Kan een ontvanger van gescheiden ouders twee keer de vrijstelling benutten?

De hoofdregel is dat echtgenoten, geregistreerd partners en — onder voorwaarden — samenwoners voor de schenkbelasting worden gezien als één persoon. Dat heeft als consequentie dat ze samen (1) aan dezelfde ontvanger maar éénmaal belastingvrij de jubelton kunnen schenken en (2) van deze schenkers maar éénmaal de vrijstelling kunnen benutten. Dus van gescheiden ouders kan een kind maar éénmaal het maximum van de schenkingsvrijstelling krijgen. Is er geen ouder-kindrelatie tussen schenker en ontvanger, dan kunnen gescheiden partners elk een jubelton schenken aan dezelfde ontvanger. Ook is het niet mogelijk dat ouders belastingvrij de jubelton schenken aan hun kind en vervolgens ook nog belastingvrij een jubelton schenken aan zijn/haar partner. Wel is mogelijk dat het kind van zijn/haar ouders de jubelton geschonken krijgt en zijn/haar partner ook van zijn/haar ouders een jubelton geschonken krijgt.

 1. Wie moet aangifte schenkbelasting doen, de schenker of de ontvanger?

De ontvanger moet aangifte doen. Dat moet vóór 1 maart van het kalenderjaar volgend op het jaar van schenking. Dat kan online of op papier. Zie www.belastingdienst.nl. Als geen aangifte wordt gedaan bestaat geen recht op de vrijstelling en kan de Belastingdienst alsnog schenkbelasting heffen. Is sprake van een gespreide schenking? Dan moet de ontvanger van elk jaar waarin werd geschonken aangifte doen, uiterlijk vóór 1 maart van het kalenderjaar volgend op het jaar van de desbetreffende schenking.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws