Kleine ondernemer, verlicht uw administratieve lasten

20 maart 2017

Maak gebruik van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling)!

Toepassing van de kleine ondernemersregeling in de omzetbelasting – de KOR – biedt u als ondernemer / natuurlijk persoon een vermindering van de af te dragen omzetbelasting. U komt in aanmerking voor die regeling als u in een kalenderjaar niet meer dan € 1.883 aan BTW verschuldigd bent. Daarbij gaat het om het saldo tussen de af te dragen BTW minus de voorbelasting. Is dat saldo in een jaar niet meer dan € 1.345, dan krijgt u een volledige vermindering van omzetbelasting.

Wie kan gebruik maken van de KOR?

De kleine ondernemersregeling geldt alleen voor natuurlijke personen (eenmanszaken) en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen zoals maatschap, firma, waaronder de zgn. man-vrouwfirma, commanditaire vennootschap (mits niet op aandelen) e.d. die in Nederland wonen of zijn gevestigd, dan wel beschikken over een vaste inrichting in Nederland. Buiten Nederland gevestigde ondernemers kunnen dus geen gebruikmaken van de regeling.

Administratie en ontheffing

U moet als “kleine BTW ondernemer” wel een administratie voor de omzetbelasting bijhouden. U kunt echter ontheffing krijgen van die administratieplicht als de af te dragen BTW niet hoger is dan de hiervoor genoemde € 1.345 per kalenderjaar en u dat ook voor de komende jaren verwacht.

Na het indienen van het verzoek gaat de ontheffing in vanaf de dag waarop het verzoek is ingediend. Daarbij gelden wel drie voorwaarden:

  • U maakt aannemelijk dat u na toepassing van de KOR geen omzetbelasting verschuldigd bent over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend;
  • U heeft over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen BTW vermeld op de door u uitgereikte facturen;
  • U maakt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen aanspraak op een BTW teruggave.

Factureren zonder BTW

Als u ontheffing van de administratieve verplichtingen heeft gekregen dan bent u niet verplicht om facturen uit te reiken. Doet u dat toch, dan mag daarop geen BTW worden vermeld. De afnemer kan dan ook geen BTW in aftrek brengen. Als de ondernemer toch BTW vermeldt op door hem uitgereikte facturen, vervalt de ontheffing van de administratieplicht voor het jaar waarin die factuur met BTW is uitgereikt. De KOR-vermindering wordt niet verleend en de ondernemer moet voor de rest van dat jaar de administratieverplichtingen naleven. In het volgende kalenderjaar kan daarvan weer ontheffing worden verleend – zonder dat een nieuw verzoek moet worden ingediend – als de ondernemer aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws