Kleineondernemersregeling omzetbelasting gaat veranderen in 2019

3 september 2018

Nieuw: de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting.  

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw zoals we die nu kennen is bedoeld ervoor te zorgen dat (kleine) ondernemers geen of minder btw hoeven af te dragen als ze onder een bepaalde grens aan te betalen btw blijven. Daarnaast geldt een ontheffing voor het voeren van een btw-administratie als aan de voorwaarden wordt voldaan. Deze kleineondernemersregeling (KOR) gaat in 2019 veranderen.

De huidige kleineondernemersregeling in de btw

Momenteel geldt de kleineondernemersregeling voor natuurlijke rechtsvormen, zoals eenmanszaken, maatschappen of VOF’s die btw belaste prestaties verrichten. Ook moet de onderneming in Nederland gevestigd zijn en moet de ondernemer voldoen aan zijn of haar administratieve verplichtingen voor de btw. Als aan deze vier voorwaarden wordt voldaan, kunnen ondernemers belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat ze moeten betalen.

De vermindering bedraagt bij een af te dragen btw op jaarbasis van maximaal 1.345 euro 100% van de af te dragen btw. Indien de af te dragen btw meer bedraagt dan 1.345 euro per jaar maar minder dan 1.883 euro dan bedraagt de vermindering geen 100% maar wordt de vermindering berekend volgens de volgende formule: 2,5 x (1.883 euro – bedrag aan te betalen).

Verwachte wijzigingen 2019

Het kabinet wil kleine ondernemers meer gaan stimuleren en ondersteunen en denkt dat deels te kunnen doen door hun administratieve lasten te verlagen. Daarnaast kleven er aan de huidige KOR wat nadelen die het kabinet wil wegnemen. Daarom ligt er nu een voorstel (dat nog in een definitief wetsvoorstel moet worden uitgewerkt) dat niet de af te dragen btw per jaar bepalend is voor het toepassen van de kleine ondernemersregeling, maar de jaaromzet bepalend wordt. Het idee is dan dat ondernemers met een omzet lager dan 17.500 euro de nieuwe regeling mogen gaan toepassen. Degene die onder deze omzetgrens blijven worden (op verzoek) vrijgesteld van afdracht btw en administratieve verplichtingen. Met deze vrijstelling kunnen ondernemers, evenals nu met de KOR, zelf bepalen of zij gebruik willen maken van deze regeling. Er blijft dus sprake van een optioneel systeem. De kern van de regeling blijft dat een ondernemer, die onder de omzetgrens blijft en ervoor kiest om de regeling toe te passen, géén btw in rekening brengt aan zijn afnemers.

Daar staat tegenover dat de ondernemer de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet op de btw-aangifte in aftrek kan brengen. Ondernemers die voor toepassing van de nieuwe vrijstelling vanaf 2019 kiezen, zijn als hoofdregel ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen met betrekking tot de door hen verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland. Dit geldt ook voor intracommunautaire leveringen die deze ondernemer verricht, waarbij de plaats van levering in Nederland ligt. De ondernemers die deze vrijstelling niet (kunnen of willen) toepassen, blijven op reguliere wijze btw-aangifte doen.

Ook rechtspersonen!

In vergelijking tot de huidige KOR wordt het toepassingsbereik van de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting ruimer. Ook rechtspersonen kunnen straks van de vrijstelling gebruik gaan maken. Verwacht wordt dat met name veel stichtingen en verenigingen met een beperkte omzet zullen kiezen voor de vrijstelling. Dit kan een aanzienlijke verbetering van hun fiscale positie opleveren.

Wetsvoorstel nog in concept

Voorgaande is gebaseerd op het concept wetsvoorstel dat ter internetconsultatie is voorgelegd aan marktpartijen. Het definitieve wetsvoorstel wordt waarschijnlijk bekend gemaakt op Prinsjesdag 2018. Hoewel de jaarlijkse omzetgrens van de vrijstelling nog niet definitief is, mag worden verwacht dat deze relatief laag zal blijven. Een (te) groot concurrentieverstorend effect met btw-belaste ondernemers moet worden voorkomen. In de ons omringende lidstaten, die langer een omzet gerelateerde vrijstelling kennen, gelden omzetgrenzen van € 17.500 (Duitsland), € 25.000 (België), € 30.000 (Luxemburg) oplopend tot circa € 95.000 in het Verenigd Koninkrijk. Naar verwachting zal Nederland een omzetgrens introduceren die in lijn ligt met Duitsland en België.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws