Kosten renteswap lening eigen woning niet aftrekbaar

11 september 2017

De wettekst gaat boven de economische werkelijkheid

Volgens de Hoge Raad moet men het begrip aftrekbare kosten in verband met de lening eigen woning beperken tot de rente van schulden en de daaronder begrepen kosten van geldleningen. Tekst en strekking van de wet bieden onvoldoende steun voor aftrek van de swapkosten, ook als er een duidelijke samenhang bestaat tussen de hypothecaire lening en de swapovereenkomst.

Zaak Hof Den Haag

Een man had zijn lopende leningen voor zijn woning overgesloten. Op de nieuwe kredietovereenkomst betaalde de man een variabele rente en een zogenoemde forward starting interest rate swap. De forward starting interest rate swap bracht de man in aftrek als kosten eigen woning. Het Hof Den Haag had geoordeeld dat de geldleningsovereenkomsten en swapovereenkomsten in onderling verband en samenhang moesten worden bezien. De variabele rente op de geldleningen en de vergoedingen voor de swapovereenkomsten resulteerden in feite in een jaarlijks vaste rente. Volgens het hof waren daarom zowel de variabele rentekosten als de kosten van de swapovereenkomsten te beschouwen als aftrekbare kosten van geldleningen voor een eigen woning.

Hoge Raad

In cassatie wees de Hoge Raad de aftrek alsnog af. De in de wet genoemde aftrekbare ‘renten van schulden’ voor de eigenwoning zijn beperkt tot de vergoeding die geldgever en geldnemer zijn overeengekomen als vergoeding voor het ter beschikking stellen van een hoofdsom gedurende de resterende looptijd van de lening. De kosten van een swapovereenkomst vallen daar volgens de Hoge Raad niet onder: die kosten zijn niet aan te merken als rente van geldleningen. Tot de aftrekbare kosten voor een eigenwoninglening behoren uitsluitend de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het opnemen, verlengen of aflossen van de eigenwoninglening. Denk aan taxatiekosten, afsluitprovisies en de kosten van de wet bieden daarvoor onvoldoende steun. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie gegrond: de swapkosten zijn niet aftrekbaar.

Conclusie: wettekst gaat boven economische werkelijkheid

Ondanks dat er samenhang is tussen de swapovereenkomst en de lening is er geen ruimte voor aftrek van de swapkosten. Ook als dit leidt tot een per saldo te betalen vaste rente. Volgens de Hoge Raad zijn de bewoording van de wet én de wetsgeschiedenis duidelijk en bieden onvoldoende steun om de kosten van de swap in aftrek te brengen. De Hoge Raad geeft voorrang aan de wettekst, boven de economische werkelijkheid.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws