Massaal bezwaar box 3 heffing krijgt een persoonlijk tintje…

8 oktober 2018

Persoonlijke belangen goed afwegen en niet zo maar opgeven

In onze nieuwsbrieven van 11 juni 2018 en 16 juli 2018 hebben wij u geïnformeerd over een nieuwe ronde van bezwaren gericht tegen de belastingheffing op het vermogen per 1 januari 2017  (vermogensrendementsheffing / box 3 belasting). Vanaf 6 oktober 2018 verstuurt de Belastingdienst een brief aan de circa 35.000 mensen die bezwaar hebben aangetekend tegen de box 3-heffing. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de keuzes die u kunt maken naar aanleiding van deze brief.

Moet u reageren op de brief?

U bent niet verplicht om te reageren. De inspecteur kan dan wel na het uitblijven van een antwoord het bezwaar afwijzen als het niet nader is gemotiveerd. Ons advies is dan ook om sowieso de brief van de Belastingdienst zorgvuldig te lezen, in te vullen en te retourneren. Een retourenvelop is bij de brief gevoegd.

Gronden van bezwaar

De meeste belastingplichtige die bezwaar hebben gemaakt, hebben in hun bezwaarschrift twee gronden vermeld waarom de box 3 belasting naar hun mening niet terecht is:

  1. Kortgezegd wordt aan de rechter voorgelegd of de box 3-heffing op regelniveau in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) of in strijd is met het discriminatieverbod (artikel 14 EVRM).
  2. U bent van mening dat in uw situatie sprake is van een individuele buitensporige (zware) last en daarmee in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) of in strijd is met het discriminatieverbod (artikel 14 EVRM).

De eerste rechtsvraag leent zich uitstekend voor een massaal bezwaar en collectieve procedure. Het bezwaar tegen deze rechtsvraag is aangemerkt als een massaal bezwaarprocedure. Individuele motivering van het bezwaar tegen deze rechtsvraag is niet nodig. Het spreekt voor zich dat de tweede rechtsvraag (individuele buitensporige last) naar aanleiding van individuele omstandigheden niet past in een collectieve massaal bezwaarprocedure. Een individuele motivering is voor dit bezwaar wel noodzakelijk.

Keuzemogelijkheden

De brief bevat de volgende keuzemogelijkheden:

  1. U blijft meedoen met de collectieve bezwaarprocedure (1) maar kiest er voor om het individuele deel (2) van uw bezwaar in te trekken.
  2. U blijft meedoen met de collectieve bezwaarprocedure (1) en u kiest er ook voor om het individuele deel (2) van uw bezwaar voor te zetten.

Wat moet u doen bij welke keuze:

  • Intrekken bezwaar tegen individueel deel (A)

U stuurt het bijgeleverde antwoordformulier terug en geeft aan dat u het individuele deel van uw bezwaar intrekt (kruis aan: “ik wil het individuele deel van mijn bezwaar intrekken”). Stuur dat antwoordformulier van de Belastingdienst vervolgens op!

Als u geen actie onderneemt ontvangt u een herinnering van deze brief gevolgd door een afwijzing van het individuele deel van uw bezwaar.

  • Bezwaar niet intrekken (B)

U stuurt het bijgeleverde antwoordformulier terug en kiest er voor om naast de massaal bezwaarprocedure ook individueel te procederen. Als u van mening bent dat in uw situatie de individuele omstandigheden leiden tot een individuele buitensporige (zware) last, dan dient u dit aan te geven in het antwoordformulier (kruis aan: “Ik wil mijn bezwaar aanvullen”). Hierbij dient u ook aanvullende informatie te verstrekken. Stuur dat antwoordformulier van de Belastingdienst dus beslist op!

Wat betekent een individuele procedure voor u?

Als u van mening bent dat in uw situatie de individuele omstandigheden leiden tot een individuele buitensporige (zware) last kunt u naast de massaal bezwaar procedure ook individueel procederen. In een individuele procedure wordt de rechter de rechtsvraag voorgelegd dat de box 3-heffing in uw aangifte 2017 leidt tot een ‘individueel buitensporige last’ en daarmee in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) of in strijd is met het discriminatieverbod (artikel 14 EVRM). Het spreekt voor zich dat een rechtsvraag naar aanleiding van individuele omstandigheden niet past in een collectieve massaal bezwaarprocedure.

Als u kiest voor de optie van een individueel buitensporige last, dan dient u te handelen langs de volgende lijnen:

  • In het antwoordformulier van de Belastingdienst moet u aankruisen: “Ik wil mijn bezwaar aanvullen”
  • Bij het retourneren van het antwoordformulier aan de Belastingdienst dient u aanvullende informatie en bewijzen mee te sturen. Uit die informatie moet volgen dat de belastingheffing in uw specifieke geval leidt tot een last die zich sterker laat voelen dan in het algemeen. U moet dan in ieder geval inzage bieden in uw eigen inkomens- en vermogenspositie.
  • U krijgt nog een uitnodiging van de Belastingdienst om uw bezwaar persoonlijk mondeling toe te lichten.

Indien u ook wilt weten wat de Belastingdienst aan informatie verstrekt over uw keuze, dan verwijzen wij u graag naar hun website.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws