Nieuwe leermomenten over de jubelton

25 februari 2019

De tijd zal het leren, al doende leert men en iemand is nooit te oud om te leren!

Sinds 2017 bestaat de mogelijkheid om belastingvrij € 100.000 te schenken mits, kort gezegd, de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud is en de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. Toen deze vrijstelling werd ingevoerd bleek al gauw dat de wet en regelgeving over deze vrijstelling niet op alle punten even duidelijk was. Inmiddels zijn we ruim 2 jaar verder. Inmiddels zijn een aantal (goedkeurings)besluiten door de wetgever gepubliceerd en is uitspraak gedaan in een aantal rechtszaken. Kortom, tijd voor update over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de jubelton, die inmiddels in 2019 is uitgegroeid tot de jubeltonPLUS van € 102.210.

Eigen woning

De schenking moet besteed worden aan de eigen woning. Onder eigen woning wordt in dit verband verstaan:

  • de aanschaf, onderhoud of verbetering van de eigen woning;
  • de aflossing van een eigen woning schuld;
  • de aflossing van een restschuld na verkoop van de woning;
  • afkoop van een erfpachtrecht.

De eigen woning mag ook in het buitenland zijn gelegen.

Schenkt u aan een kind en heeft het kind nog niet eerder een hoge vrijstelling benut voor een schenking tussen de 18 en 40 jarige leeftijd? Dan mag het kind € 26.040 van de schenking van € 102.210 vrij besteden, voor iets anders dan de woning.

Tijdstip schenking

De schenking mag ook plaatsvinden nadat de uitgaven voor aanschaf, onderhoud of verbetering hebben plaatsgevonden. Het is dus geen bezwaar om eerst de uitgaven met ‘eigen geld’ te betalen en vervolgens de schenking te ontvangen.

De schenking moet plaatsvinden tussen de 18 en 40 jarige leeftijd van de begiftigde. Als de begiftigde 40 jaar of ouder is kan de schenking nog belastingvrij plaatsvinden aan de begiftigde als deze een partner die nog geen 40 jaar oud is en niet eerder van deze vrijstelling gebruik heeft gemaakt. Goedgekeurd is dat belastingvrij schenken ook nog mag plaatsvinden op de 40e verjaardag van de begiftigde of de partner.

Betalen

De schenking moet daadwerkelijk betaald worden aan de begiftigde. Schuldig blijven van de schenking is niet toegestaan.

U kunt de schenking wel gespreid uitvoeren, in (maximaal) drie jaar, als u bijvoorbeeld het geld niet voor het volledige bedrag in één jaar beschikbaar heeft. Dat moet dan wel in drie achtereenvolgende kalenderjaren gebeuren, dus in 2019, 2020 en 2021. De begiftigde moet voor de schenking in het eerste jaar een beroep doen op de vrijstelling, en ook weer in de volgende twee jaren voor de aanvullende bedragen. Voorwaarde is wel dat op ieder moment van de schenking, dus ook in het derde jaar, de begiftigde nog jonger is dan 40 jaar of een partner heeft die (dan nog) jonger is dan 40 jaar.

Heeft de begiftigde een eigen woningschuld aan de schenker dan is het wel toegestaan dat de schenking plaatsvind door kwijtschelding van de eigenwoningschuld. Een kasrondje is dus niet nodig. Een vergelijkbare goedkeuring geldt onder voorwaarden als een schuldig gebleven koopsom na aanschaf van een eigen woning (uiterlijk op de dag van de juridische levering) wordt kwijtgescholden.

Als een woning wordt verkocht tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economisch verkeer zal er normaliter sprake zijn van een schenking. Ook in die situatie brengt een redelijke wetstoepassing mee dat voor een dergelijke schenking een beroep op de verhoogde vrijstelling kan worden gedaan.

Kruislings schenken

In de relatie schenker – begiftigde mag de verhoogde ‘eigen woning’ vrijstelling maar één keer benut worden. De vrijstelling is echter niet beperkt tot schenkingen aan kinderen. Ook kleinkinderen, neven, nichten, buurkinderen of vrienden waaraan u schenkt mogen gebruik maken van de verhoogde ‘eigen woning’ vrijstelling als voldaan wordt aan de voorwaarden. In de media worden mogelijkheden geopperd om meerdere keren gebruik te maken van de vrijstelling bij dezelfde begiftigde. Die mogelijkheid bestaat dus mits de relatie schenker – begiftigde maar niet iedere keer dezelfde is. Met name vermogende ouders die vaker dan één keer gebruik zouden willen maken van een belastingvrije schenking voor de eigen woning van hun kinderen zijn op zoek naar ‘andere relaties’ om dit te realiseren. Een van de opties die wordt geopperd in de media is het kruislings schenken. De bedoeling is dan dat ouders A zelf een schenking doen aan hun eigen kinderen (A1). Vervolgens zoeken ze andere ouders (B) die eveneens aan die kinderen (A1) de vrijgestelde schenking willen doen. Als tegenprestatie schenken ouders A dan eenzelfde bedrag aan de kinderen van B. De Belastingdienst geeft aan van deze constructie op de hoogte te zijn en deze tweede schenking (op basis van een derdenbeding ex art. 6:253 BW) toe te willen rekenen aan de eigen ouders.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws