Nog geen oplossing voor bezwaren box 3

4 februari 2022

Een enorm lastige puzzel

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de vermogensmix voor de vermogensrendementsheffing in box 3, ook wel de spaartaks genoemd, in strijd is met internationale verdragen. Deze week is er in de tweede kamer een debat geweest waarin onder andere de vragen aan de orde kwamen wie een beroep kan op het arrest van de Hoge Raad en hoe de compensatie er dan uit moet komen zien. De conclusie van het debat is helder: het is een enorm lastige puzzel!

Massaal bezwaar, 4 februari uitspraak

Mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing in 2017 en 2018 moeten, een wettelijke verplichting, binnen zes weken na het arrest van de Hoge Raad een collectieve uitspraak ontvangen op het bezwaar. Dat betekent dat vandaag, 4 februari, een collectieve uitspraak op het massaal bezwaar over 2017 en 2018 moet worden gepubliceerd. Ook voor de jaren 2019 en 2020 lopen massaal bezwaarprocedures. De in deze procedures geformuleerde rechtsvraag is nagenoeg gelijk aan die van de procedures 2017 en 2018. Staatssecretaris Van Rij heeft daarom besloten op 4 februari ook uitspraak te doen in de massaal bezwaarprocedures voor de belastingjaren 2019 en 2020.

Wie komt in aanmerking voor vermindering van de aanslagen box 3?

Verwacht wordt dat vandaag een uitspraak komt voor diegene die bezwaar hebben gemaakt over de jaren 2017 tot en met 2020. De uitspraak wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de Belastingdienst. Deze uitspraak zal, naar verwachting, alleen op hoofdlijnen zijn. Verwacht wordt dat de bezwaren worden toegewezen en dat tevens wordt aangegeven wat het vervolgtraject zal gaan worden. U moet er vooralsnog niet te veel bij voorstellen, het zal nog maanden duren voordat uw aanslag ook echt wordt verminderd.

Maar hoe zit het met de mensen die geen bezwaar gemaakt hebben tegen hun aanslag met daarin box 3 heffing? Dat is een ingewikkeld vraagstuk waar zorgvuldig naar gekeken moet worden, aldus Van Rij. Van Rij heeft advies daarover ingewonnen bij de Landsadvocaat. Niet geheel onverwacht vindt de Landsadvocaat het juridisch verdedigbaar om degene die geen bezwaar hebben gemaakt niet tegemoet te komen. Van Rij benadrukt echter daarbij dat het feit dat in de uitspraak is vermeld dat herstel zal plaatsvinden voor degenen die rechtsgeldig bezwaar hebben gemaakt, niet uitsluit dat uiteindelijk ook andere groepen belastingplichtigen in aanmerking komen voor rechtsherstel. Voor burgers die geen bezwaar hebben gemaakt over de belastingjaren 2017 tot en met 2020 geldt dat hun aanslagen al definitief zijn vastgesteld en bezwaar wettelijk gezien niet meer mogelijk is. Zij moeten een beroep doen op de goedwillendheid van de inspecteur, een zogeheten ‘verzoek ambtshalve vermindering’. Volgens het advies van de Landsadvocaat is het afwijzen van verzoeken om ambtshalve vermindering van onherroepelijk vaststaande aanslagen juridisch houdbaar. Maar is het ook maatschappelijk wenselijk? In het debat werd duidelijk dat de tweede kamer neigt naar een compensatie voor alle gedupeerden.

Voorjaarsbesluitvorming

De collectieve uitspraak op 4 februari is slechts een eerste stap. Er is nog erg veel onduidelijk. Daarover wordt op een later moment een besluit genomen. Het vergt een zorgvuldige en integrale afweging, aldus het kabinet. Het is dan ook niet te verwachten dat op korte termijn duidelijkheid komt over de vraag wie er gecompenseerd gaat worden en op welke manier. Wordt vervolgd!

Noodwetgeving

Dat de huidige situatie niet langer houdbaar is, is wel voor iedereen duidelijk. Invoering van een nieuwe manier van heffen over vermogen, wat beoogd is ingevoerd te worden in 2025, wordt urgenter. Het kabinet gaat dan ook komende maanden op zoek naar mogelijkheden voor aanpassingen voor de tussenliggende jaren. Het is echter de vraag of de Belastingdienst en de systemen een eerdere invoering van een andersoortige regeling aankunnen.

 Voorstel voor vermogensbelasting

De linkse partijen in de tweede kamer namen in het debat alvast een voorschot op de verdeling van de lasten van deze negatieve box 3-erfenis. Zij dienden woensdag een voorstel in voor een vermogensbelasting. Niemand betaalt belasting over de eerste € 100.000 van het vermogen (voor paren 200.000), maar daarna gelden er steeds hogere tarieven. Dus: tussen 100.000 en 500.000 1 % tussen een half miljoen en een miljoen 2 % tussen 1 en 5 miljoen 4 % en alles erboven 5 %. Het eigen huis wordt buiten beschouwing gelaten.

Hoe nu verder?

Ten tijde van het schrijven van dit artikel is de uitspraak op het massaal bezwaar nog niet bekend. Wellicht dat in de uitspraak aandacht wordt besteed aan het vervolgtraject. En dan met name hoe om te gaan met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2021, opleggen van aanslagen 2020 met wel; of niet box 3 heffing en hoe om te gaan met voorlopige aanslagen. Op dit moment is hierover het volgende bekend gemaakt op de website van de Belastingdienst:

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022

Uitspraak niet verwerkt in voorlopige aanslag 2022

Ook kan het zijn dat u onlangs een voorlopige teruggaaf of aanslag ontving of binnenkort ontvangt. Hierin is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. We blijven de voorlopige aanslagen wel versturen. We vinden het belangrijk dat u uw voorlopige teruggaaf gewoon ontvangt. En dat u een te betalen aanslag verspreid over het jaar kunt betalen. Hiermee voorkomen we mogelijke betalingsproblemen. Deze voorlopige aanslagen worden later bij definitieve aanslag hersteld.

 Tip: Tegen een voorlopige aanslag kunt u geen bezwaar maken. Wel kunt u een verzoek indienen om de voorlopige aanslag te verminderen of een voorlopige teruggave te verhogen.

Definitieve aanslagen 2020 en eerder

Wat we nu weten is dat de uitspraak gevolgen heeft voor alle aanslagen die op 24 december 2021 niet onherroepelijk vaststonden. Hieronder vallen aanslagen die vanaf 24 december 2021 zijn opgelegd, of nog moeten worden opgelegd en alle aanslagen waarvoor een bezwaarprocedure loopt. Dit gaat over aanslagen waarin inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) zijn verwerkt. We werken aan een oplossing voor het herstel van deze aanslagen. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Tip: Ons advies is om toch bezwaar te maken tegen de aanslagen. Het is een relatief kleine moeite om bezwaar te maken. Uw rechten liggen daarmee zeker vast en u kunt uitstel van betaling aanvragen voor het bestreden bedrag. En als u het niet eens bent met het rechtsherstel wat door de Belastingdienst wordt beloofd, heeft u in ieder geval bezwaar gemaakt om vervolgens de procedure voort te kunnen zetten. De volgende tekst volstaat:

Hierbij maak ik bezwaar tegen de box 3 heffing in de aanslag inkomstenbelasting ……… (jaartal, datum aanslag en aanslagnummer vermelden) op grond van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Ik verzoek hierbij tevens om uitstel van betaling te verlenen voor een bedrag van € ….. (bedrag aan box 3 belasting). 

Nog op te leggen (voorlopige) aanslagen

Verder stoppen we tot nader order zo veel mogelijk met het opleggen van de aanslagen met inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Zoals in de kamerbrief door staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) is toegelicht, wordt in een aantal uitzonderingsgevallen nog wel aanslagen opgelegd. Hierin is nog geen rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad. We werken aan een voor burgers werkbare oplossing voor de uitvoering van het herstel van deze aanslagen. Ook hiervoor hoeft u nu geen actie te ondernemen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws