Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0)

26 mei 2020

NOW 1.0 wordt verlengd in de NOW 2.0 en biedt een compensatie van loonkosten over de maanden juni, juli en augustus 2020. De compensatie exclusief opslag bedraagt nog steeds maximaal 90% van de loonkosten. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de omzet nog steeds minimaal 20% zijn teruggevallen ten opzichte van 2019. De omzetdaling wordt beoordeeld in een driemaandsperiode waarbij gekozen kan worden uit een periode juni, juli, augustus OF juli, augustus, september OF augustus, september, oktober. Als gebruik is gemaakt van NOW 1.0 moet het tijdvak van NOW 2.0 aansluiten op het tijdvak van NOW 1.0. Aanmelden voor de NOW 2.0 kan weer via het UWV. Er wordt geen automatische verlenging gegeven. Ook ondernemers die al eerder NOW hebben aangevraagd moeten zich dus opnieuw melden. Dit kan waarschijnlijk vanaf 6 juli 2020 tot 31 augustus 2020. Na afloop is wederom een accountantsverklaring nodig om de definitieve subsidie vast te stellen.

Verschillen NOW 1.0 en NOW 2.0

Er zijn wel een paar verschillen van de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0.

Verschil 1: Referentiemaand 

In de NOW 1.0 was de loonsom van januari 2020 bepalend. In de NOW 2.0 is er voor gekozen om de subsidie te baseren op de loonsom van maart 2020. Het loon over maart 2020 is dus het loon dat maximaal door de NOW 2.0 wordt vergoed. Dit is met name gunstig voor ondernemers die in januari een lage loonsom hebben zoals in seizoensbedrijven.

Verschil 2: Opslag

Voor de opslag voor vaste lasten wordt gerekend met 40%. In de NOW 1.0 was dat nog 30%.

Verschil 3: Ontslagboete vervalt 

Waar in de NOW 1.0 nog een sanctie is opgenomen van 150% terugbetaling van NOW subsidie als werknemers werden ontslagen, is deze sanctie in de NOW 2 verlaagd naar 100%. Dit maakt ontslag van werknemers financieel laagdrempeliger ondanks dat de werkgever NOW ontvangt. De terugbetalingsverplichting bij een lagere loonsom door ontslag is in NOW 2.0 dus vergelijkbaar met een lagere loonsom door andere omstandigheden. De versoepeling geldt voor ontslagen in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020. Voor ontslag van werknemers op bedrijfseconomische redenen is overigens nog steeds een vergunning van het UWV nodig.

Verschil 4: Extra voorwaarden

Als u NOW 2.0 aanvraagt gelden er een aantal regels waar u zich aan moet houden. Overtreedt u deze voorwaarden, dan vervalt het recht op NOW 2.0. Als u NOW 2.0 aanvraagt is het niet toegestaan om:

  • over het boekjaar 2020 dividend uit te keren. Reeds eerder genomen dividendbesluiten hoeven niet te worden teruggedraaid;
  • in 2020 aandelen in te kopen;
  • over 2020 aan het bestuur en/of directie bonussen uit te betalen. Bonussen aan het ander personeel die arbeidsrechtelijk zijn overeengekomen zijn wel toegestaan.

Deze voorwaarden gelden tot het moment van de aandeelhoudersvergadering over het boekjaar 2020, in 2021. De voorwaarden gelden alleen indien u verplicht bent om bij vaststelling van de definitieve subsidie een accountantsverklaring aan te leveren (verplicht bij een voorschot van €100.000 of meer of bij definitieve vaststelling een subsidie hoger dan €125.000).

Oproep  

Werkgevers worden opgeroepen om hun personeel bij- en om te scholen. Er komt een budget beschikbaar dat bedoeld is voor omscholing. Hiermee probeert de regering voor te sorteren op mensen die hun baan verliezen in bijv. de horeca en hen in te zetten in een sector waar veel vraag is naar personeel.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws