Pensioen en uitkeringen uit het buitenland

14 januari 2019

Vrijwel altijd belast in Nederland 

Als u in het buitenland heeft gewerkt in loondienst is de kans groot dat u na uw 65 jarige leeftijd een pensioen ontvangt uit het buitenland. De pensioenopbouw kan destijds zijn toegezegd door uw werkgever, al dan niet met een eigen bijdrage van u als werknemer, dan wel (van rechtswege) opgebouwd zijn bij het land waar u werkte, een zogeheten staatspensioen vergelijkbaar met de AOW in Nederland.

U woont in Nederland en u krijgt het pensioen uitbetaald door de buitenlandse instantie. De vraag die vaak gesteld wordt is moeten de pensioenuitkeringen in Nederland aangegeven worden in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting? En zo ja, kan dan in Nederland voorkoming van dubbele belastingheffing worden gevraagd als ook het buitenland al belastingen heeft ingehouden op de uitkering?

Welk land mag heffen over de pensioenuitkeringen

De hoofdregel is dat als u inwoner van Nederland bent, u al uw inkomen, waar ook in de wereld genoten, in Nederland moet opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Dat betekent ook dat u uw buitenlandse pensioenuitkering in Nederland moet aangeven en daarover belastingen en sociale verzekeringspremies bent verschuldigd. In beginsel moeten alle buitenlandse pensioenen, zowel particuliere als overheidspensioenen, worden aangegeven.

Het is afhankelijk van het belastingverdrag dat Nederland heeft gesloten met het land waaruit het pensioen afkomstig is of ook dat (bron)land belasting mag heffen over het pensioen. In de meeste belastingverdragen die Nederland heeft gesloten wordt vermeld dat het pensioen belast is in het woonland waar de genieter van de inkomsten op dat moment inwoner van is. Echter in een aantal situaties mag ook het bronland, dat is het land waaruit de pensioenuitkering afkomstig is, belasting heffen over de uitkering. Dat is meestal het geval indien:

  • de pensioenpremies die betaald zijn voor de opbouw van het pensioen van het inkomen zijn afgetrokken;
  • de aanspraken op het pensioen tijdens de opbouw zijn vrijgesteld van belastingen of enige andere tegemoetkoming is verleend door het werkland;
  • de uitkeringen per jaar een bepaald bedrag overtreffen. Dit kan variëren van € 15.000 tot € 25.000.

Dubbel belasting betalen?

Maar als zowel het bronland als het woonland heffen, dan blijft er netto niet veel over van het pensioen. Kan dat zomaar? Een kleine geruststelling. U hoeft inderdaad niet dubbel belasting te betalen. Als het buitenland mag heffen op grond van het belastingverdragen, dan verleend Nederland ter voorkoming van dubbele belasting een belastingvrijstelling op het buitenlands pensioen.

De vrijstelling geldt overigens alleen voor de belastingheffing en niet voor de Nederlandse sociale verzekeringen. U valt voor dit inkomen onder de Nederlandse sociale verzekeringen. De regels voor sociale verzekeringen zijn namelijk anders dan de regels voor de belastingheffing. U betaalt dus bijvoorbeeld wel in Nederland premie zorgverzekeringswet over het buitenlands pensioen, de zogenaamde inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bedraagt voor 2019 5,7% met een maximum van € 3.187.

Pensioen uit Duitsland

Op 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland ingegaan. Ontvangt u een pensioen, lijfrente of sociale verzekeringsuitkering uit Duitsland, dan betaalt u hierover in Nederland belasting en niet in Duitsland.

Op de regel dat u alleen in Nederland belasting betaalt bestaan de volgende uitzonderingen:

  • U ontvangt een overheidspensioen omdat u voor de Duitse overheid hebt gewerkt.
  • U ontvangt meer dan € 15.000 uit pensioenen, lijfrenten en uitkeringen uit Duitsland.
  • U ontvangt een afkoopsom van een Duits pensioen of Duitse lijfrente.

In dat geval mag ook Duitsland belasting heffen over het pensioen en kunt u in Nederland een beroep doen op de regels ter voorkoming van dubbele belasting.

Pensioen uit België

Geniet u pensioen of vergelijkbare uitkering uit België, dan gelden ook uitzonderingen. Dit is het geval als u inkomsten geniet uit een pensioen, lijfrente of sociale verzekeringsuitkering uit België, bijvoorbeeld een Belgisch rust- of brugpensioen of uitkeringen uit pensioensparen, pensioenfondsen en groepsverzekeringen. België en Nederland hebben afspraken gemaakt over de belastingheffing over deze uitkeringen.

Belangrijke onderwerpen voor de belasting over uw pensioen, lijfrente of sociale verzekeringsuitkering uit België kunt u terugvinden door te klikken op de volgende link www.belastingdienst.nl

Let op 1: Buitenlandse pensioenstelsels wijken soms aanzienlijk af van het Nederlandse stelsel. Soms zijn pensioenpremies die in het werkland op het loon worden ingehouden, daar niet (volledig) aftrekbaar; werkgeversbijdragen worden soms als loon belast. Ontvangt u pensioen uit een buitenlandse regeling, dan hoeft u niet altijd het volledige bedrag aan te geven. Het deel van het pensioen dat is verkregen door middel van premies die aftrekbaar waren, geeft u aan als inkomen. Het deel van het pensioen dat u hebt verkregen door middel van premies waarover destijds al belasting in het buitenland is geheven, hoeft u niet als pensioen aan te geven. De waarde van dat deel van uw pensioenaanspraak geeft u aan als bezitting (box 3).

Let op 2: Als u in het buitenland deelnam aan een Nederlandse pensioenregeling of aan een regeling die overeenkomt met de Nederlandse regels inzake pensioen, en de pensioenpremies daar niet aftrekbaar waren, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de hardheidsclausule. De pensioenuitkeringen worden dan pas belastbaar zodra u meer hebt ontvangen dan wat destijds is betaald aan niet-aftrekbare pensioenpremies (saldomethode). U zult moeten kunnen aantonen welk bedrag aan niet-aftrekbare premies destijds voor uw rekening is gekomen en/of welk bedrag aan werkgeverspremies bij u als loon werd belast.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws