Pensioenakkoord

11 november 2021

Werkgevers, kom tijdig in actie

Er is een wetsvoorstel ingediend door het kabinet om het huidige pensioenstelsel te wijzigen. Het wetsvoorstel is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers die op dit moment pensioen opbouwen binnen de (Bedrijfstak) Pensioenfondsen. In de latere toevoegingen van dit wetsvoorstel zijn de pensioenregelingen bij verzekeraars meegenomen in het wetsontwerp. William Daverveld van Pensioen Plus geeft hierna zijn visie op de gevolgen van het pensioenakkoord voor werkgevers.

Huidig stelsel

In het huidige stelsel zijn er twee gangbare pensioenregelingen, namelijk een regeling waarin een ouderdomspensioen wordt opgebouwd (DB regeling) en een regeling waarin een kapitaal wordt opgebouwd waarvan te zijner tijd een pensioen moet worden aangekocht (DC regeling, ook wel beschikbare premieregeling genoemd). Het huidige pensioenstelsel waarbij de deelnemer een aanspraak op ouderdomspensioen opbouwt (DB regeling) wordt vanaf 2027 gewijzigd in een beschikbare premieregeling (DC regeling). Vanaf 2027 heeft dus iedereen een beschikbare premieregeling. De huidige doorsneepremie bij de (bedrijfstak) Pensioenfondsen (DB regeling) moet dus worden omgezet in een gemiddelde premiepercentage van de pensioengrondslag (DC regeling).

Planning uitvoering pensioenakkoord

Voor de transitie naar een beschikbare premieregeling voor iedere werknemer wordt het volgende tijdspad voorgesteld:

 • 1-1-2021 invoering van vertrekregeling en uitbreiding verlofsparen;
 • Vanaf 1-1-2022 is het mogelijk om 10 % van het pensioenbedrag ineens op te nemen;
 • Start pensioenakkoord per 1-1-2022 is verplaatst naar 1-1-2023, start overstapperiode naar het nieuwe pensioenstelsel (Pensioenfondsen);
 • 1-1-2027 uiterste datum voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel (vanaf 1-1-2027 invoering gemiddelde premie en einde van de doorsneepremie);
 • 1-1-2036 einde compensatie periode.

De transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel ligt dus tussen 1-1-2023 en 1 januari 2027. In die periode moet worden overgestapt. Daarbij is 2027 de uiterste deadline.

Gevolgen voor de werkgevers die nu een DB regeling hebben bij een Pensioenfonds

Werkgevers moeten rekening houden met de volgende ingrijpende gevolgen:

 • De doorsneepremie waarmee de werknemers ouderdomspensioen opbouwen zal in de komende jaren verder stijgen naar waarschijnlijk 30 % van de pensioengrondslag van de deelnemer;
 • In de periode tussen 2027 en 2036, de compensatie periode, zal een extra percentage van 3% worden ingelegd ten behoeve van de opbouw van de deelnemers. Deze extra 3% worden niet door de Pensioenfondsen ingelegd, maar komt voor rekening van de werkgevers;
 • De waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken worden per 1-1-2027 omgezet in een pensioenkapitaal ten behoeve van de deelnemer. Onduidelijk is tegen welke rekenrente. De hoge gemiddelde premie en de compensatie moet zorgen dat de deelnemer hetzelfde pensioen gaat ontvangen vanaf de AOW leeftijd;
 • De waarde die de pensioenfondsen gaan gebruiken voor het invaren (inbrengen) in de pensioenopbouw van de deelnemer, kan lager worden doordat het Pensioenfonds een lage dekkingsgraad heeft.

Kortom

Onduidelijk is wat de kosten zullen worden voor de gehele transitie en voor wiens rekening die kosten komen. Kortom, veel onzekerheid voor de werkgever en de werknemers die aangesloten zijn bij Pensioenfondsen.

Hoe zit het met de gevolgen voor de werkgever bij pensioenregelingen die verzekerd zijn bij een verzekeraar?

Gelijkblijvend premiepercentage

Als de werkgever een beschikbare premie pensioenregeling (DC regeling) heeft toegezegd op basis van een gelijkblijvend premiepercentage, verandert er niets. De pensioenregeling heeft namelijk al de voorgeschreven flate rate (gelijkblijvend premie percentage) die vanaf  1-1-2027 voor elke (nieuwe) deelnemer gaat gelden.

Stijgend premiepercentage

Op dit moment is het toegestaan om een beschikbare premieregeling toe te zeggen aan medewerkers op basis van een stijgende leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Vanaf 1-1-2027 zullen nieuwe deelnemers een pensioentoezegging krijgen op basis van een gelijkblijvend leeftijdsonafhankelijke premiestaffel. Dit betekent dat per 1-1-2027 een organisatie twee pensioenregeling naast elkaar zal hebben: voor de bestaande medewerkers een combinatie van de oude en nieuwe regeling en voor nieuwe medewerkers die vanaf 1-1-2027 in dienst komen alleen de nieuwe regeling.

Waarom nu al een pensioenregeling invoeren voor medewerkers die in de loop van 2022 in dienst komen op basis van een gelijkblijvend premiepercentage (flate rate)

Situatie 1:

Een werkgever doet op dit moment niets en gaat verder gaat met de huidige pensioenregeling en hij meldt elke deelnemer aan voor de bestaande pensioenregeling die gebaseerd is op een stijgend leeftijdsafhankelijke premiestaffel.

Het gevolg hiervan is dat vanaf 1-1-2023 de pensioenregeling valt binnen de werking van het pensioenakkoord. De medewerkers behouden hun pensioenregeling tot het moment dat zij uit dienst treden of met pensioen gaan. De nieuwe medewerkers die in dienst komen vanaf 1-1-2023 tot 1-1-2027 krijgen dezelfde pensioentoezegging zoals de bestaande groep medewerkers op basis van een pensioenopbouw uitgaande van een stijgende premiestaffel. Het is mogelijk dat de werkgever een pensioenregeling aanbiedt op basis van een gelijkblijvend premiepercentage. Echter door de regels van de compensatie die binnen het pensioenakkoord zijn afgesproken dient de werkgever de nieuwe medewerkers vanaf 1-1-2023 te compenseren voor de lagere opbouw. De nieuwe medewerkers die vanaf 1-1-2027 in dienst komen en waarvoor een aparte pensioencontract van toepassing is, zullen deze compensatie niet hebben.

Situatie 2:

Een werkgever start in de loop van 2022 een nieuwe pensioenregeling op basis van een flate rate (gelijkblijvende premiestaffel) voor de nieuwe medewerkers. De bestaande medewerkers blijven in de huidige pensioenregeling inclusief de opbouw die hoort bij deze pensioenregeling . Dit betekent dat in 2022 een tweetal pensioenregelingen zijn:

 • Een pensioenregeling voor de bestaande groep medewerkers (gesloten groep) o.b.v. de huidige van toepassing zijn de stijgende premiestaffel;
 • Een nieuwe pensioenregeling voor de medewerkers die in de loop van 2022 in dienst komen en een opbouw hebben op basis van een gelijkblijvend premiepercentage.

Het gevolg hiervan is dat vanaf 1-1-2023 alleen de huidige pensioenregeling valt binnen de werking van het pensioenakkoord. Deze groep medewerkers behouden hun pensioenregeling tot het moment dat zij uit dienst treden of met pensioen gaan.

De nieuwe medewerkers die in dienst komen vanaf 1-1-2022 of in de loop van 2022 in dienst komen, krijgen een andere pensioentoezegging uitgaande van de nieuwe  pensioenovereenkomst.

De compensatie die binnen het pensioenakkoord is afgesproken heeft betrekking op de bestaande / huidige pensioenregeling en NIET op de nieuwe premie – overeenkomst die in 2022 wordt ingevoerd.

Samenvattend

We adviseren elke werkgever die nu een pensioenregeling heeft op basis van een stijgende leeftijdsafhankelijke premiestaffel, deze te laten onderzoeken of het niet wenselijk is om in 2022 een nieuwe pensioenregeling te starten op basis van een gelijkblijvend premiepercentage.

Het gelijkblijvend premiepercentage is geen willekeurig gekozen percentage, maar een uitkomst van een rekensom. De medewerkers met een gelijkblijvend premiepercentage zijn in staat om gedurende hun diensttijd hetzelfde pensioen op te bouwen als de medewerkers met een stijgende premiestaffel.

Tip voor de werkgevers: laat u tijdig door een deskundige adviseren

De afweging om nu te starten met een nieuwe pensioenregeling op basis van een gelijkblijvend premiepercentage in plaats van in 2027 heeft te maken met de gemiddelde leeftijd van de medewerkers en de kosten van de medewerkers tijdens hun opbouwperiode. Afhankelijk van deze kosten en de opbouw kan besloten worden om NU te starten met de nieuwe pensioenregeling die voor nieuwe medewerkers gaat gelden die in de loop van 2022 in dienst komen. Kortom, maak op korte termijn een afspraak met een pensioendeskundige die u kan helpen bij een soepele transitie naar het nieuwe pensioenstelsel voor uw medewerkers, dat geeft rust in de tent.

Voorgaande informatie is samengesteld op basis van de informatie die op dit moment aanwezig en bekend is.

William Daverveld / Pensioen Plus

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws