Periodieke verrekening huwelijkse voorwaarden

10 maart 2021

Een jaarlijks noodzakelijk kwaad

Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, dan staat daar vaak een periodiek (meestal jaarlijks) verrekenbeding in. Het is uiterst belangrijk om deze verrekening ook jaarlijks uit te voeren en te documenteren.

 Waarom huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden, al dan niet aangegaan voor of tijdens het huwelijk, worden vaak gesloten om het vermogen van een van de partners buiten de gezamenlijkheid te houden of buiten bereik van schuldeisers te houden. Op deze manier kan bijv. het ondernemersrisico dat de ene partner loopt, buiten de vermogenssfeer van de andere partner worden gehouden.

 Waarom een periodiek verrekenbeding

Door een periodiek verrekenbeding aan de huwelijkse voorwaarden op te nemen kunnen echtgenoten hun vermogens gescheiden houden, maar tegelijk toch het jaarlijkse inkomen dat tijdens het huwelijk wordt verdiend samen delen. In het beding wordt dan opgenomen dat de echtgenoten de onverteerde inkomsten jaarlijks met elkaar verdelen meestal ieder voor de helft. Onverteerd wil zeggen: het inkomen dat na aftrek van de (huishoudelijke) kosten nog resteert. Ook wordt dit wel aangeduid als verdeling van overgespaarde inkomsten. Op het eerste gezicht lijkt dit een prima regeling. Maar in de praktijk wordt de verrekening vaak vergeten of is niet duidelijk geformuleerd welke opbrengsten vallen onder het begrip ‘inkomsten’ en welke huishoudelijke uitgaven vallen onder het begrip ‘kosten’. Uitgaven vallen onder de huishoudelijke kosten.

 Let op. Laat men deze verrekening na, hetgeen in de praktijk vaak het geval is, dan is vrijwel altijd het gevolg dat bij een latere echtscheiding de rechter beslist dat het gehele aanwezige vermogen tussen de partners moet worden verdeeld als ware men altijd in gemeenschap van goederen gehuwd. Ook bij een later overlijden kan het niet nakomen van de jaarlijkse verrekening tot dezelfde ongewenste gevolgen aanleiding geven.

 Let op. In de rechtspraak is al meerdere malen beslist dat een vordering tot verrekening van een vergeten periodieke verrekening niet verjaart.

 Verdeling overgespaard inkomen.

Normaliter draagt ieder van de partners jaarlijks bij aan de gezamenlijke kosten van de huishouding naar rato van het inkomen. Het overgespaarde inkomen, dus dat gedeelte van de inkomsten dat niet aan de gezamenlijke huishouding is besteed, moet op grond van het verrekenbeding jaarlijks tussen de partners worden verdeeld. In veel huwelijkse voorwaarden wordt het begrip ‘inkomen’ niet of slecht gedefinieerd. Valt daar enkel het salaris van beide partners onder of bijv. ook de overtollige reserves uit de BV waarvan de ene partner enig aandeelhouder is en die deze dus ‘gewoon’ aan privé kan laten uitkeren in plaats van in de BV op te potten? Zijn er inmiddels gewijzigde omstandigheden? Was er eerst sprake van een eenmanszaak en pas later van een BV?

 Voor akkoord ondertekenen

Een goede periodieke verrekening is dus uiterst belangrijk. Zorg ervoor dat u dit secuur en cijfermatig opstelt en dat u beiden dit vervolgens voor akkoord ondertekent. Wijkt u om welke reden dan ook af van het opgenomen verrekenbeding, dan kan dit nietigheid tot gevolg hebben. Dat kan u dus later duur komen te staan.

APK van de huwelijkse voorwaarden

Zoals gezegd kan het niet naleven van de afspraken in de huwelijkse voorwaarden tot vervelende consequenties leiden bij echtscheiding en overlijden. Het is dan ook noodzaak om ook de huwelijkse voorwaarden regelmatig aan een algemene periodieke keuring te onderwerpen. Net als uw testament. Heeft u geen behoefte meer aan een verrekenbeding of aan huwelijkse voorwaarden dan kunt u deze meestal zonder fiscale gevolgen geheel of gedeeltelijk opheffen. Ook kunt u het ‘inkomensbegrip’ in uw huwelijkse voorwaarden als dat aan modernisering toe is of vaag is omschreven laten aanpassen aan de huidige tijd. En wilt u de vergeten periodieke verrekeningen alsnog vastleggen? Doe het dan meteen in de huwelijkse voorwaarden zelf dan voorkomt u de mogelijke nietigheid van die vastlegging.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws