Plan uw investeringen!

29 september 2023

Investeringen spreiden of samenvoegen kan extra fiscale aftrek opleveren.

Als ondernemer ontkomt u er niet aan regelmatig te investeren. Daarbij is het van belang ook rekening te houden met de fiscale faciliteiten die hiervoor gelden, want hierdoor kunt u fors belasting besparen. Vooral het goed plannen van uw investeringen kan verrassend veel opleveren, dit jaar nog meer dan anders. Wij nemen u in dit artikel mee in de mogelijkheden die er zijn.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Een belangrijke fiscale faciliteit voor met name het MKB is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is een extra aftrek die u, naast de gewone afschrijvingen, ten laste van de winst kunt brengen. De KIA werkt volgens een bepaalde staffel, waarbij het voordeel vanaf een investeringsbedrag van € 117.991 (op jaarbasis) geleidelijk afneemt. De staffel ziet er als volgt uit:

 

Investering KIA
tot en met € 2.600 € 0
€ 2.601 tot en met € 63.716 28% van de investering
€ 63.717 tot en met € 117.991 € 17.841
€ 117.992 tot en met € 353.973 € 17.841 -/- 7,56% van investering boven de € 117.991
meer dan € 353.973 € 0

Spreiden van de investeringen loont

De tabel maakt duidelijk dat het in bepaalde gevallen loont om uw investeringen over meerdere jaren te spreiden. Dat is sowieso het geval als u in 2023 meer dan € 353.973 zou willen investeren, want dan is de KIA nul. Maar ook bij geringere investeringen kan splitsen lonen, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld.

Voorbeeld. U bent voornemens nog te gaan investeren in twee nieuwe machines van € 50.000. In 2024 investeert u niet. De investering van de twee machines in 2023 geeft een KIA van € 17.841. Spreidt u de investeringen over 2023 en 2024 dan geeft dit een KIA van:

Investering 2023: € 50.000 KIA: € 14.000
Investering 2024: € 50.000 KIA: € 14.000
Totaal € 28.000

Uw extra fiscale aftrek door de investering over 2023 en 2024 te spreiden bedraagt € 10.159

Maar ook samenvoegen loont

Bent u met investeren wat bescheidener, dan kan het samenvoegen van investeringen juist lonen. Dit is het geval als uw investeringen in 2023 niet meer dan € 2.600 bedragen en u wel voornemens bent om ook in 2024 te gaan investeren.

Voorbeeld. U heeft in 2023 voor € 2.000 geïnvesteerd en bent voornemens om ook in 2024 voor € 2.000 te investeren. Is het mogelijk de investeringen samen te voegen tot één investering in bijv. 2023, dan levert dit het volgende voordeel op:

Investering 2023 en 2024: € 2.000 KIA: € 0
Investering 2023: € 4.000 KIA: € 1.120
Uw extra aftrek in 2023 € 1.120

Moment van betalen niet van belang

Houd er rekening mee dat het moment van investeren het moment is waarop u de investeringsverplichting aangaat. Dit is meestal de datum waarop u het koopcontract tekent.

Het moment van betalen is dus niet van belang. Dit is alleen anders als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt in het jaar waarin u de investeringsverplichting aangaat. In dat geval kunt u slechts de KIA claimen tot het bedrag dat u dat jaar heeft (aan)betaald.

Versneld afschrijven in 2023

In onze nieuwsbrief van 5 juli 2023 maakten wij al melding van de (eenmalige) mogelijkheid om investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023 willekeurig af te schrijven. De faciliteit komt erop neer dat u in 2023 tot maximaal 50% van de investering in één keer als kosten mag nemen (afschrijvingskosten). In de jaren erna schrijft u de rest van de investering af, volgens de normale regels. Per saldo schrijft u in de loop der tijd dus hetzelfde bedrag af, alleen mag u de kosten naar voren halen. Normaal schrijft u een investering af in minimaal 5 jaar (20%) of 10 jaar (10%). In 2023 kunt u dus 30% of zelfs 40% van de investering extra afschrijven en bespaart u dus belasting. De faciliteit levert u dan een liquiditeitsvoordeel op.

Invloed op belastingtarief, heffingskortingen en toeslagen

Als u de faciliteit als ondernemer in privé kunt toepassen, is het wel van belang ook rekening te houden met het effect op de te betalen belasting en premie zorgverzekeringswet, de heffingskortingen en eventueel te ontvangen toeslagen. Tip: laat voorafgaand aan de investering door uw adviseur doorrekenen wat het effect van een snellere afschrijving is op uw fiscale en financiële positie. Meestal zal een snellere afschrijving leiden tot een voordeel, maar er zijn situaties waarin een versnelde afschrijving ook nadelig voor u kan uitpakken. Is bijvoorbeeld uw winstniveau in 2023 laag, dan is het wellicht beter om niet of niet de gehele 50% in 2023 af te schrijven als hierdoor geen of nauwelijks belastingvoordeel optreedt. In dat geval kunt u waarschijnlijk beter over de gehele afschrijvingsperiode normaal afschrijven of over 2023 niet afschrijven op de investering.

Samenloop andere investeringsaftrek

Naast de KIA bestaat er ook voor bepaalde investeringen recht op de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Soms kunnen deze regelen naast elkaar toegepast worden. Wat kan er samen? De KIA kan samen met de MIA of EIA worden toegepast. De MIA en EIA kunnen niet samen worden toegepast.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws