Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten
Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten, gevestigd aan Schootense Dreef 31, 5708 HZ te Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Schootense Dreef 31
5708 HZ  Helmond

Postadres:
Postbus 160
5700 AD  Helmond

T: +31 (0)492 58 80 44
E: info@schootenadvies.nl
I: www.schootenadvies.nl

Als u contact met ons opneemt
Als u contact met ons opneemt via de e-mail, website of telefoon dan zullen we uw naam, e-mailadres of telefoonnummer vastleggen. We gebruiken dit alleen voor dit doel en zullen u geen nieuwsbrieven sturen. We doen dit alleen als u zich hier expliciet voor hebt ingeschreven tenzij u klant bij ons bent/wordt.

Bij het invullen van het contactformulier voor aanvragen van meer informatie wordt uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw persoonlijk bericht gevraagd. Bij het invullen van het inschrijfformulier voor het inschrijven op onze nieuwsbrieven wordt uw e-mailadres, aanhef, voorletters, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, bedrijfssoort gevraagd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld voor het verzorgen van de jaarrekening of het verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Burgerservicenummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mike.hazenberg@schootenadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om onze diensten bij u af te leveren;
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Documenten Bewaar-
termijn
Ingangsdatum Wet
 

ALGEMENE BEDRIJFSMATIGE DOCUMENTEN

Jaarrekening, verklaring e.d. 7 jaar vanaf datum opstellen art. 2: 394 lid 6 BW
Administratie, boeken en bescheiden 7 jaar vanaf 1 januari na opstellen art. 2:10 lid 3 BW en  art. 3:15a BW
Administratie na ontbinding rechtspersoon 7 jaar na ontbinding art. 2:24 lid 1 BW
Subsidieadministratie 7 jaar vanaf datum administreren art. 4:69 lid 2 Alg. Wet Bestuursrecht

FISCALE DOCUMENTEN
Grootboek + sub administraties 7 jaar vanaf 1 januari na opstellen art. 52 lid 4 AWR,
art. 8 lid 3 Douanewet
Loonadministratie 7 jaar vanaf datum opstellen art. 52 lid 4 AWR
Identificatiebewijs 5 jaar na einde dienstverband art. 23a Uitvoeringsregeling loonbelasting
Facturen i.v.m. omzetbelasting 7 jaar na opstellen c.q. ontvangst art. 31 Uitv. besch. OB
art. 52 lid 4 AWR
Gegevens bedrijfsmatig onroerende zaak (incl. investeringsfacturen) 9 jaar volgend op jaar waarin men het goed is gaan bezigen art. 31 Uitv. besch. OB art. 34a Wet OB
i.v.m. herzieningstermijn

Delen van persoonsgegevens met derden
Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@schootenadvies.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Maatschap Schooten Advies Accountants Fiscalisten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@schootenadvies.nl