Recht om stukken op te vragen verjaart niet

29 april 2019

Bewaarplicht particulieren voor afgetrokken kosten

De Hoge Raad heeft recent beslist dat ook na een tijdsverloop van meer dan zes jaar een belastinginspecteur iemand kan verzoeken zijn aftrekbare kosten voor de eigen woning met schriftelijke bescheiden te onderbouwen.

Bewijs aftrekposten bewaren

Voor de praktijk betekent dit dat zolang aftrekbare kosten, zoals rente op een lening voor een verbouwing, niet door de inspecteur is beoordeeld en erkend, een belastingplichtige altijd kan worden gevraagd om met schriftelijke stukken (nota’s, betaalbewijzen e.d.) bewijs te leveren. Het een of meerdere jaren volgen van ingediende aangiften zonder dat sprake is van een bewuste standpuntbepaling door de inspecteur, is niet voldoende om daaraan vertrouwen te kunnen ontlenen dat de kosten reeds zijn beoordeeld.

Zaak

Een echtpaar verhoogde de hypothecaire lening voor hun woning in 2007 met € 93.500 tot € 468.000. Zij gaven daarbij aan dat de verhoging verband hield met een verbouwing, maar konden dit echter niet met bewijsstukken onderbouwen. De Belastingdienst had de aangiften van 2007 tot en met 2009 gevolgd. Hof Den Bosch oordeelde dat het door de Belastingdienst volgen van aangiften over bepaalde jaren, niet met zich meebrengt dat men dan niet meer met schriftelijke stukken hoeft aan te tonen dat de uitgaven kwalificeren als kosten eigen woning. Wel geeft het hof aan dat de inspecteur zijn rechten heeft verwerkt om stukken op te vragen, omdat hij dat pas na afloop van de navorderingstermijn van 5 jaar doet.

Hoge Raad

De Hoge Raad casseert de uitspraak van het hof. In de wet is niet opgenomen dat de inspecteur de schriftelijke bewijsstukken moet opvragen binnen zes jaar of binnen de navorderingstermijn. Het maakt ook niet uit dat de inspecteur in andere jaren de aftrek van de rente wel heeft geaccepteerd. Dit is anders als het echtpaar aannemelijk maakt dat het volgen van de aangiften door de inspecteur in andere jaren op een weloverwogen standpunt van de inspecteur berustte. Dit heeft het echtpaar niet gedaan. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van de rechtbank en bepaalt dat de rente die betaald is op het verhoogde deel van de lening voor de verbouwing niet aftrekbaar is in box 1.

Bewaren

Ofschoon op een particulier geen wettelijke bewaarplicht van toepassing is, dienen particulieren die een aftrekpost (bijvoorbeeld renteaftrek eigen woning) in hun aangifte inkomstenbelasting claimen, de daarmee verband houdende bewijsstukken goed te bewaren totdat de inspecteur de aftrek expliciet heeft erkend. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit het arrest.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws