Revisierente bij afkoop pensioen en lijfrente

12 juni 2017

Een echte rente of gewoon een fiscale boete!

De premies voor pensioen en een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Daar staat tegenover dat de uitkeringen te zijner tijd belast zijn. Bij de afkoop van een pensioen- of lijfrenteverzekering wordt de ontvangen afkoopsom belast. Het gaat dan niet alleen om een correctie van de eerder in aftrek gebrachte premies, maar ook om het op de inleg behaalde rendement.

Revisierente

Naast de verschuldigde belasting over de afkoopsom wordt revisierente in rekening gebracht. Hoewel de naam doet vermoeden dat sprake is van rente, is het eigenlijk gewoon een vorm van boete op afkoop. De revisierente bedraagt 20% van de waarde in het economisch verkeer van het pensioen of de lijfrente. Doorgaans is deze waarde gelijk aan de ontvangen afkoopsom. Als de afkoopsom in de hoogste belastingschijf van 52% valt moet u dus inclusief revisierente in totaal 72% van de afkoopwaarde aan de Belastingdienst afdragen.

Rente op rente

Onder omstandigheden moet ook nog belastingrente worden betaald, zelfs over de revisierente. Dat laatste is volgens een uitspraak van de rechtbank toegestaan. De berekening van revisierente en belastingrente kan tot gevolg hebben dat meer dan het behaalde rendement op de inleg moet worden betaald, zelfs zonder rekening te houden met de over het rendement verschuldigde inkomstenbelasting.

Geen revisierente

In een aantal situaties van afkoop bent u geen revisierente verschuldigd.

■  Oud regime lijfrentepolissen

De Belastingdienst mag in elk geval nooit revisierente heffen bij afkoop van een zogenaamd ‘oud-regime lijfrenteproduct’. Koopsompolissen (éénmalige premie) die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en lijfrentepolissen (meerdere premies) die zijn afgesloten vóór 16 oktober 1990 vallen onder het oude regime.

■  afkoop van kleine lijfrentepolissen (opgebouwde waarde niet hoger dan € 4.316).

Let op: heeft u meerdere niet-ingegane lijfrenten bij dezelfde bank of verzekeraar? Dan moet u de waarde daarvan bij elkaar optellen. Samen mogen ze het maximum niet overschrijden.

■ afkoop van polissen bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

 

Let op: Hiervoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • u heeft op het moment van afkoop de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
  • maximaal € 40.321 per kalenderjaar;
  • u moet een verklaring hebben van een arts waaruit blijkt dat u de komende 12 maanden niet in staat bent volledig het werk te doen waarmee u voordat u arbeidsongeschikt werd minimaal 70% van uw inkomen verdiende of als aannemelijk is dat u van een uitkeringsinstantie of uit een zelf afgesloten verzekering een periodieke uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvangt of gaat ontvangen.

■ afkoop van een loonstamrecht in verband met ontslag

■ afkoop van een klein pensioen

Als het pensioen maximaal € 467,89 per jaar bedraagt en de afkoopsom wordt uitgekeerd op grond van de Pensioenwet is geen revisierente verschuldigd. Deze regel geldt per pensioenuitvoerder.

■  afkoop van polissen jonger dan 10 jaar (mits)

Vindt afkoop plaats binnen tien jaar na het afsluiten van uw al dan niet (bancaire) lijfrente, dan mag u gebruik maken van de zogenaamde ‘tegenbewijsregeling’, waarbij door een alternatieve berekening de revisierente lager kan uitpakken dan die 20 procent (klik hier voor de berekening).

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws