Salaris inleveren voor (elektrische) auto van de zaak

7 januari 2019

Fiscale truc goedgekeurd door de Belastingdienst.

Afgelopen maand is in het nieuws gekomen dat een afvalverwerkingsbedrijf goedkeuring van de Belastingdienst heeft gekregen op een fiscale mogelijkheid (truc?) om aan een werknemer op een goedkope manier een (elektrische) auto van de zaak te verstrekken. De truc is evenwel niet zonder risico’s, maar als de werkgever en werknemer zich aan de fiscale spelregels houden zal de Belastingdienst de gekozen opzet moeten goedkeuren.

Inleiding

Het is denkbaar dat de werkgever vanwege de daaraan verbonden kosten niet bereid is om een auto van de zaak ter beschikking te stellen. Mogelijk is hij wel bereid mee te werken aan een regeling waarbij de werknemer salaris inlevert in ruil voor een auto van de zaak. Dit kan in het bijzonder voordelig uitpakken bij een auto met een lage bijtelling.

Truc?

In de media wordt bezorgdheid geuit over de houdbaarheid van de gekozen opzet. Wij delen deze bezorgdheid niet. Deze opzet behelst gewoon een toepassing van het cafetariamodel, een geaccepteerde vorm van fiscale planning. In feite wordt loon in geld uitgeruild voor loon in natura. Wel moet sprake zijn van enig zakelijk gebruik, waarbij moet worden bedacht dat woonwerkverkeer in de IB/LB als zakelijk gebruik geldt.

Voorbeeld

Hoe de opzet werkt is het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld.

Een werknemer heeft een salaris van €50.000.

In 2018 heeft hij 10.000 zakelijke kilometers (inclusief woon-werkverkeer) afgelegd met zijn privé auto. Hij heeft de zakelijke kilometers gedeclareerd à €0,19/km bij zijn werkgever. Stel dat de jaarlijkse kosten van de privé auto voor de werknemer € 9.000 bedragen.

Kosten werkgever: € 1.900.
Kosten werknemer: € 9.000 – € 1.900 = € 7.100.

De werknemer verkoopt in 2019 zijn privé auto en koopt (of leaset) een elektrische auto met een cataloguswaarde van € 40.000. De werkgever is bereid alle kosten van de in privé gekochte of geleasede elektrische auto voor zijn rekening te nemen onder de voorwaarde dat de werknemer genoegen neemt met een lager salaris. De vergoeding wordt bij de werknemer fiscaal niet belast. Wel krijgt de werknemer te maken met een bijtelling voor privé gebruik van de auto. Voor een elektrische auto bedraagt de fiscale bijtelling 4% ofwel in dit voorbeeld € 1.600 waarover de werknemer belasting is verschuldigd.

De extra kosten voor de werkgever bedragen €7.100 per jaar. Er van uitgaande dat de opzet voor de werkgever grosso modo budgettair neutraal moet verlopen zal het salaris verlaagd moeten worden. Rekening houdende met een besparing op de sociale lasten voor de werkgever (stel € 500) zal het brutosalaris verlaagd worden met € 6.600 (€7.100 – € 500). De regeling is hiermee voor de werkgever grosso modo budgettair neutraal. Voor de werknemer staat tegenover het ingeleverde brutosalaris van € 6.600 (loon in geld) de bijtelling van € 1.600 (loon in natura). Per saldo bespaart de werknemer door deze opzet dus de belastingheffing over € 5.000 salaris.

Spelregels

Wie dit spel wil gaan spelen moet zich wel aan de spelregels houden.

Zo is het noodzakelijk dat de werknemer voldoende zakelijke kilometers aflegt met de auto. Als er sprake is van excessief privégebruik, dan heeft de belastinginspecteur de mogelijkheid om de bijtelling niet te beperken tot 4% of 22%, maar heeft hij de bevoegdheid de waarde van het privé gebruik hoger vast te stellen. De bewijslast voor het aannemelijk maken van excessief privégebruik ligt overigens wel bij de inspecteur.

De verlaging van het bruto salaris heeft voor de werknemer gevolgen voor bijvoorbeeld de opbouw van pensioen of bij het aanvragen van een uitkering. Ook kan de verlaging gevolgen hebben voor de leencapaciteit voor bijvoorbeeld de hypotheek. Anderzijds kan een verlaging van het bruto salaris er toe leiden dat een recht ontstaat op fiscale toeslagen of hogere toeslagen.

Als de variabele kosten van de auto hoger uitvallen dan voorzien, zou de uitruil voor de werkgever nadelig uitpakken. Dit kan worden voorkomen door een eigen bijdrage overeen te komen als bijvoorbeeld een bepaald aantal privé kilometers per jaar wordt overschreden.

Een aandachtspunt voor de werkgever is dat hij ervoor moet zorgen dat bij vroegtijdige beëindiging van de regeling, de eventuele kosten van voortijdige beëindiging voor rekening van de werknemer zijn. Een aandachtspunt voor de werknemer is uiteraard dat hij moet bedingen dat als de auto weer verdwijnt, hij zijn oude salaris terugkrijgt.

Tenslotte dient in alle gevallen beoordeeld te worden of na de verlaging van het salaris nog voldaan wordt aan (wettelijke) bepalingen zoals het wettelijk minimumloon en afspraken in de CAO.

Vooroverleg

Zoals hiervoor al opgemerkt is zijn wij van mening dat de gekozen opzet fiscaal houdbaar is als men zich aan de spelregels houdt. Wie er zeker van wil zijn dat de gekozen opzet slaagt kan er ook voor kiezen om eerst één en ander met de Belastingdienst af te stemmen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws