Schenken onder schuldigerkenning verlaagt de erfbelasting bij overlijden

28 juli 2021

Schenken onder schuldigerkenning verlaagt de erfbelasting bij overlijden

Wel even langs de notaris!

Om te voorkomen dat uw erfgenamen na uw overlijden een flinke aanslag erfbelasting moeten betalen, kan het aantrekkelijk zijn om al tijdens leven vermogen aan de erfgenamen over te dragen. Een van de mogelijkheden om vermogen al tijdens leven over te dragen is door te schenken onder schuldigerkenning, ook wel een schenking op papier genoemd.

Erfbelasting

Bij overlijden zijn de erfgenamen erfbelasting verschuldigd over het vermogen dat zij erven van de overledene. De erfbelasting kent een tweeschijven tariefstructuur. Erft een persoon, na aftrek van een vrijstelling, een bedrag hoger dan de eerste schijf van € 128.750 dan betaalt die persoon over het meerdere een hoger tarief dan over het bedrag van de eerste schijf van € 128.750. Voor meer info over de tarieven in de erfbelasting kijk op www.belastingdienst.nl. Noot: De tarieven in de schenkbelasting zijn gelijk aan de tarieven in de erfbelasting.

Schenken

De indeling in schijven zorgt ervoor dat het fiscaal aantrekkelijk kan zijn om tijdens leven schenkingen te doen aan de erfgenamen. Op deze manier kan vermogen dat bij overlijden belast zou worden tegen het (hogere) tarief in de tweede schijf geschonken worden tegen het (lagere) tarief in de eerste schijf. Schenkingen tijdens leven verminderen immers de nalatenschap bij overlijden. Hierop is één uitzondering. Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden worden (ook) belast met erfbelasting. De reeds betaalde schenkbelasting mag wel verrekend worden met de te betalen erfbelasting.

Vrijstellingen

Schenkingen zijn belast voor zover zij een (jaarlijkse) vrijstelling te boven gaan. Hierbij kan er ieder jaar worden geprofiteerd van de reguliere schenkingsvrijstelling voor kinderen (2021: € 6.604) en voor kleinkinderen (en overige verkrijgers) (2021: € 3.244).

Schenken onder schuldigerkenning

Veel mensen beschikken echter niet over de liquiditeiten om schenkingen in geld te doen of willen om andere redenen niet dat geld of goederen bij leven worden overgedragen aan hun toekomstige erfgenamen. Hun vermogen zit bijv. in vastgoed (zoals de eigen woning). Om dan toch reeds tijdens leven vermogen te kunnen overdragen, is het mogelijk een bedrag schuldig te erkennen. U schenkt dan op papier een bepaald bedrag, maar u maakt dit bedrag niet over. U blijft het bedrag schuldig. De schuld vermindert uw vermogen bij overlijden. Schenkt u meer dan de jaarlijkse vrijstelling op papier dan is wel schenkbelasting verschuldigd.

Let op de voorwaarden

Wil een schuld uit hoofde van de schuldig gebleven schenking effectief ten laste van uw erfenis komen, dan moet u wel ieder jaar 6% rente betalen op deze schuldigerkenning. Bovendien moet u naar de notaris. Een schenking onder schuldigerkenning moet u notarieel laten vastleggen. Het is dus niet verstandig dit zelf in een onderhandse overeenkomst vast te leggen. Heeft u in het verleden schenkingen op papier gedaan die niet notarieel zijn vastgelegd? Laat de notaris alsnog een notariële akte daarvoor opstellen. Heeft u in het verleden geen 6% rente betaald? Dan kunt u dit herstellen door alsnog 6% samengestelde rente te betalen. Wordt meer geschonken dan de vrijstelling dan moet aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Let op: de begiftigden moeten hun vordering op de schenker aangeven in box 3. Het vermogen kan ook gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die zij ontvangen. De schuldigerkenning mag de schenker als schuld opnemen in box 3.

Voorbeeld

Ouder alleenstaand, 73 jaar en 3 kinderen. De ouder is voornemens om jaarlijks (op papier) aan ieder kind (belastingvrij) € 5.000 te schenken. Laten we aannemen dat de ouder nog verwacht 10 jaar te leven. Het vermogen van de ouder bestaat uit een woning van € 600.000, beleggingen € 150.000 en een banksaldo van € 50.000. We gaan er van uit dat ook op overlijdensdatum (als niet geschonken wordt) het vermogen € 800.000 bedraagt. ( In deze berekening wordt verondersteld dat het rendement op de beleggingen gelijk is aan de verschuldigde inkomstenbelasting).

Tijdens leven draagt de ouder op deze manier bijna € 200.000 aan vermogen over aan de kinderen zonder schenkbelasting (€ 150.000 schenkingen en € 49.500 rente). Let op: de rente moet de ouder wel daadwerkelijk jaarlijks aan de kinderen betalen.

Conclusie

Zonder jaarlijkse schenkingen zouden de kinderen bij overlijden ongeveer € 110.000 aan erfbelasting betalen. Het totaal aan erfbelasting rekening houdende met de schenkingen bedraagt ongeveer € 70.000. Een belastingvoordeel van € 40.000. Er van uitgaande dat de ouder jaarlijks € 500 moet betalen aan de notaris bedraagt per saldo het netto voordeel van de schenkingen op papier € 35.000.

Schenkingsplan maken

Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van de wet kunt u de belastingheffing over uw erfenis behoorlijk beperken. Een schenkingsplan waarin u tijdig begint met het jaarlijks schenken van uw vermogen, kan uw erfgenamen veel belasting besparen.

Schenkt u onder schuldigerkenning van een bedrag dan moet u voldoen aan de voorwaarden anders mag de schuld niet in mindering worden gebracht op uw vermogen bij overlijden.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws