Schuld aan de BV leidt tot hoge belastingaanslagen

13 april 2022

Belastingaanslagen oplopend tot honderdduizenden euro’s. Bezint eer u begint met lenen van de BV.

Wanneer u, of een van uw familieleden, een schuld heeft aan uw BV waarvan vastgesteld wordt dat de schuld niet terugbetaald kan worden, kan de Belastingdienst u een belastingaanslag opleggen. Heeft u recht op pensioen- of lijfrente-uitkering uit de BV dan kan de Belastingdienst ook een belastingaanslag ineens opleggen voor de waarde van alle nog door u te ontvangen lijfrente- en pensioeninkomsten. Dat de Belastingdienst die mogelijkheid heeft in het geval u een schuld heeft aan de BV is recent door de Hoge Raad bevestigd.

De zaak

Een DGA had een pensioen opgebouwd bij een BV waarvan zij (indirect) aandeelhouder was. De holding van de DGA verstrekte ook verschillende leningen aan haar zoon of de BV van haar zoon. Daarnaast had de holding ook een vordering van € 348.985 op de DGA. Na een boekenonderzoek legde de inspecteur navorderingsaanslagen op over de jaren 2012 tot en met 2014. De DGA was het niet eens met die navorderingsaanslagen en ging in beroep.

 Het geschil bij het hof

In hoger beroep was bij Hof Arnhem-Leeuwarden in geschil of in 2012 en 2013 sprake was van uitdelingen en of in 2012 een belaste vrijval van het pensioen had plaatsgevonden.

 Leningen aan zoon DGA waren onzakelijk

Het hof was van oordeel dat van meet af aan vaststond dat de zoon niet in staat was de leningen bij (de holding van) de DGA in 2012 en 2013 af te lossen. Reden was dat betalingscapaciteit bij de zoon ontbrak. De holding van de DGA en de DGA waren zich bewust dat de zoon de leningen niet zou kunnen terugbetalen. De verstrekte leningen aan de zoon zijn terecht als verkapte winstuitdeling in aanmerking genomen. De navorderingsaanslag wegens uitdeling van winst van de BV aan de DGA is dan ook terecht.

 Pensioen was feitelijk voorwerp tot zekerheid gemaakt

Het hof was ook van oordeel dat de DGA het pensioen bij de BV in 2012 – in fiscale zin – heeft genoten. Vastgesteld werd dat de DGA geen inkomen had en ook haar vermogen was te weinig om als verhaal te dienen. De DGA was niet in staat om haar rekening-courantschuld aan haar holding af te lossen. De DGA kon niet aantonen dat zij zonder verrekening van de pensioenuitkering aan haar aflossingsverplichting kon voldoen. De (toekomstige) pensioenuitkeringen uit de BV waren de enige inkomsten van de DGA om de schuld aan de BV af te kunnen lossen.  Feitelijk staan op dat moment de pensioenuitkeringen dus ‘garant’ voor de te betalen rente en aflossing van de schuld. De Wet op de Loonbelasting bepaalt dat een pensioenaanspraak die formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid (garantstelling) wordt, ineens belast moet worden als loon uit vroegere dienstbetrekking voor de pensioengerechtigde DGA. Deze situatie heeft zich hier in 2012 voorgedaan. Ook hier oordeelt het hof dat het bedrag van de pensioenvoorziening van € 255.133 terecht bij de DGA als inkomen in aanmerking is genomen door de Belastingdienst.

Ontstaan rc zakelijk daarom geen onttrekking

De inspecteur wilde ook nog het restant van de rc-schuld van € 93.852 (€ 348.985 verminderd met € 255.133) van de DGA aan de holding als uitdeling in aanmerking nemen. Daar was het hof het niet mee eens. Op het moment dat de rc-vordering van de holding ontstond, was sprake van een zakelijke rc-verhouding. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat het karakter van die rc-verhouding later is veranderd. Bij het ontstaan van de rc-vordering van de holding op de DGA en ook naderhand was geen sprake van een onttrekking.

Bevestiging Hoge Raad

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof bevestigd zonder nader te motiveren.

Geld lenen van de BV

Geld lenen bij uw BV is gewoon toegestaan zolang dit gebeurt onder zakelijke voorwaarden. Wat zakelijke voorwaarden zijn dient per lening beoordeeld te worden. Wij hebben daar eerder aandacht aan besteed in de nieuwsbrief van juni 2017. Op de www.Belastingdienst.nl kunt u ook informatie hierover vinden. Op dit moment is er een wetsvoorstel aanhangig dat ten doel heeft bovenmatig lenen van de BV te beperken. Voor de inhoud van het wetsvoorstel verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van maart j.l.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws