Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

30 juni 2020

Vanaf 30 juni is het loket geopend

Met terugwerkende kracht naar 1 juni 2020 is de nieuwe coronamaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) van kracht. De TVL vervangt de TOGS ofwel beter bekend als de € 4.000-regeling.

Wat verandert er?

De TVL is een tegemoetkoming aan MKB-bedrijven (tot 250 werknemers) in hun vaste kosten. Het is geen vast bedrag maar is afhankelijk van een aantal criteria die wij hierna bespreken. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een omzetdaling als gevolg van de coronamaatregelen van tenminste 30% over de periode van 1 juni tot 1 oktober.

Voor wie?

Van de TVL kunnen gebruik maken de ondernemingen die ook voor de TOGS regeling in  aanmerking kwamen. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling kan aangevraagd worden tot en met 30 oktober 2020.

Waaruit bestaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

 • Het gaat om doorlopende vaste kosten, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De tegemoetkoming wordt gebaseerd op een percentage van het totale omzetverlies als gevolg van coronamaatregelen en een vast percentage aan vaste lasten op basis van een gemiddelde in uw branche.
 • De vaste lasten moeten minimaal € 4.000 zijn in de periode juni tot en met september 2020. De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht, is ingeschreven in het KVK Handelsregister en heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?

De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:

 subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

Normale omzet = de omzet van 1 juni tot en met 30 september in 2019. Onder omzet wordt verstaan alle inkomsten exclusief btw en voor aftrek van kosten en vaste lasten. De omzet wordt herrekend aan de hand van de aangiften BTW 2e en 3e kwartaal 2019 of de administratie / jaarrekening 2019. Bent u met uw bedrijf gestart tussen 1 april en 15 november 2019 of tussen 16 november 2019 en 29 februari 2020 of tussen 1 maart en 15 maart 2020 dan gelden andere referentieperiode voor de omzet. Zie www.rvo.nl

Omzetverlies = vergelijken normale omzet met de omzet die u in 2020 verwacht in de periode juni tot en met september. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. Het omzetverlies wordt berekend als volgt:

 omzetverlies in % = (normale omzet – verwachte omzet juni-september 2020) / normale omzet x 100

Aandeel vaste lasten = Voor de bepaling van de vaste lasten worden de branchegegevens van het CBS gebruikt. Omdat het streven is om zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk te helpen, wordt geen gebruik gemaakt van de werkelijke vaste lasten per bedrijf. Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet per branche. Dit aandeel wordt uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000. Vaste lasten zijn huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen; loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Klik HIER en u vindt per SBI-code het CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche

 Voorbeeld

U heeft een restaurant met normaal gesproken een omzet over juni tot en met september van € 400.000 (referentie over 2019). Uw verwacht een werkelijke omzet van € 240.000 over juni tot en met september 2020. Uw omzetverlies bedraagt 40%. Volgens het CBS bedraagt het aandeel vaste lasten bij restaurants 25% (SBI-code 56.10.1). De subsidie bedraagt dan:

 € 400.000 x 40% x 25% x 50% = € 20.000.   

 Uw aanvraag voorbereiden

U kunt de TVL zelf online aanvragen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle gegevens die u voor uw aanvraag nodig heeft:

 • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, wordt gebruikt voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!
 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.

Aanvraagformulier

De aanvraag kunt u HIER starten. Er wordt direct berekend op basis van uw KVK-nummer of u in aanmerking komt, en zo ja, voor welk bedrag.

Definitieve vaststelling

Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 meldt u het werkelijke omzetverlies. Binnen 16 weken krijgt u vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting, dan ontvangt u de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of moet u subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws