Turboliquidatie en aansprakelijkheid bestuurder

16 juni 2022

Einde rechtspersoon niet per definitie einde aansprakelijkheid

Turboliquidatie is een snelle manier om uw BV, NV, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden en te liquideren. Maar het snel liquideren van de rechtspersoon leidt er niet toe dat schuldeisers na een liquidatie altijd achter het net vissen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Noord-Holland waarbij een schuldeiser nog aanklopte bij de bestuurder van een BV die turbo geliquideerd was tot betaling van de nog openstaande facturen.

Turboliquidatie

Bij een turboliquidatie is geen vereffening (financiële afhandeling) nodig en kunt u de ontbinding van een rechtspersoon snel afwikkelen. Dat bespaart tijd en kosten. U heeft alleen een besluit nodig van de Algemene Vergadering van aandeelhouders of van het  bestuur dat u vervolgens met het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’ deponeert bij de Kamer van Koophandel. In tegensteling tot een ‘normale’ liquidatie hoeft u bijvoorbeeld de liquidatie dan niet aan te kondigen in een landelijk dagblad. In de meeste gevallen vindt turboliquidatie plaats bij lege BV’s waarin geen vermogen zit en dus geen baten aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld vaste activa, liquide middelen, voorraden en vorderingen. Onder baten moeten ook potentiële baten/activa worden verstaan, niet slechts bestaande. Zijn er wel baten? Dan is een turboliquidatie niet toegestaan.

Risico’s

Een turboliquidatie heeft wel een wettelijke grondslag en vormt op zich dus geen reden voor aansprakelijkheid. Maar wanneer het bestuur van een vennootschap kiest voor een turboliquidatie moet zij wel acht slaan op de belangen van een schuldeiser van de vennootschap. Het bestuur van een vennootschap moet afzien van een turboliquidatie indien aannemelijk is dat een schuldeiser van de vennootschap hierdoor wordt benadeeld. Het nadeel van een turboliquidatie is dat een schuldeiser via de rechter kan afdwingen de ontbinding terug te draaien als blijkt dat er na het ontbindingsbesluit toch baten waren in de rechtspersoon. Dit kan een risico zijn voor u als bestuurder. Als u bijvoorbeeld de jaarstukken niet heeft gedeponeerd, dan kunnen u en uw medebestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle schulden van de rechtspersoon.

Bestuurder aansprakelijk voor onbetaalde facturen

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland blijkt dat ook na de turboliquidatie van een BV de bestuurder alsnog aansprakelijk gesteld kan worden voor onbetaald gebleven rekeningen.

Een accountantskantoor dat jarenlang werkzaamheden heeft verricht voor een klant, had nog wat te vorderen van de BV’s van deze klant. De bestuurder van de BV’s dacht slim te zijn en liet de BV’s ontbinden met een turboliquidatie. Na de liquidatie leek het accountantskantoor met een flink bedrag aan onbetaalde facturen achter te blijven. Het accountantskantoor liet het er echter niet bij zitten en spande een rechtszaak aan waarin het accountantskantoor de ondernemer op grond van onrechtmatige daad persoonlijk aansprakelijk stelde. In de rechtszaak vordert het kantoor dat de rechtbank voor recht verklaart dat de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld jegens het kantoor, in het bijzonder door het administratief leegmaken van de vennootschappen en het vervolgens zonder vereffening tot ontbinding van de vennootschappen overgaan. De bestuurder zou daarvoor een nader te bepalen schadevergoeding moeten betalen.

Heldere uitspraak

De uitspraak van de rechtbank is helder. De rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt valt te maken dat hij als (indirect) bestuurder tot ontbinding van de vennootschappen is overgegaan zonder eerst de vereffeningsprocedure te volgen. Dit omdat is gebleken dat er nog baten in de BV’s aanwezig waren. De rechtbank wijst de vordering van het accountantskantoor daarom toe en verwijst de zaak naar de schadestaatprocedure. De rechtbank geeft partijen wel nadrukkelijk in overweging om deze zaak verder onderling in der minne te regelen en zodoende een langdurige, kostbare verdere procedure te voorkomen.

Betere bescherming bij turboliquidatie

Er is nieuwe wetgeving in de maak die schuldeisers beter moet beschermen bij turboliquidaties. Wat verandert er?

  • Het bestuur van het bedrijf moet een slotbalans opstellen en vast laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat.
  • Het bedrijf moet inzicht geven met jaarrekeningen.
  • Het bestuur moet er voor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekendgemaakt wordt.
  • In de bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.
  • Als bestuurders misbruik maken van de turboliquidatie, kan de rechter aan deze bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod opleggen.

Wanneer de wijziging ingaat is nog niet bekend.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws