Uitbreiding en verlenging corona steun- en herstelpakket

3 februari 2021

Deel 2: subsidies en overige regeling

De overheid heeft de uitbreiding van het corona steun- en herstelpakket bekendgemaakt. Van enkele regelingen moeten de details nog uitgewerkt worden maar het merendeel van de regelingen is inhoudelijk bekend. Waar kunt u op rekenen? Gisteren ontving u deel 1 met belastingmaatregelen. Hier volgt deel 2 met een beknopt overzicht per subsidieregeling.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uitbreiding naar 85% vanaf 30% omzetverlies

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verruimd en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op de TVL. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers vervalt. Zo kunnen ook grotere bedrijven aanspraak maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat vanaf het eerste kwartaal het maximale subsidiebedrag omhoog van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB en € 400.000 euro voor het niet-MKB. Ook kleine bedrijven en zzp’ers worden extra gesteund, omdat het minimale subsidiebedrag voor hen omhoog gaat van € 750 naar € 1.500. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om nog meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Deze uitbreidingen gelden ook voor het tweede kwartaal.

De TVL aanvraag voor het eerste kwartaal kan elk moment opengesteld worden. Klik HIER voor alle voorwaarden, voor de adviestool en om alle ontwikkelingen te volgen.

 Voorraadvergoeding detailhandel verlengt en verhoogt

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. De subsidie zal in het eerste kwartaal neerkomen op een opslag van 21% op het vaste lastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal € 200.000.

 Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling die zo veel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als het tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters, gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020, komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het loket hiervoor opent naar verwachting in mei.

 Land- en tuinbouwbedrijven

Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen. Dat vindt het kabinet geen wenselijke situatie, dus werkt het aan een alternatieve regeling die wel mogelijk is binnen de staatssteunkaders.

 NOW

De NOW-subsidie om personeel mee door te betalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85% van de loonsom. Het omzetverlies dient ten minste 20% te bedragen. De loonsomvrijstelling (daling loonsom zonder gevolgen NOW) blijft 10%. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Omzetbegrip voor toepassing NOW definitief vastgesteld

Bij de bekendmaking van de uitbreiding van het corona steun- en herstelpakket op 21 januari 2021 heeft de overheid ook een bijlage gepubliceerd waarin het omzetbegrip binnen de NOW wordt verduidelijkt. Er heerste namelijk nogal wat onduidelijkheid, met name over de corona gerelateerde subsidies. Onder andere de corona gerelateerde subsidies TVL en TOGS (€ 4.000) worden voor de NOW als omzet gezien. Hetzelfde geldt voor een eventuele tegemoetkoming die u als werkgever ontvangt als u werknemers uitleent in het kader van crisisbanen. Aangezien de subsidie Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) en de subsidie Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) onderdeel zijn van de TVL, worden ook deze subsidies meegeteld als omzet voor de NOW. De tegemoetkoming via de NOW telt voor de NOW zelf niet mee voor het bepalen van de omzet. 

 Download hier verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW welke andere bestanddelen deel uit kunnen maken van de omzet die meetelt voor de NOW.

Tozo

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze inkomenssteun vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht. U kunt dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. Het kabinet ziet af van de eerder aangekondigde vermogenstoets. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

TONK

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten van bestaan niet meer kunnen betalen.  Hierbij valt onder meer te denken aan de volgende situaties:

  • Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
  • Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.
  • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.

Nadere uitwerking van de tijdelijke regeling TONK volgt in samenwerking met gemeenten (streefdatum 1 maart 2021).

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Volg de ontwikkelingen op Rijksoverheid.nl.

 Overige maatregelen

  • Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven. Het kabinet maakt hier 200 miljoen euro voor vrij.
  • Het kabinet verlengt de steunmaatregelen voor amateursport en trekt daarvoor 240 miljoen euro uit. Dat geld is voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden.
  • De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming kost in totaal circa 135 miljoen euro.
  • Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen. Dat vindt het kabinet geen wenselijke situatie dus werkt het aan een alternatieve regeling die wel mogelijk is binnen de staatssteunkaders. De afspraken die met decentrale overheden zijn gemaakt over compensatie van extra uitgaven en derving van inkomsten, worden verlengd naar het tweede kwartaal van 2021.
  • Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven kunnen een corona overbruggingslening (COL) aanvragen. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up-faciliteit en stelt € 150 miljoen beschikbaar voor het innovatief midden- en kleinbedrijf via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De openstelling van de COL loopt tot en met 30 juni 2021.
  • KKC-regeling: Klein Krediet Corona. De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis. De openstelling van de KKC-regeling loopt tot en met 31 maart 2021.
  • BMKB-regeling. Door de BMKB kunnen ondernemers makkelijker geld lenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. De openstelling van de BMKB loopt tot eind 2021.

Hulpmiddelen om inzicht te krijgen in financiële regelingen

KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht kunt krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn:

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws