Uitfasering pensioen in eigen beheer

21 oktober 2019

2019 laatste jaar voor actie!

Pensioen in eigen beheer heeft DGA’s jarenlang beziggehouden, maar op 31 december 2019 is het echt de laatste dag waarop het pensioen kan worden omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) of kan worden afgekocht met korting. Sinds 1 april 2017 zijn de wettelijke wijzigingen in werking getreden en is een periode van uitfasering begonnen. Hoewel u het opgebouwde pensioen in eigen beheer in stand mag houden heeft de fiscus de periode tot en met 31 december a.s. in het leven geroepen om de opgebouwde voorziening fiscaal voordelig af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Indien u nog actie wilt ondernemen is het daarom de hoogste tijd. Als u geen keuze maakt blijven de premievrije pensioenaanspraken in eigen beheer staan.

Wat kunt u nu nog doen?

Indien u als DGA in 2017 en 2018 heeft gekozen het pensioen in eigen beheer te handhaven dan heeft u nu nog de kans het pensioen af te kopen of om te zetten in een ODV. Ook als u al in 2017 of 2018 het pensioen heeft omgezet in een ODV kunt u die ODV nog afkopen tot en met uiterlijk 31 december 2019. Hierna volgt een overzicht van de opties die u nu nog heeft en op hoofdlijnen de gevolgen daarvan.

Optie 1: het pensioen in eigen beheer handhaven

Uiteraard kunt u er voor kiezen ook in 2019 niets met het pensioen te doen en het pensioen in eigen beheer te behouden. Alleen is verdere opbouw van pensioen niet meer mogelijk. De verplichting om het pensioen levenslang uit te keren blijft bestaan. Het pensioen komt tot uitkering op de afgesproken pensioendatum en wordt jaarlijks geïndexeerd als dat is toegezegd in de pensioenbrief. Bij overlijden gaat in de meeste gevallen de uitkering over op de partner. De dividendklem (zie hierna) blijft aanwezig zolang de rentestand zo laag blijft. Jaarlijks moet een actuariële berekening worden gemaakt. Als er geen pensioengerechtigden meer in leven zijn dan valt de pensioenverplichting vrij in de winst van de BV.

Optie 2: het pensioen in eigen beheer afkopen

Als u kiest voor afkoop van uw pensioen moet u bij afkoop loonbelasting over de fiscale waarde van het pensioen betalen. Om de keuze voor afkoop extra te stimuleren mag u op de afkoopsom een korting toepassen van 19,5 procent over de fiscale waarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015. Op de waardestijgingen na 31 december 2015 mag u de korting niet toepassen. Koopt u na 31 december 2019 uw pensioen af dan bent u over de volledige waarde loonheffing verschuldigd. Verder bent u dan 20 procent revisierente verschuldigd. De afkoopsom kan uitbetaald worden, maar mag ook worden verrekend met een eventuele schuld die u aan de BV heeft. Kan de afkoopsom op dit moment niet door de BV betaald of verrekend worden dan houdt u dit bedrag tegoed en krijgt een vordering op de BV.

Optie 3: het pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting

De opgebouwde fiscale balanswaarde van de pensioenaanspraken op het moment van omzetten in een ODV worden jaarlijks opgerent met de huidige marktrente. Deze marktrente is op dit moment echter nagenoeg nul. Een ODV moet in beginsel vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd in maximaal twintig jaar lineair worden afgebouwd. De ODV kan niet eerder ingaan dan vijf jaren voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer u onverhoopt komt te overlijden, gaan de eventuele resterende termijnen in het geheel over op uw erfgenamen. Als u partner erfgenaam is, wordt toegestaan dat de volledige uitkering overgaat naar uw partner. Ook bij een overstap naar de ODV is geen verdere pensioenopbouw in de BV meer mogelijk.

Dividendklem

Een nadeel van het pensioen in eigen beheer handhaven (optie 1) is de zogeheten ‘dividendklem’ die in stand blijft. De dividendklem wordt veroorzaakt door het verschil tussen de commerciële waarde van de pensioenverplichting en de fiscale waarde. De commerciële waarde bedraagt op dit moment wel tot 4 keer de fiscale waarde! Zo heeft een pensioen met een fiscale voorziening op de balans van 300.000 euro op dit moment een commerciële waarde van 1.200.000 euro. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de commerciële waarde anders wordt berekend dan de fiscale waarde. Fiscaal mag bijvoorbeeld geen rekening worden gehouden met na-indexatie en leeftijdcorrecties en moet verplicht gerekend worden met een rente van 4% terwijl de commerciële waarde wordt berekend tegen een marktrente die op dit moment historisch laag is. Het verschil, in dit geval 900.000 euro, komt in mindering op het vrij uitkeerbare vermogen van de BV. Op een deel van het vermogen in de BV rust dus een dividendklem. Door het pensioen in 2019 nog om te zetten in een ODV of af te kopen verdwijnt de dividendklem en heeft u in de toekomst dus meer vrijheid om dividend uit te keren.

(Ex-)partner

Welke optie voor u de beste keuze is, is afhankelijk van zeer veel factoren. Laat u hierover nog dit jaar uitvoerig adviseren. Maar let op: niet alleen u als DGA staat daarmee voor een lastige keuze, maar uw keuze heeft ook invloed op het pensioen waarop uw eventuele (ex-)partner recht heeft bij scheiding en overlijden. Daarom moet uw eventuele (ex)partner ook instemmen met een afkoop of omzetting van het pensioen. De Belastingdienst verplicht uw (ex-)partner ook om het daarvoor bestemde formulier mee te tekenen voor akkoord. Om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen, zijn goede afspraken met uw (ex-)partner noodzakelijk!

 Verhouding tot wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Er is een wetsvoorstel in de maak dat aanmerkelijkbelanghouders die bovenmatig geld lenen bij hun eigen BV verplicht om belasting te gaan betalen over leningen die uitstijgen boven de 500.000 euro. Indien dit op u van toepassing is, dan is het handig om hier rekening mee te houden bij uw keuze. Het pensioen afkopen kan in zo’n geval mogelijk een optie zijn om de leningen aan de BV af te lossen. Als u de leningen wil aflossen met een dividenduitkering kan omzetting van pensioen in een ODV er voor zorgen dat er in ieder geval geen dividendklem aanwezig is en u een (groter) bedrag aan dividend kunt uitkeren om de leningen af te lossen. Naar verwachting wordt de wetswijziging in 2022 van kracht.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws