Uw fiscale woonplaats

19 juni 2017

De fiscus als Sherlock Holmes

Waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd wordt op basis van de feiten en omstandigheden beoordeeld. Dit is een zeer algemene en zeer ruime omschrijving. De fiscale woonplaats is van belang om te bepalen in welk land, of in welke landen u belasting moet betalen. De conclusie op grond van de feiten en omstandigheden kunnen tot de conclusie leiden dat u in meerdere landen een fiscale woonplaats heeft. Hebben de landen waar u fiscaal inwoner van bent een belastingverdrag gesloten dan kan dubbele belastingheffing meestal wel worden voorkomen of krijgt u een fiscale tegemoetkoming.  

Beoordeling op hoofdlijnen

Belangrijke feiten die bij de beoordeling waar iemand nu feitelijk woont van belang zijn, zijn onder andere:

 • Waar woont uw gezin (partner en kinderen). Indien deze bij u wonen in het buitenland is het aannemelijk dat u in het buitenland woonachtig bent?
 • Waar gaan de kinderen naar school?
 • Heeft u nog een huis in Nederland welke u vrij kunt gebruiken?
 • Bent u ingeschreven in uw nieuwe woonland, en dus uitgeschreven in Nederland?
 • Heeft u een auto? Zo ja, in welk land staat deze geregistreerd?
 • Bent u lid van verenigingen?
 • Heeft u abonnementen op uw naam staan? Zo ja, waar worden deze bezorgd?
 • Waar werkt u en wat is de vestigingsplaats van uw werkgever?
 • Waar bezoekt u de tandarts, de huisarts, ziekenhuis e.d?
 • In welke land heeft u een mobiele telefoonabonnement? In welke landen belt u?

Bij het bepalen of een organisatie fiscaal in Nederland is gevestigd, spelen onder meer de volgende omstandigheden een rol:

 • de plaats waar de belangrijkste beleidsbeslissingen worden genomen;
 • de plaats waar de directieleden werken en vergaderen;
 • de plaats waar de administratie wordt bijgehouden en de jaarstukken worden opgemaakt.

Daarnaast kunnen voor organisaties een rol spelen: de plaats waar de aandeelhouders wonen en vergaderen, de plaats waar de organisatie is geregistreerd en de plaats waar de organisatie is opgericht. Ook de juridische vorm van een organisatie speelt mee. Bij een vennootschap onder firma wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de fiscale woonplaats van de vennoten.

Beoordeling in detail

De Belastingdienst zal uw fiscale woonplaats dus beoordelen op basis van meerdere criteria dan enkel uw inschrijving en administratieve gegevens. Als de Belastingdienst en u van mening verschillen over de woonplaats, kan de Belastingdienst met haar onderzoek ‘de diepte’ ingaan om toch haar gelijk te krijgen.

Uit recente rechtspraak blijkt hoe diep de Belastingdienst gaat graven om aan te tonen dat u toch in Nederland een fiscale woonplaats heeft. Nieuwe wapens van de Belastingdienst in deze ‘strijdt’ met de belastingplichtige zijn onder andere ‘digitale data’ en ‘sociale media’.

In een recente fiscale procedure stond de woonplaats van bestuurder van een vennootschap centraal. De vennootschap was naar het recht van Gibraltar opgericht. De vennootschap had één uiteindelijke eigenaar die ook feitelijk bestuurder van de vennootschap was. Deze vennootschap had als dubieuze doelomschrijving onder andere: “opening secret bankaccounts all over de world”. Volgens Rechtbank Noord-Nederland was deze vennootschap niet in Nederland gevestigd, omdat de directeur zijn leidinggevende taak niet in Nederland heeft uitgeoefend. Maar dat zegt nog niks over de woonplaats van de directeur zelf. Ook die was onderwerp van geschil.

De rechtbank stelt op zoek naar rechtsvinding de volgende feiten vast.

Belanghebbende is in 1993 gescheiden van zijn Nederlandse vrouw. Sinds 1996 heeft hij een relatie met een in Engeland wonende vrouw. Hij heeft twee zonen. De ene zoon woont in Schotland, de andere in België. Belanghebbende verblijft grote delen van het jaar in Zwitserland en Engeland. Belanghebbende stelt dat dat zijn levenspatroon altijd een sterk nomadisch karakter heeft gehad en dat zijn fiscale woonplaats niet in Nederland was gelegen. Dat de ex de logeerkamer van haar woning voor belanghebbende beschikbaar diende te houden, duidt er volgens hem op dat hij niet beoogde om permanent in deze woning te verblijven. De rechtbank acht evenwel aannemelijk gemaakt dat de woonplaats van belanghebbende in Nederland is. Zij wijst hiervoor op de volgende omstandigheden:

 • hij had in Nederland verschillende bank- en creditcard rekeningen, waarvan regelmatig betalingen werden gedaan voor zaken of diensten in Nederland;
 • hij was verzekerd bij een Nederlandse ziektekostenverzekeraar;
 • hij bezocht in Nederland een huis- en tandarts;
 • hij stond zijn ex-echtgenote veelvuldig bij in geval van ziekte dan wel andere omstandigheden;
 • veel post werd op Nederlandse adressen bezorgd;
 • hij had abonnementen bij twee Nederlandse telefoonmaatschappijen en telefoongesprekken in Nederland;
 • hij noemde op zijn Facebookpagina de betreffende Nederlandse plaats als een favoriet onderwerp;
 • hij had Nederlandse voetbalwedstrijden bezocht;
 • hij had een in Nederland gelegen boot.

De rechtbank heeft hierbij meegewogen dat belanghebbende niet in enig ander land een fiscale woonplaats heeft gehad, Rechtbank Noord-Nederland 4 april 2017, nrs. 14/5222, 14/5520, 14/5521, 16/293 en 16/294.

Conclusie

Het is onze indruk dat de fiscus tegenwoordig veel werk maakt van het vaststellen van de feitelijke woonplaats van personen die uit Nederland zijn geëmigreerd en zich niet bij de fiscale autoriteiten van een ander land hebben geregistreerd. Uit de voorgaande casus blijkt dat de fiscus hierbij niet over een nacht ijs gaat en ook steeds vaker gebruik maakt van ‘digitale data’ en gegevens op sociale media.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws