Wettelijke algehele gemeenschap van goederen bij trouwen gaat wijzigen

10 juli 2017

Trouwen in 2017? Of wachten tot 2018!

Op 1 januari 2018 treedt er naar verwachting een vernieuwde wet huwelijksvermogensrecht in werking. Vanaf dat moment is trouwen in algehele gemeenschap van goederen, waarbij ook alle vermogen bij aanvang van het huwelijk gezamenlijk wordt, niet meer van zelfsprekend. Wilt u toch trouwen in algehele gemeenschap van goederen dan kunt u dat doen door – hoe gek het ook klinkt – huwelijkse voorwaarden op te stellen waarin u de algehele gemeenschap regelt. U kunt uiteraard ook nog trouwen in 2017 onder de huidige wet waar de algehele gemeenschap van goederen de standaard is.

Trouwen in 2018

Als u gaat trouwen na 1 januari 2018 dan is de uitgangssituatie dat het voorhuwelijkse vermogen niet meer in de gemeenschap valt, maar blijft tot ieders privévermogen behoren. Wanneer er voor het huwelijk een studieschuld bestond, zal deze buiten de gemeenschap vallen.

Tip: leg dus bij de aanvang van het huwelijk schriftelijk vast welk vermogen aan wie toebehoort.

De uitzondering hierop is dat wel alle goederen en schulden die reeds vóór het bestaan van het huwelijk gezamenlijk aan de echtgenoten toebehoorden, ook na het trouwen tot de huwelijksgoederengemeenschap gaan behoren. We noemen dat de ‘beperkte’ gemeenschap.

Vermogen opgebouwd door de echtgenoten tijdens het huwelijk, valt wel standaard in de gemeenschap. In zoverre verandert er dus ook na 1 januari 2018 niets. Als het gewenst is dat al het vermogen tijdens het huwelijk niet in een algemene gemeenschap valt, dan moet men naar de notaris voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden.

Schenkingen en erfenissen

Op dit moment vallen schenkingen en erfenissen in de gemeenschap, tenzij de schenker of erflater schriftelijk heeft bepaald dat de schenking of erfenis niet in de gemeenschap van goederen valt. Schenkingen of erfenissen die ontvangen worden met zo’n “uitsluitingsclausule” blijven privé vermogen van de ontvanger. De verkrijger kan dit niet wijzigen.

Het is vanaf 1 januari 2018 niet meer noodzakelijk om deze uitsluitingsclausule op te nemen. Na inwerkingtreding van de wet vallen (nieuwe) schenkingen en erfenissen zonder uitsluitingsclausule niet in de algehele gemeenschap.

Let op: als de echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt waarin zij hebben bepaald dat zij trouwen in algehele gemeenschap van goederen, dan vallen schenkingen en erfenissen zonder uitsluitingsclausule weer wel in de gemeenschap.

Tip: neem ook na 1 januari 2018 altijd een uitsluitingsclausule op als u beslist niet wilt dat de schenking of erfenis gedeeld wordt met de ‘koude kant’.

Overgangsrecht

Voor alle huwelijken gesloten voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet (verwachting is 1 januari 2018), blijft het huidige systeem gelden.

Hou een goede administratie bij!

Een groot bezwaar van het wetsvoorstel is de administratieplicht. Echtgenoten zijn gehouden bij aanvang van het huwelijk en tijdens het huwelijk een deugdelijke administratie bij te houden van hetgeen privé en gemeenschappelijk is. Uit de praktijk blijkt dat deze administratie vaak ontbreekt. Bij echtscheiding, maar ook bij samengestelde gezinnen, zullen de problemen omtrent de administratie niet te overzien zijn. Wanneer echtgenoten geen administratie bijhouden, betekent dit dat vermogens in elkaar overvloeien en dat onduidelijk wordt hoe bijvoorbeeld een boot gefinancierd is. Kan bij echtscheiding niet worden aangetoond met welk geld de boot is gefinancierd, dan is deze gemeenschappelijk.

De vóórhuwelijkse onderneming

Het ondernemingsvermogen van voor het huwelijk valt volgens het nieuwe stelsel buiten de gemeenschap. Dit geldt voor zowel de winsten als de verliezen van de onderneming. Dit is een verbetering voor de niet-ondernemende, omdat de niet-ondernemende echtgenoot zo wordt beschermd tegen eventuele verliezen van de onderneming en dus geen ondernemingsrisico meer loopt. Tegelijkertijd is het ook een verbetering voor de ondernemende echtgenoot, omdat de andere echtgenoot nooit mee zal delen in de waarde van het ondernemingsvermogen dat voor het huwelijk aanwezig was. Wel heeft de gemeenschap tijdens het huwelijk recht op een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de niet ondernemende echtgeno(o)t(e) ten behoeve van de onderneming heeft verricht. Zo wordt rechtgedaan aan de gedachte dat hetgeen echtgenoten tijdens het huwelijk ‘verdienen’ gezamenlijk is. Wij adviseren u echter om – ook na 1 januari 2018 – bij een onderneming altijd huwelijkse voorwaarden op te stellen waarin onder andere de eigendom van, gerechtigdheid tot en redelijke arbeidsbeloning uit de onderneming schriftelijk vast te leggen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws